О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  54 / 20.01.                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   деветнадесети януари                                          година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. №837  по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 пр.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от М.С.К., ЕГН ********** *** срещу определение № 4038/30.11.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.ч.т.д. № 1786/2015г., с което са оставени без разглеждане подадените от нея  частни жалби срещу съдебни актове, постановени по гр.д. № 10448/2015г. по описа на ВРС, ХLІ-ви състав: 1/ вх. № 27078/14.09.2015г. по описа на ВРС срещу определение от 12.09.2014г.; 2/ вх. № 32590/14.10.2015г. срещу определение № 11598/05.10.2015г.; 3/ вх. № 36002/30.10.2015г. срещу определение № 12346/22.10.2015г. и 4/ вх. № 38071/10.11.2015г. срещу разпореждания № № 46065/02.11.2015г., 46066/02.11.2015г. и 46067/02.11.2015г., като недопустими и производството по делото е прекратено.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери частната жалба за допустима, като подадена в срок от  надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но по същество  - неоснователна, по следните съображения:

          Производството по в.ч.т.д. № 1786/2015г. на ВОС е образувано по подадени от частната жалбоподателка частни жалби срещу съдебни актове, постановени по гр.д. № 10448/2015г. по описа на ВРС, ХLІ-ви състав, а именно :  1/ вх. № 27078/14.09.2015г. по описа на ВРС срещу определение от 12.09.2014г., с което производството по делото е оставено без движение и на ищцата са дадени указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба; 2/ вх. № 32590/14.10.2015г. срещу определение №

11598/05.10.2015г., с което са оставени без движение исковата молба и молбата по чл. 83, ал.2 от ГПК и са дадени указания за отстраняване на нередовностите; 3/ вх. № 36002/30.10.2015г. срещу определение № 12346/22.10.2015г., с което е дадена възможност на жалбоподателката да уточни дали жалбите и́ представляват уточняващи молби или частни жалби и 4/ вх. № 38071/10.11.2015г. срещу разпореждания № № 46065/02.11.2015г., 46066/02.11.2015г. и 46067/02.11.2015г., с които предходните частни жалби са оставени без движение и са дадени указания за отстраняване на нередовностите им.

Видно от предмета на обжалваните определения и разпореждания, същите представляват такива по движението на делото и на частните жалби, поради което не преграждат развитието на първоинстанционното или въззивното производство. Съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК срещу определенията и разпорежданията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато актовете преграждат по-нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона. Обжалваните определения и разпореждания не попадат в нито една от посочените категории актове, които по изрично разпореждане на закона подлежат на обжалване пред по-горен съд. Ето защо като е приел, че обжалваните определения и разпореждания не подлежат на самостоятелно въззивно обжалване с частна жалба, поради което същите следва да се оставят без разглеждане, а образуваното въз основа на тях производство следва да се прекрати, въззивният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден, като подадената срещу него частна жалба се остави без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О     П     Р     Е    Д     Е     Л     И      :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.С.К., ЕГН ********** *** срещу определение № 4038/30.11.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.ч.т.д. № 1786/2015г., с което са оставени без разглеждане подадените от нея  частни жалби срещу съдебни актове, постановени по гр.д. № 10448/2015г. по описа на ВРС, ХLІ-ви състав: 1/ вх. № 27078/14.09.2015г. по описа на ВРС срещу определение от 12.09.2014г.; 2/ вх. № 32590/14.10.2015г. срещу определение № 11598/05.10.2015г.; 3/ вх.

№ 36002/30.10.2015г. срещу определение № 12346/22.10.2015г. и 4/ вх. № 38071/10.11.2015г. срещу разпореждания № № 46065/02.11.2015г., 46066/02.11.2015г. и 46067/02.11.2015г., като недопустими и производството по делото е прекратено.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :