О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…25…………./ гр.Варна, …10.01.2014……………

 

Варненският апелативен съд, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание в състав

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                                          ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                                                                                А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* ч.т.д. 838/2013 год. по описа на ВАпС, намира следното:

 

Производството е с правно основание чл. 629а, ал.6 , изр.2 ТЗ вр. чл. 274 и следв. ГПК.

Постъпила е частна жалба от «П*К* Б* /Б*/» АД - София против определение № 533/05.07.2013 год., постановено по т.д.№ 145/2013 год. по описа на ОС – Силистра, в което е СПРЯНО изпълнението върху имуществото на ЕТ «Г* – А* Д*» - Силистра по изпълнително дело № 20137250400659 по описа на съдебния изпълнител В* Г*  с район на действие ОС –Велико Търново.

В предявената частна жалба  взискателят оспорва вероятната основателност на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Наведени са доводи против наличието на обезпечителна нужда. Поддържа се, че определената от съда парична гаранция е неадекватна по размер.

Насрещната страна – «Г* К*» ЕООД оспорва основателността на депозираната частна жалба.

Длъжникът  не е депозирал отговор в срока по чл. 276, ал.1 ГПК.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената частна жалба е депозирана в срок, от надлежна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:

Производството по т.д.№ 145/2013 год. по описа на СОС е образувано по молба на «Г* К*» ЕООД, обективираща искане за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ с фирмено наименование «Г* – А* Д*», ЕИК 104061012. Ищецът – хирографарен кредитор е адресирал до съда и искане за допускане на  предварителни обезпечителни мерки –спиране на изпълнително дело изпълнително дело № 20137250400659 по описа на съдебния изпълнител В* Г*  с район на действие ОС –Велико Търново. Искането е мотивирано с нуждата от «запазване имуществото на длъжника» и «реалната опасност от намалряването му».

С обжалваното определение съдът е допуснал претендираната обезпечителна мярка. В решаващите си мотиви съдът е приел, че насочването на принудителното изпълнение към отделни активи от имуществото на длъжника по искане само на един от кредиторите би направило невъзможно удовлетворяването на останалите, вкл. и тези, конституирани в производството по несъстоятелност. 

От представените по делото доказателства е видно, че изпълнително дело № № 20137250400659 по описа на съдебния изпълнител В* Г*  с район на действие ОС –Велико Търново е образувано по молба на «П*К*Б* /Б*/» АД - София в качеството на взискател въз основа на изпълнителен лист, издаден на 05.09.2012 год. от РС – Велико Търново, на основание Заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№ 3579/2012 год. на РС – Велико Търново, сочещ като длъжник ЕТ «А* Д* – Г*» с ЕИК 104061012 за парично задължение в размер на 260 363, 49 лева. Представени са писмени доказателства, че взискателят е насочил изпълнението си върху недвижими имоти на длъжника, ипотекирани за обезпечаване на събираемия дълг. 

Допускането на предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 629а ТЗ е предвидено от законодателя като изключение, а не като правило. Обезпечителните мерки се налагат само при наличието на предвидената в чл.629а, ал.1 ТЗ специфична обезпечителна нужда – необходимост от запазване на имуществото на длъжника. Обезпечителната мярка - спиране на изпълнителните дела осигурява запазване целостта на длъжниковото имущество, за да послужи същото за съразмерно удовлетворяване на всички кредитори, а не само на тези, предприели индивидуални принудителни действия. В настоящия случай обаче взискателят по спряното изпълнително дело има качеството на обезпечен кредитор, който е кредитор от първи ред при извършването на разпределение на осребреното имущество – чл.722, ал.1, т.1 ТЗ. На посоченото основание, спирането на изпълнителното производство не обезпечава съразмерното удовлетворяване на кредиторите, а служи като способ за засягане на приоритетни и противопоставими права на трети лица върху имущество на длъжника, вкл. тяхното отлагане или осуетяване. Поначало, производството по несъстоятелност държи сметка за привилигирования интерес на обезпечения кредитор, вкл. е предвидена възможност за продължаване на индивидуалното принудително производство и след откриване на производството по несъстоятелност при опасност за увреждане на кредиторовия интерес – чл.638, ал. 3 ТЗ.  С оглед на обстоятелството, че взискателят в изпълнителното производство има качеството на привилигирован кредитор, претендираната обезпечителна мярка следва да бъде отказана /Определение № 331 от 5.04.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 1011/2010 г., II т. о., ТК/.

Така мотивиран, съдът намира, че обжалваното съдебно определение следва да бъде отменено, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 533/05.07.2013 год., постановено по т.д.№ 145/2013 год. по описа на ОС – Силистра, в което е СПРЯНО изпълнението върху имуществото на ЕТ «Г* – А*Д*» - Силистра по изпълнително дело № 20137250400659 по описа на съдебния изпълнител В* Г*  с район на действие ОС –Велико Търново.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: