РЕШЕНИЕ

 

                                         №    14/          9.01.2014                      град Варна

Апелативен съд                                                         търговско отделение

В   закрито  заседание                    в следния състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златка Златилова

                                                      ЧЛЕНОВЕ:Магдалена Недева

                                                                       Радослав Славов    

Сложи за разглеждане докладваното от Златилова възз.т. дело номер 839  по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 25 ал. 4 от Закона за търговския регистър.

Образувано е по жалба на „Рахе Бул” ООД със седалище гр. Варна, срещу решение № 1020/13.11.2013 г. постановено по т.д. 2112/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е потвърден отказ № 20131024144852 – 2/28.10.2013 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ досежно вписване на промени по партидата на дружеството - изключване на съдружник и прехвърляне на дяловете от капитала на дружеството.

Жалбата е подадена в срока по чл. 25 ал. 4 от ЗТР, от легитимирана страна и е допустима. В нея са изложени оплаквания за незаконосъобразност на решението. Претендира се отмяната му и постановяване на ново решение с указания за вписване на промените.

За да се произнесе по съществото на жалбата съставът на съда след преценка на доказателствата и оплакванията в жалбата съобрази следното:

Със заявление вх. № 20131024144852/24.10.2013 г. адв. А.Д. в качеството му на пълномощник на „Рахе Бул” ООД е заявил за вписване в ТР като промяна в обстоятелствата – изключване на съдружник и прехвърляне на дялове от капитала на дружеството. В отказа на длъжностното лице от АВ и в обжалваното решение е прието, че заявителят не е установил спазване на законоустановената процедура по чл. 126 ал. 3 ТЗ за изключване на съдружник. Настоящият състав на съда не споделя коригиращите мотиви на ВОС относно законосъобразността на отказа. На 25.03.2013 г. е проведено ОС на дружеството, на което са взети решения за внасяне на допълнителна парична вноска, съобразно дяловото участие на всеки от съдружниците. По отношение на неприсъствалия съдружник „Матико – 2000” ООД освен определения размер на вноската 6 875 евро решението на ОС съдържа и задължение управителите да уведомят съдружника за дадения му едномесечен срок за внасянето и предупреждение, че ако съдружникът не внесе в срок или не се възползва от възможността да прекрати участието си в дружеството, ще бъде изключен на осн. чл. 126 ал. 3 т. 4 от ТЗ. Следователно налице е и предупреждение за изключване, което е съобщено на съдружника. Уведомлението е достигнало до знанието на управителя на осн. чл. 50 ал. 4 ГПК, на 19.04.2013 г, когато е изтекъл двуседмичния срок от залепването му. От тази датата за съдружника „Матико – 2000” ООД  е започнал да тече едномесечния срок съгл. взетото на 25.03.2013 г. решение на ОСС, в който е следвало да плати. В същия срок е могъл да прекрати на осн. чл. 134 ал. 2 ТЗ участието си в дружеството. С изтичането на този срок се е сбъднало отрицателното условие под което е заявено предупреждението за изключване. Съдът приема, че 15 дневния срок от 20.05.2013 г. до 06.06.2013 г. /когато при фикцията на чл. 50 ал. 4 ГПК е връчена поканата за провеждане на ОСС на със точка от дневния ред изключване на съдружника „Матико- 2000” ООД/ е достатъчен за евентуално коригиране на неговото поведение в полза на дружеството. В случая не би могло да се разглежда като нарушение на процедурата включването в един общ документ на уведомлението за взетото решение, че в едномесечен срок от получаването му дължи плащане и предупреждението, че при неспазване на срока, ще бъде изключен.

С оглед изложеното от представените документи се установява съществуването на заявеното за вписване обстоятелство – прекратяване на членството на съдружника „”Матико- 2000” ООД, поради изключване на осн. чл. 126 ал. 3 т. 4 от ТЗ

Установява се и съществуването на заявените за вписване последици от прекратяване на членството по отношение на дружествения капитал и съответствието на това обстоятелство със закона. Представени са решение на ОСС от 08.07.2013 г. за поемане на освободените дялове от останалите съдружници изявления на всеки от тях за записване на нови дялове, решение от 5.09.2013 г. на ОСС за разделяне на два от освободените дялове на половинки както и четири договора от 26.09.2013 г. с нот. заверка на подписите относно ликвидиране съсобствеността на тези два дяла, между четиримата съдружници чрез прехвърляне на ½  ид.части. Представени са доказателства относно ефективното внасяне на парични вноски, равняващи се на стойността на новозаписаните дялове съгласно взетото от ОСС на 05.09.2013 г. решение и актуален дружествен договор приет на същото ОСС.  

Тъй като не са налице основания за отказ съобразно изискванията на чл. 21 ЗТР, обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго с което отказът на АВ по заявлението за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „Рахе Бул” ООД – заличаване на съдружника „Матико – 2000” ООД и преразпределение на дяловото му участие следва да бъде отменен.

Водим от изложеното Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1020/13.11.2013 г. постановено по т.д. 2112/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е потвърден отказ № 20131024144852 – 2/28.10.2013 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ досежно вписване на промени в ТР по партидата на „Рахе Бул” ООД със седалище гр. Варна, а именно заличаване на съдружника „Матико – 2000” ООД и прехвърляне на дяловете от капитала на дружеството.

ОТМЕНЯ отказ 20131024144852 – 2/28.10.2013 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ и дава задължителни указания за вписване на промените по заявление вх. № 20131024144852.

Решението е окончателно.

Препис от решението да се изпрати на АВ за изпълнение.

 

Председател:                                                   Членове: