Р Е Ш Е Н И Е

 

55/12.03.16 г. гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 84/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от „ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРА” АД, ЕИК-103874041 срещу решение № 9/07.01.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 2026/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  № 20151215165239-2/21.12.2015 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРА» АД, заявени със заявление вх.№ 20151215165239/15.12.2015. Поисканите промени са за промяна в СД и адреса на управление.

Твърди се в жалбата, че за да потвърди отказа на длъжностното лице по регистрацията, съдът е приел, че от приложеното пълномощно на акционера „СИЙК ФАУНДЕЙШЪН” ЛЛС не е видно лицето, което го е представлявало да има учредена власт за вземане на решенията. Съдът, при формиране на този извод е излязъл извън обхвата на дължимата по закон проверка за законосъобразност, каквито правомощия са възложени и на длъжностното лице по регистрацията, разгледало процесното заявление и постановило обжалвания отказ. Вътрешните взаимоотношения между акционер и пълномощник не са обект на проверка при разглеждане на постъпили заявления по реда на ЗТР и Наредба 1, а заинтересованите лица имат възможност да искат отмяна на решения на ОС по реда на чл.74 ТЗ.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРА” АД промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно за промяна в СД и адреса на управление.

         Съгласно разпоредбите на чл.15 ЗТР проверката, която длъжностното лице по регистрацията, респективно съда извършва е дали вписването е поискано от оправомощено лице, като кръгът на лицата, които могат да поискат това е изчерпателно посочен и не може да се тълкува разширително. В конкретния случай искането е направено от лице, което е от кръга на лицата, които могат да поискат вписване, заявлението е придружено с декларация и такса, обстоятелствата са от категорията обстоятелства, които подлежат на вписване, поради което длъжностното лице следва да извърши проверка дали заявеното обстоятелство е валидно възникнало с оглед представените доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 1 от ЗТР длъжностното лице следва да извърши проверката за законосъобразност на искането за вписване единствено въз основа на представените към заявлението писмени доказателства и тяхната редовност от външна страна, като прецени дали заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установява от представените доказателства.

Производството е охранително, поради което в него не могат да се събират доказателства, установяващи редовността на представените документи.

За да е валидно възникнало обстоятелството, подлежащо на вписване следва да е спазена процедурата по провеждане и свикване на събранието, т.е. да е налице връчване на поканите в определения срок.

Поканата за общо събрание на акционерите за акционера  „СИЙК ФАУНДЕЙШЪН” ЛЛС е получена от Захари Томов като пълномощник, като на събранието дружеството е представлявано от Захари Томов.

Съгласно изискванията на ТЗ и устава на дружеството, за да е редовно свикано събранието акционерите следва да се уведомят за датата на събранието чрез писмена покана, като времето от връчването на поканите до датата на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни. При връчването на писмените покани приложима е създадената константна практика, а и създадената при действието на чл.290 ГПК задължителна практика - напр. решение № 196/17.12.2009 г. по т. д. № 20/2009 г., решение № 74/14.07.2011 г., решение № 104 от 03.10.2011 г. по т. д. № 876/2010 г. и др., че връчването на поканата може да бъде осъществено чрез всички възможни и допустими способи, в т. ч. и чрез способите на процесуалния закон за връчване на съдебни книжа, поради което при установяване на този факт е налице приложимост на уредените в ГПК процесуални правила за връчване на съдебни книжа.

За да е редовно свикването на събранието когато поканата е връчена, чрез пълномощник следва да са налице данни за представителната власт.

От представеното пълномощно е видно, че липсва учредена представителна власт за получаване на покани за общо събрание на акционерите, поради което не може да се приеме, че акционерът е бил редовно уведомен за проведеното събрание.

Видно от съдържанието на пълномощното, същото е изрично дадено въз основа на подписани договори с „Хил сити” АД и с „Шабленски езера” по повод и във връзка с договарянето с „Банка Пиреос България” АД за управление и погасяване на кредитните задължения, произтичащи от договор за инвестиционен кредит и договор за кредит. Пълномощията да представлява дружеството на общи събрания на акционерите на „Шабленски езера” АД, визирано в т.5 на пълномощното е изрично ограничено във връзка с приемането на ОС на решения за прехвърлянето на собствеността и определените условия и нейното обратно изкупуване. Дадената представителна власт не включва упълномощаване за представителство на дружеството във всички провеждани общи събрания на акционерите по всички въпроси.

В устава е предвиден и кворум за провеждане на събранието, който при данните за липса на представителна власт на лицето, участвувало в общото събрание не е бил спазен, поради което и решенията са взети при липса на кворум.

            Към настоящия момент проверката по доказателствата от външна формална страна води до извод, че представените за вписване обстоятелства не са валидно възникнали, , поради което и жалбата срещу отказа е неоснователна.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 9/07.01.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 2026/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  № 20151215165239-2/21.12.2015 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРА» АД, заявени със заявление вх.№ 20151215165239/15.12.2015. Поисканите промени са за промяна в СД и адреса на управление.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: