ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   90                                         05.02.2014 год.                                 Град Варна

 

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  05-и февруари                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*    

                                      ЧЛЕНОВЕ:   М* Н*               

                                                                     Р* С*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 844 по описа за 2013 година. и за да се произнесе, съобрази

следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба  от адв. Г.Б. ***, като пълномощник на „У* Б*” АД гр.София, против определение № 453/11.11.2013год., постановено  по т. д. № 475/2013 г. по описа на ШОС, с което съдът е оставил без разглеждане искането на жалбоподателя на основание чл.248 от ГПК да бъде  изменено решението по делото в частта за разноските. Иска определението да бъде отменено като неправилно и съдът да измени решението в частта за разноските, като допълнително присъди сумата от 1306лв.-заплатена за особен представител назначен на ответниците по делото.

Насрещната страна  по частната жалба, чрез писмено становище, счита жалбата за неоснователна.

По частната жалба, съдът съобрази следното:

С молба вх.№ 5177/02.10.2013год. адв.Г.Б., като пълномощник на ищеца „У* Б*” АД гр.София, е поискала на основание чл.248 от ГПК, да бъде  изменено решение № 118/27.09.2013год. постановено по т.д. №475/2012год. на ШОС в частта за разноските. Конкретно е поискала допълнително да бъде присъдена сумата  от 1 306лв.-възнаграждение за особен представител. С обжалваното определение  постановено в производство по чл.248 ГПК, съдът е оставил без разглеждане  молбата на ищеца, по изложени съображения.

Относно искането за присъждане на сумата от 1 306лв., съдът  съобрази следното:

Безспорно, по нареждане на съда, сумата е внесена от ищеца по делото за заплащане на възнаграждение на назначения особен представител на ответниците и с оглед изхода на спора, същият има право да иска присъждането й. Но видно от представения списък по чл.80 ГПК /стр.131/, тази сума не е посочена като извършен разход, следователно, за нея не е  представен списък.  А съобразно разпоредбата на чл.80 ГПК, при непредставяне на списък, страната няма право да иска изменение на решението в частта за разноските.  Или, предпоставка за разглеждане основателността на молбата по чл.248 ГПК, е представен списък на извършените разноски. И тъй като страната не е представила своевременно списък, в който като извършени разноски е посочена и сумата от 1 306лв., същата не разполага с процесуална възможност да иска изменение на решението в частта за разноските относно присъждане на тази сума. Предвид изложеното, законосъобразно с обжалваното определеине съдът е оставил без разглеждане молбата на жалбоподателя по чл.248 ГПК.

С оглед на изложеното, молбата за изменение на решението в частта за разноските по реда на чл.248 ГПК, се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а обжалваното определение-да бъде потвърдено.

         С оглед на изложеното, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на Окръжен съд-Шумен № 453 от 11.11.2013 г. постановено по т.д.№ 475/2012 г. по описа на съда.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                      2.