О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

117…..…

 

Гр.Варна, 14.02. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*

ЧЛЕНОВЕ: А* Б*

 П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* ч.т.д. № 848/2013 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.701 ал.3 ТЗ, вр. чл.613а ал.1 ТЗ, образувано по подадена частна жалба от В* Т* ООД /ОПН/ против определение № 242/15.11.2013 г. по т.д.№ 88/2012 г. по описа на ТОС, с което съдът по несъстоятелността е отказал да допусне до разглеждане от събранието на кредиторите на В* Т* ООД /в открито производство по несъстоятелност/ гр. Търговище на предложения от длъжника оздравителен план, поради неотстраняване в указания от съда срок на констатираните по реда на чл.701 ал.2 ТЗ нередовности.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от легитимирано лице – вносител на оздравителния план и на това основание е процесуално допустима.

В нея се сочат конкретни пороци, обуславящи незаконосъобразността и неправилността му /необоснованост и противоречие с приложимите норми на ТЗ и ДОПК/, поради което се претендира отмяната му и постановяване на акт по същество, с който въззивният съд да допусне до разглеждане от СК на така предложения оздравителен план.

За да се произнесе по съществото на частната жалба, съставът на Варненския апелативен съд съобрази следното:

В настоящото производство, с оглед основанието за недопускане на оздравителния план до разглеждане, на контрол подлежи на първо място акта на съда по чл.701 ал.2 ТЗ, с който на вносителя е указано да отстрани допуснатите нередовности, състоящи се в неспазване на изискванията на чл.700 ал.1 ТЗ относно задължителното съдържание на оздравителния план.

С разпореждане № 137 от 09.07.2013 г. по т.д.№ 88/2012 г. съдът е дал триседмичен срок на длъжника В* Т* ООД /ОПН/ да поправи и приведе предложения оздравителен план в съответствие с изискванията на чл.700 ал.1 и ал.6 ТЗ, както и чл.189 ДОПК.

Очевидно е, предвид съдържанието на чл.701 ал.1 и ал.2 ТЗ, че неспазването на изискванията по ал.6 на същия член не е основание за недопускане на плана до разглеждане от събранието на кредиторите, респективно за даване на срок за неговото поправяне.

Според състава на въззивния съд обаче ТОС е направил правилна преценка на обстоятелството, че в предложения план е налице отсрочване в удовлетворяването на публичните задължения на длъжника, което изисква предварителното писмено съгласие на Министъра на финансите, съобразно нормата на чл.189 ал.1 ДОПК, като при липсата на такова съгласие планът не се допуска до разглеждане – чл.189 ал.5 ДОПК. Специалната разпоредба допълва основанията по чл.701 ал.2 ТЗ.

Видно е, че планът предвижда публичните вземания в размер на 742 046.94 лв. да бъдат погасени в едномесечен срок от влизане в сила на оздравителния план /респ. на решението, с което той се утвърждава/ от наличните в сметките на длъжника и при Депозитаря средства, след изрично съгласие на заложния кредитор – Б* П* Б* АД.

Доколкото нормата на чл.189 ДОПК защитава публичния интерес, то тя не може да се тълкува разширително. Отсрочването на вземанията представлява отлагане на падежа на цялото задължение и такова отлагане фигурира в плана, с посочването на едномесечен срок за удовлетворяване на публичните задължения. Размерът на срока, чието начало е поставено в зависимост от постановяване на бъдещо позитивно решение по чл.704 ТЗ, според съда сочи, че в случая не се касае до обичаен технологичен срок за извършване на дължимо плащане, при твърдение за наличност на паричните средства.

Отделно от това средствата не съществуват и в банковите сметки на длъжника, а следва да се допълнят от такива, набрани в сметката на депозитаря по реда ЗОЗ. Сам длъжникът заявява в своя молба от 17.09.13 г., че Б* П* Б* АД при проведени преговори не е изразила съгласие с предложения оздравителен план. Следователно, освен отсрочване на задължението е поставено и условие за удовлетворяване на публичните задължения, каквото по ДОПК изобщо не е уредено.

В цитираната по-горе молба от 17.09.13 г. жалбоподателят е уведомил съда, че не е в състояние да изпълни указанията му по чл.701 ал.2 ТЗ, поради настъпили съществени промени в обстоятелствата, които не позволяват изпълнението на плана в предложения, вкл. и поправен вид. В тази връзка е направено искане не за допускане на плана за разглеждане с определение по чл.701 ал.1 ТЗ, а за отлагане постановяването на решение за обявяване несъстоятелността на В* Т* ООД по чл.710 ТЗ.

Предвид изложеното по-горе относно приложението на чл.189 ДОПК в настоящото производство съдът намира, че в предложения оздравителен план съществуват нередовности по смисъла на чл.701 ал.2 ТЗ, които вносителят на практика е отказал да отстрани в предоставения от съда /и допълнително удължен с още три седмици/ срок. Това обуславя извода на въззивната инстанция, че постановеното определение по чл.701 ал.3 ТЗ е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 242/15.11.2013 г. по т.д.№ 88/2012 г. по описа на ТОС.

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: