ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  127                                                  18.02.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На 18-и февруари                                                 В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 85 по описа за 2015 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от Т.К.В. в качеството и на съдружник и управител на „В*”ООД и Н.К.К. в качеството му на съдружник в дружеството, против протоколно определение на съда от 27.11.2014год. по т.д. № 968/14год., с което съдът е оставил без уважение молбата на жалбоподателите за встъпване като трети лица-помагачи на страната на ответника „В*”ООД.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен,   поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения и се иска определението да бъде отменено.

Насрещната страна „В*”ЕООД, чрез писмен отговор на  процесуален представител, е изразило становище за неоснователност на  частната жалба.

Частната жалба е  подадена в срок. При разглеждането и, съдът съобрази следното:

С молба вх.№ 33715/27.11.2014год. по т.д.н.№ 968/2014год. на ВОС жалбоподателите Т.К.В. и Н.К.К. са поискали да встъпят като трети лица-помагачи на ответното дружество „В*”ЕООД. С обжалваното определение постановено в проведеното на 27.11.2014год. по т.д. № 968/2014год. съдът не е допуснал встъпване на Т.К.В. и Н.К.К., като трети лица -помагачи, на основание чл.218 ГПК, по изложени съображения.

Определението е законосъобразно.

Правото на встъпващия да встъпи в процеса, произтича от неговия интерес да бъде постановено решение в полза на подпомаганата страна.  Наличието на такъв интерес има отношение към допустимостта на искането за встъпване. А такъв интерес е налице тогава, когато решението може да окаже въздействие върху правното положение на третото лице /арг.чл.223 ГПК/.  Следва да се отбележи, че решението по делото няма да рефлектира върху правната сфера на молителите, доколкото молителите и длъжника не са налице материалноправни отношения за да възникнат регресни права срещу тях вследствие на обвързващата сила на решението.

С други думи, евентуалното неблагоприятно решение по иска не би ги увредило, не би довело и до възможност на обратен иск на подпомаганата страна срещу жалбоподателите.

Предвид изложеното, жалбоподателите нямат правен интерес от встъпване в процеса.

Недопустимостта на искането за встъпване на жалбоподателите, произтича и от следното:

Производството по т.д. № 968/2014год. на ВОС е по реда на чл.625 и сл. от ТЗ и е образувано по молба на „В*”ЕООД гр.Бургас за откриване на производство по несъстоятелност на „В*”ООД гр. Девня.

Следва да се обележи, че относно производсвото по несъстоятелност е предвиден специален ред, който изключва общия ред на исковото производство. Това е така, поради следното:

Според чл.621 ТЗ, разпоредбите на ГПК се прилагат при липса на съответната разпоредба на тази част от ТЗ.  В разпоредбите които регулират производството по несъстоятелност, са предвидени специални правила относно отклонението на производството във връзка със страните, а именно: чл.629 ал.4 ТЗ-даващ възможност в процеса да се присъединят други кредитори: чл.685 и сл. относно вземанията и чл.613 а ТЗ, посочващ третите лица, които могат да обжалват постановените решения. Посочените разпоредби изключват разпоредбите на ГПК, относно участниците в производството по несъстоятелност, респективно, спрямо жалбоподателите не е налице посоченото основание  –чл.218 ГПК за встъпване в процеса.

Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение  от 27.11.2014 год., постановено в открито съдебно заседание по т.д. № 968/2014год. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на Т.К.В. и Н.К.К. , за встъпване като трети лица-помагачи на страната на ответника „В*”ООД.

Определението окончателно.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.