О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …37……

 

гр.Варна, ……… 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*ОВ

ЧЛЕНОВЕ: З* З*ВА

П* Х*ОВА

                                     

като разгледа докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д. № 850 по описа на ВАпС за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

М.В.С. *** обжалва разпореждане на Варненски окръжен съд № 11065/13.11.2013 г. по гр.д. № 3323/2013 г., с което е върната жалбата му против решение № 2326/13.11.2013 г., постановено по чл.25 ЗТР, с което са отменени откази на АВп №№ 20131023165000 и 20131023171039 по заявления за вписване и обявяване на обстоятелства и актове по партидата на П* Х* АД в ТР, и са дадени задължителни указания за извършването им. С доводи, че разпореждането противоречи на изричната норма на чл.24 ал.4 ЗТР относно обжалваемостта на решението, постановено по този ред, се претендира обжалваното разпореждане да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

Частната жалба е редовна и допустима.

За да се произнесе по съществото й, ВАпС съобрази следното:

Само решението на окръжния съд, с което се потвърждава отказ на АВп за извършване на вписване или обявяване в ТР, подлежи на обжалване пред по-горния апелативен съд чрез заявителя по чл.15 ЗТР в производството по реда на чл.25 ал.4 ЗТР. Касае се за едностранно производство, в което важи принципът, относим за всички съдебни инстанции, че обжалваем е отказът за издаване на благоприятния акт, съответно решението, което го потвърждава /в този смисъл вж. напр. Определение № 136/28.02.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 631/11 г. на ІІ-ро Т.О./. Видно е, че в случая липсва потвърден отказ, както и че жалбоподателят не е лице по чл.15 ЗТР, респ. страна по гр.д.№ 3323/2013 г. на ВОС. Макар да съществува противоречива практика дали съдът, чийто акт се обжалва, може да преценява допустимостта на жалбата, адресирана до горната инстанция, като краен резултат преценката е правилна, поради което обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 11065/13.11.2013 г., постановено по гр.д. № 3323/2013 г. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 1 – седмичен срок от съобщението пред Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: