Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  210/14.07.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна        търговско   отделение

   на    десети  юни                                                      Година 2014

   в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян                                                              ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                  А.Братанова

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №   854  по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е образувано по подадена въззивна жалба от Ж.М.Л., британски гражданин, родена на ***г. в Н У  и Н.Д., британски гражданин, роден на ***г. в Брадфорд против решение № 852/07.10.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2387/2012г., с което е отхвърлена молбата им за откриване на производство по несъстоятелност на „Б Д” ЕООД, гр.Варна поради неплатежоспособност и е прекратено производството по делото в частта му за откриване на производство по несъстоятелност на същото дружество поради свръхзадълженост. По съображения, изложени в жалбата, молят съда да отмени обжалвания съдебен акт и постанови друг, по съществото на спора, с който да уважи предявения от тях иск за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, а в условията на евентуалност – поради свръхзадълженост.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от въззиваемия Д.Д.С., гражданин на Обединеното Кралство Великобритания и  Северна Ирландия, с което, по подробно изложени в него съображения, се иска от съда да потвърди  обжалваното решение, като правилно и законосъобразно.

          С определение № 69/24.01.2014г. апелативният съд е отменил обжалваното решение в частта, с която е прекратено производството по делото досежно молбата за откриване на производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост  на „Б Д” ЕООД и е върнал делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по евентуалното искане, като е спрял производството по делото до постановяване на решението на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

          С решение № 163/18.02.2014г., постановено по т.д. № 2387/2012г. Варненският окръжен съд се е произнесъл по евентуалното искане за откриване на производство по несъстоятелност на „Б Д” ЕООД поради свръхзадълженост, като е отхвърлил молбата на Ж.М.Л. и Н.Д., граждани на Великобритания.

          Срещу решението от 18.02.2014г. също е подадена въззивна жалба от Ж.М.Л. и Н.Д., чрез процесуалния им представител адв.С.Й.. По съображения за неправилност на обжалваното решение и постановяването му при съществени нарушения на императивните материалноправни  и процесуалноправни норми, молят съда, в случай, че отхвърли жалбата им срещу решението от 07.10.2013г. по т.д. № 2387/2012г. на ВОС, да постанови решение, с което да отмени и решението от 18.02.2014г. и вместо него постанови друго, с което да констатира свръхзадължеността на ответното дружество и да открие производство по несъстоятелност, като за начална дата на свръхзадължеността обяви датата 31.12.2006г.

Въззиваемата по жалбата страна не е изразила становище по нея.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Производството по делото е по реда на чл. 625 във вр. с чл.608 ТЗ.

 Ищците  Ж.М.Л., род. на *** г., гражданка на Великобритания и Н.Д., род. на *** г., гражданин на Великобритания претендират откриване на производство по несъстоятелност и обявяване на неплатежоспособност, евентуално свърхзадълженост по реда на чл. 630 от ТЗ на „Б Д” ЕООД,  ЕИК 103946117, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, № 45, ет. 6, офис 41, представлявано от Х М и А Б.

Материалноправната си легитимация ищците основават на сключен през 2007г. между тях, в качеството им на купувачи и ответното дружество, в качеството му на продавач предварителен договор за продажба на недвижим имот, по силата на който ответникът „Б Д” ЕООД се е  задължил да построи за своя сметка и им продаде недвижим имот, представляващ апартамент № С 13 от проекта „Кранево Кашулис Райска Градина 2” срещу цена от 74 500 евро. В чл.4 и чл.11 от предварителния договор  е уговорен срок за завършване  на строителството и  сключване на окончателния договор за прехвърляне на собствеността върху имота - 30.06.2009г. Чл.20 съдържа неустоечна клауза в случай на забава от страна на продавача за изповядване на прехвърлителната сделка в договорения срок в размер на 0.5 % от платената цена, но не повече от 10%. Не е спорно от фактическа страна  заплащането на сумата от 21 350 евро на 03.01.2007г.от купувачите, заплащането на 1 000 евро резервационен депозит, както и факта на неизпълнение от страна на продавача на задълженията му да построи имота, да го въведе в експлоатация и да прехвърли собствеността му по нотариален ред в уговорения срок. При тази фактическа установеност размерът на дължимата на купувачите неустойка достига максималния си размер от 2 235 евро.  С оглед на това, както и с оглед на характера на договора за строителство и продажба на недвижим имот като абсолютна търговска сделка  по смисъла на чл.1 ал.1 т.14 ТЗ, съдът намира активната материалноправна легитимация на ищците по иска за  откриване на производствопо несъстоятелност на ответното дружество по смисъла на чл.625 ТЗ за доказана.

 По възражението на присъединения кредитор Д.Д.С. за погасяване на вземането на ищците за неустойка по давност , което по същество представлява оспорване на активната им материалноправна легитимация, съдът намира следното :

С молба вх.№ 4205/07.02.2013г. – л.128, Д.Д.С., гражданин на Великобритания, е поискал да бъде конституиран като присъединен кредитор  с легитимация, произтичаща от сключено с ответното дружество споразумение от 15.07.2010 г., по силата на което „Б Д” ЕООД се е задължило да му заплати сумата от 696 136.00 евро, ведно с неустойка в размер на 47 690.88 евро, равняваща се 8 % от последната вноска, както и разноски по учредяване на договорна ипотека, обективирана в нот. акт № 14, т. ІІ, д. № 207/2010 г. и – 15 648.00 лв., разноски в производство по ч.гр.д. № 6000/2012 г. на ВРС, за издаване на изпълнителен лист за част от посочените вземания. С допълнителна молба от 14.06.2013г. присъединеният кредитор релевира възражение за погасяване на вземането на ищците по давност.

Целта на института на присъединяване на кредитори в образувано производство по несъстоятелност е да обедини за общо разглеждане молбите на различните кредитори  за откриване на производство срещу един и същи длъжник. Присъединеният кредитор в образувано вече производство по несъстоятелност,  има еднакво правно положение с молителя, инициирал същото, т.е. той има качеството на главна страна, съмолител в процеса, като се явява обвързан с решението, съгласно чл.630 ал.3 ТЗ. По смисъла на разпоредбата на чл.629 ал.5 ТЗ  молбата му за присъединяване следва да отговаря на изискванията на чл.628 ТЗ – да сочи доказателства за неплатежоспособност, евентуално – план за оздравяване на предприятието на несъстоятелния длъжник, временен синдик.

В процесния случай процесуалната позиция на присъединения кредитор Д.Д.С. е точно обратната : освен че оспорва легитимацията на ищците Л. и Д., твърди, че паричните затруднения на „Б Д” ЕООД са временни, че дружеството разполага с достатъчно имущество за удовлетворяване на вземанията на кредиторите си и като цяло – че исковата молба е неоснователна и че производство по несъстоятелност  не следва да се открива. Действително в правната теория / „Търговска несъстоятелност”, Г.Стефанов, „Абагар”, 2009г. – с.99/ се приема, че присъединилият се кредитор има доста широки правомощия, като например да прави възражения, да оспорва вземанията на друг кредитор, както и да твърди, че длъжникът не е неплатежоспособен или свръхзадължен и да иска отхвърляне на молбата на първоначалния кредитор, но в процесния случай присъединилият се кредитор релевира възражение за давност, което и настоящият състав намира, че е установено в изключителен  интерес на ответника по иска, не може да се прилага служебно и следователно – да се въвежда в процеса от друго лице. В този смисъл възражението за давност не може да бъде уважено.

Следователно безспорно установено по делото е, че ответникът притежава качеството търговец и безспорно задължението му към ищците  произтича от търговска сделка.

За откриване на производство по несъстоятелност освен горепосочените материално-правни предпоставки, следва да бъде установена и неплатежоспособността на търговеца – състояние, при което той  да  не е в състояние да изпълни свое изискуемо  парично задължение, породено или отнасящо се до търговска сделка или представляващо  публично-правно задължение към държавата или общината, свързано с търговската му дейност.

Неплатежоспособността от своя страна е обективно финансово състояние на търговеца, което предпоставя не само спиране на плащанията към ищеца, към друг кредитор или към всички кредитори за определен момент, а трайна невъзможност на търговеца да изпълнява паричните си задължения по търговски сделки /да обслужва задълженията си/. За да бъде изследвано финансовото състояние на длъжника съдът следва да направи анализ на имуществото му, структурата на активите и пасивите по баланс за изследвания период, структурата на задълженията му и периодите на плащания към кредиторите, както и преценка дали имуществото на длъжника е достатъчно за покриване на задълженията му,  т.е. да  извърши съпоставка между стойността на краткотрайните активи със стойността на краткосрочните задължения - това имущество, което е бързоликвидно. Следва да бъдат преценени и показателите за ликвидност, финансова автономност и задлъжнялост на предприятието  на търговеца.

Финансово – икономическото състояние на длъжника е изследвано от съдебно-счетоводна и съдебно-оценителска експертизи, приети пред първата инстанция и една съдебно-счетоводна експертиза, приета пред въззивната инстанция. Съгласно заключението на в.лица счетоводната  документация е изготвена до 31.12.2010г., като последния  ГФО е за 2010г. Другата съществена особеност се състои в това, че  имущественото състояние на дружеството следва да се преценява като  такова в ликвидация, тъй като едноличният  собственик на капитала му „КМБ Б О Б П Е Сървисис” ООД е обявен в несъстоятелност с решение № 431/09.05.2011 г. по т.д. № 831/2010 г. на ВОС, вписано в ТР под № 20110518171010 и по силата на чл.125 ал.1 т.4 ТЗ  е прекратено участието му в учреденото от него  дружество. На осн.чл.157 ал.2 ТЗ следва да се счита прекратена и дейността на „Б Д” ЕООД, като същото  бъде обявено в ликвидация. Независимо, че обявяването в ликвидация не е отразено в ТР, то е настъпило по право и следва да бъде съобразено.

Имущественото състояние на ответника се установява преди всичко чрез съпоставка  между активите му / стопанските средства/ и пасивите му / източниците на стопански средства/ по баланс, стопанските операции и процеси  и стопанско-правните взаимоотношения. Стойността на капитала на дружеството по баланс по същността си представлява разликата между налични активи и задължения. Колкото е по – висока величината на капитала, толкова е по –добро имущественото състояние на дружеството.

От заключението на ССчЕ, прието пред първата инстанция, се установява, че за изследвания период 2006г. – 2010г. стойността на дълготрайните материални активи не се е  променила, а на дълготрайните нематериална активи е нула. Дългосрочните финансови активи, в т.ч. вземания от свързани лица нарастват от 0 през 2006г., на съответно – 646 хил лв през 2007г., 1 091 хил.лв през 2008г. и 1 123 хил.лв през 2009г. Те са представени от предоставени заеми на свързани лица. Материалните запаси също нарастват, като основен дял във формирането им има незавършеното строителство. Тенденция към нарастване бележат и вземанията на дружеството, които от 43 хил.лв през 2006г. стават 1 171 хил.лв през 2010г. Разходите за бъдещи периоди, представляващи всички извършени разходи, които не са свързани с текущата дейност за отчетния период за 2008г., 2009г. и 2010г. са в размер на 408 хил.лв. Структурата на пасива на баланса е изследвана при липсата на представени доказателства  за събрани вземания от свързани лица и на продажба на единствения недвижим имот на дружеството в с.Генерал Кантарджиево през 2010г. Липсват и данни за погасяване на съществуващи задължения към клиенти по аванси, към свързани лица и към публични задължения. 2006г. завършва със загуба, отразена и по в пасива за 2007г. От 2008г. нататък дружеството осчетоводява печалба. За 2008г. и 2009г. е отразило получени дългосрочни аванси, а краткосрочните му задължения към доставчици намаляват през 2008г. и 2009г. в сравнение с 2007г. Към 30.06.2009г. е налице изискуемост на всички предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти. Всички задължения по осчетоводени търговски сделки към 2009г. са 1 473 366,55лв, като неустойката по предварителните договори е в общ размер на 127 350,73лв. Изискуемите публични задължения на ответника към 2009г. са в размер на 13 670,80лв, като към 2010г. публичните задължения нарастват на 33 745,26лв. Към 07.06.2013г. – момента на извършване на ССчЕ  публичните задължения са 47 416,05лв, а законната лихва върху тях – 14 645,84лв. Налице е образувано изпълнително дело № 162/2011г. с взискател Данъчна администрация, ТД на НАП – Варна за сумата от 61 909,89лв към 27.05.2013г.

През целия изследван период от 2006г. насам няма данни дружеството да е извършвало търговска дейност. В отчета за приходи и разходи за 2006г. – 2010г., за които има изготвени ГФО, няма записвания  за реализирани приходи от дейността. Записванията в приходната част на отчета са единствено приходи от финансови операции и по-точно – от начислените лихви за предоставените заеми на свързани лица.

Единственият актив на длъжника  е земя – поземлен имот № 136024, с ЕКАТТЕ 14653, с площ от 10 дка, находящ се в землището на с.Ген.Кантарджиево, община Аксаково, Варн.област,  закупен на 23.06.2005г. с нот.акт № 91,т.І, рег.№ 1223, н.дело № 86/2005г. С постановление за възлагане на недвижим имот от 02.10.2012г. по изп.дело № 20117160400553 на Николай Георгиев – съдебен изпълнител, рег. с № 716 на КЧСИ, с РД – ОС Варна същият е възложен на присъединения кредитор Д.Д.С..

Според заключението на съдебно - оценителската експертиза към датата на исковата молба  - 25.09.2012г. пазарната стойност на активите на длъжника възлизат на 1 863 хил. лева, от които 192 хил. лв.  - ДМА (земи), незавършено строителство – 49 хил. лв.; вземания – 1 214 хил. лв. и разходи за бъдещи периоди 408 хил. лв. Вземанията на дружеството са основно от свързани лица по предоставени от длъжника заеми, 13 727.77 лв. са формирани от ДДС за възстановяване. Задълженията на дружеството към  същата дата - 25.09.2012 г. възлизат на 1 466 хил. лв.

От заключението на ССчЕ, прието пред настоящата инстанция, се установи, че разходите за бъдещи периоди в размер на 407 503,07лв след започване на ликвидационно производство и прекратяване дейността на дружеството не са част от актива му и следва да бъдат отписани. „Б Д” ЕООД има вземания по предоставени заеми от следните дружества : от „Г Б Д” ЕООД – 382 616,49лв; от „КМБ Б о Б 2000” ЕООД – 19 558,30лв; от „С Б Д” ЕООД – 169 500лв и от „КМБ Б О Б П Е Сървисис” ООД – 211 384,75лв, или в общ размер на 783 059,54лв. И четирите дружества са обявени в несъстоятелност, като „Б Д” ЕООД не е включено в одобрените списъци на приетите от синдика вземания. Предвид на това вземанията му от четирите дружества  са погасени на осн.чл.739 ал.1 ТЗ и несъбирами и следва да бъдат отписани от баланса му.

Съдът кредитира изчислените от тази експертиза коефициенти за ликвидност и финансова автономност на ответника, тъй като при определянето им  не са включени разходите за бъдещи периоди и погасените поради непредявяването им в производството по несъстоятелност  вземания към свързани лица. Така коефициентът за обща ликвидност, който е с най-висока информационна стойност за платежоспособността на предприятието, отразява  съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни задължения и разкрива възможността на дружеството  да погаси най-изискуемите си задължения с активите, които имат най-висока ликвидност, за 2006г.  е 0,55; за 2007г. – 0,15; за 2008г. – 0,61; за 2009г. – 0,90 и за 2010г. – 0,26, при референтни стойност от 1,25 до 1,6. Коефициентът за бърза ликвидност /краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства / краткосрочни /текущи/  задължения/  за 2006г. е 0,35; за 2007г. – 0,10; за 2008г. – 0,31; за 2009г. – 0,69 и за 2010г. – 0,20 при препоръчителни стойности от 1. Коефициентът за незабавна ликвидност, който характеризира способността на дружеството да покрие задълженията си  със сравнително най-лесно ликвидните си активи /краткосрочни вземания + парични средства  /  текущи задължения /  за 2006г. е 0,05; за 2007г. – 0,01; за 2008г. – 0,03; за 2009г. – 0,00 и за 2010г. – 0,00, при препоръчителна стойност над 0,6. И коефициентът за абсолютна ликвидност, който показва каква част от задълженията си дружеството може да изплати незабавно  с паричните наличности /парични средства   / текущи задължения/ за 2006г. е 0,05; за 2007г. – 0,01; за 2008г. – 0,03; за 2009г. – 0,00 и за 2010г. – 0,00, при препоръчителни стойности над 0,2.

Коефициентът за финансова автономност на предприятието на длъжника показва финансовата му независимост, независимостта от кредиторите  и  задлъжнялостта на дружеството. Коефициентите се изчисляват чрез съпоставка на собствения капитал и привлечения капитал / задълженията/. Този коефициент за 2006г. е 0,01; за 2007г. – 0,01; за 2008г. – 0,05; за 2009г. – 0,09 и за 2010г. – 0,15 при референтни стойности от 2 до 3.

          Коефициентът за задлъжнялост / пасиви/собствен капитал /  показва сумата на задълженията / пасиви/, падащи се на единица собствен капитал или колко пъти задълженията надхвърлят собствения капитал. Препоръчителните му стойности са по-малки от единица – от 0,33 до 0,5. Този коефициент за 2006г. е 170,00; за 2007г. – 77,15; за 2008г. – 19,33; за 2009г. – 11,28 и за 2010г. – 6,86.

Съвкупният анализ на коефициентите за ликвидност и финансова автономност на предприятието на ответника показват изключителната му зависимост от кредитори, липса на ликвидни средства за погасяване на просрочени задължения, проблеми при предстоящи плащания, т.е. – наличието на едно декапитализирано предприятие.

Платежният  процес на дружеството е посочен в табл.16 на заключението на първата ССчЕ, прието пред окръжния съд – л.231. От нея е видно, че всички падежирани задължения за 2010г. и 2011г. са изцяло необслужвани. Липсва последно плащане и на задълженията с падеж 30.06.2009г.

С оглед на горното съдът намира, че отсъстват пречките за откриване на производство по несъстоятелност, визирани в нормата на чл.631 ТЗ, а именно - затрудненията на длъжника не са временни, напротив - те имат траен и необратим характер. Дружеството не разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията си без опасност за интересите на кредиторите. Налице са всички предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на осн.чл.630 ал.1 ТЗ, поради което молбата с правно основание чл.625 ТЗ е основателна и следва да бъде уважена.

Досежно определянето на началната дата на неплатежоспособността съдът намира следното :

Съгласно трайно установената съдебна практика, вкл. и задължителна такава по смисъла на т.2 от ТР 1 – 2010 – ОСГТК, постановена по реда на чл.290 ГПК / решение № 115/25.06.2010г. на ВКС, по т.д. № 169/2010г., ТК, ІІ т.о./, началната дата на неплатежоспособността е датата на най-ранното непогасено задължение на длъжника или последното плащане към кредитор, към която дата са налице всички признаци на неплатежоспособността по смисъла на чл.608 ТЗ, т.е. според обективното си финансово състояние, преценено с оглед коефициентите за ликвидност, финансова автономност и рентабилност, длъжникът да е изпаднал в невъзможност да изпълнява паричните си задължения по търговски сделки. Не да не плаща към определен кредитор, а да не е в състояние да плати.

В процесния случай според заключението на ССчЕ, прието пред първана инстанция най-ранното възникнало неудовлетворено плащане е на 24.08.2006г. към „КМБ Бест оф България” ООД по аванс за проект. Последно плащане дружеството е осъществило от разплащателната си сметка в лева на 03.11.2008г. по търговски сделки – нотариални такси и към „КМБ Бест оф България” ООД за счетоводно обслужване. От евровата разплащателна сметка последното плащане по търговска сделка е на 15.12.2008г. – върната сума за развален предварителен договор за покупка на недвижим имот. Последно плащане от каса в брой по търговска сделка е на 12.04.2010г., а по публични задължения – на 20.12.2010г. Следователно датата на спиране на плащанията, към която дружеството е било с влошени показатели и в невъзможност да обслужва задълженията си е балансовата дата 31.12.2006г. Нея съдът определя за начална дата на неплатежоспособността.

Предвид уважаването на главния иск съдът не дължи произнасяне по иска за обявяване на „Б Д” ЕООД в свръхзадлъжнялост, предявен в условията на евентуалност.

В срока за произнасяне въззивниците Ж.М.Л. и Н.Д. са представили доказателства за предплатени първоначални разноски за производството по несъстоятелност в размер на 5 000лв, съгласно протоколно определение на въззивния съд от с.заседание от 10.06.2014г., по реда на чл.629  б ТЗ. Направено е и искане на осн.чл.628 ал.4 от ТЗ за временен синдик да бъде назначена Даниела Сергеева Куцева, с ЕГН **********, отговаряща на изискванията по чл.655 ТЗ, която представя и декларация с нотариално заверен подпис по чл.656 от ТЗ.

На осн.чл.630 ал.1 т.3 от ТЗ за временен синдик следва да бъде назначена Даниела Сергеева Куцева, която  е включена в списъка на синдиците към Министерство на правосъдието и  отговаря на изискванията за заемане на длъжността,  изразила е  изрично писмено съгласие за назначаването й за временен синдик на дружеството, представен е образец от подписа й- нотариално заверени. На осн.чл.623 от ТЗ името, телефонът и адресът на назначения временен синдик следва да се впишат в търговския регистър. Съдът определя възнаграждение на синдика  в размер на 1 000лв. месечно.

На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати дължимата държавна такса за настоящото производство в размер на 125лв.

Въззивниците не са направили искане за присъждане на разноски, поради което съдът не присъжза такива.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ОТМЕНЯ  решение № 852/07.10.2013г. на Варненския

 

 

 

 

окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2387/2012г., с което е отхвърлена молбата им за откриване на производство по несъстоятелност на „Б Д” ЕООД, гр.Варна поради неплатежоспособност, като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :

 

        ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „Б Д” ЕООД,  ЕИК 103946117, със седалище и адрес на управление,  гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, № 45, ет. 6, офис 41, представлявано от Харис Менелау и Александър Бестон  - на осн.чл.630 ал.1 във вр. с чл.608 от ТЗ,

с НАЧАЛНА ДАТА на неплатежоспособността -    31.12.2006г.

   ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „Б Д” ЕООД,  ЕИК 103946117.

   НАЗНАЧАВА за временен синдик Даниела Сергеева Куцева, с ЕГН **********,***, х-л „Рила”, офис 211, с текущо месечно възнаграждение в размер на 1 000лв.

   ОПРЕДЕЛЯ  дата на встъпване в длъжност на временния синдик – тридневен срок от вписване на решението  в Търговския регистър, на осн.чл.656 ал.1 ТЗ.

ЗАДЪЛЖАВА временния синдик с встъпването си в длъжност да предприеме действия по чл.652 и сл. от ТЗ, както и необходимите действия по спиране на съдебните и изпълнителни производства на осн.чл.637 и чл.638 ТЗ.

ЗАДЪЛЖАВА на осн.чл.668 от ТЗ временния синдик в 14-дневен срок от постановяване на решението да ИЗГОТВИ: 1.Списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, в който посочва размера на техните вземания, 2. Да представи заверено извлечение от търговските книги; 3. Писмен доклад за причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието, които списъци и доклад да представи в съда на разположение на кредиторите.

ЗАДЪЛЖАВА на осн.чл.659 ал.2 от ТЗ временния синдик да представи  ДОКЛАД за резултатите от предприети действия по издирване и запазване на масата на несъстоятелността чрез справки  в съответните публични регистри, с прилагане на Списък на издирените налични вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността, с посочване на основанието за собственост и описание на фактическото им състояние, както и изрично посочване по отношение на кои от тези активи са наложени обезпечения преди откриване на производството по несъстоятелност или е започнало принудително изпълнение от публичен изпълнител по ДОПК или по ЗОЗ.

Датата  на Първото събрание на кредиторите  следва да бъде определена от съда по несъстоятелността. Събранието ще се проведе в търговска зала   на Варненския окръжен съд, при ДНЕВЕН РЕД: 1.изслушване доклада на временния синдик по чл.668 т.3 от ТЗ, 2.избор на постоянен синдик, определяне на възнаграждението му и 3.избор на комитет на кредиторите.

На осн.чл.669 ал.2 от ТЗ в Първото събрание на кредиторите участват кредиторите, включени в списъка по чл.668 т.1 ТЗ и в извлеченията от търговските книги на длъжника, които временният синдик представя на първото събрание. Участието на кредиторите в първото събрание е лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно. Когато кредиторът е физическо лице, пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от размера на вземанията на кредиторите по списъка по чл.668т.1 от ТЗ. Представителите на юридическите лица и ЕТ представят удостоверение за актуално състояние.

ОСЪЖДА „Б Д” ЕООД,  ЕИК 103946117, със седалище и адрес на управление,  гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, № 45, ет. 6, офис 41, представлявано от Харис Менелау и Александър Бестон да заплати по сметката на Варненския апелативен съд държавна такса за настоящото производство в размер на 125 лв.

Делото да се изпрати на Варненския окръжен съд за определяне датата на Първото събрание на кредиторите.

   Решението  подлежи на вписване в Търговския регистър,

воден от Агенция по вписванията, на основание чл.622 от ТЗ.

            ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенция по вписванията служебен

препис от настоящото решение, на основание чл.624, във вр. с

чл.622 от ТЗ.

            Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в 7-

дневен срок от вписването му в Търговския регистър при АВп,

на основание чл.633 ал.1 вр.чл.613а, ал.1 от ТЗ.

            Решението подлежи на незабавно изпълнение.

            Решението да се впише в книгата по чл.634 в от ТЗ.

 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ :