ОПРЕДЕЛЕНИЕ

155

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  04.03.2015 г. в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                              ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                   К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 86 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „М* И*” ООД – гр.Варна срещу определението №81/08.01.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по  т.д.№1987/2014 г., в частта му с която е оставена без уважение молбата му за допускане на предварителна обезпечителна мярка по чл.629а – ТЗ – спиране на изп.д. №20148040400627 по описа на ЧСИ Д* Н*, рег. №804, с район на действие Районен съд Бургас.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

 Производството по несъстоятелност е образувано по молба на длъжника „М* И*” ООД – гр.Варна. Длъжникът няма признато от закона право да иска допускане на предварителни обезпечителни мерки по чл.629а – ТЗ. Съгласно ал.1 на същия текст такива могат да се наложат от съда по несъстоятелността по искане на кредитор или служебно от самия съд, но не и по молба на длъжника. Ето защо молбата на длъжника по чл.629а-ТЗ се явява неоснователна, като определението в обжалваната му част е правилно и следва да бъде потвърдено.

Съдът служебно не е счел за наложително да допусне исканата от длъжника обезпечителна мярка – спиране на соченото изп.дело. Преценката на съда за това е суверенна и недопускането по служебен почин на исканото  от длъжника обезпечение не подлежи на атакуване отделно от последния.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №81/08.01.2015 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№1987/2014 г., в частта му с която е оставена без уважение молбата на длъжника „М* И*” ООД – гр.Варна за допускане на предварителна обезпечителна мярка по чл.629а – ТЗ – спиране на изп.д. №20148040400627 по описа на ЧСИ Делян Николов, рег. №804, с район на действие Районен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.