Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№    57/ 15.03.2016г. ,    гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    десети  март                                                          Година 2016

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                                                                               М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 86   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 от ЗТР.

          Образувано е по подадена жалба от „Хармони Ерия „ ООД, ЕИК 103746935, със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. „Св.Св Константин и Елена” – Административна сграда, представлявано от управителя Н.Л.Н. срещу решение № 69/26.01.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 69/2016г., с което е потвърден Отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20151228174016-2/08.01.2016г. за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на дружеството по заявление № 20151228174016/28.12.2015г., а именно -  вписване на нов съдружник и прехвърляне на дружествени дялове. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че подлагайки на преценка законосъобразността на свикването на ОСС, на което са взети решенията, съдържащи подлежащи на вписване обстоятелства, ДЛР е излязло извън предметния обхват на проверката, посочен в чл.21 от ЗТР, както и че неправилно ДЛР и окръжният съд са преценили, че нотариалната покана с рег. № 10675/03.12.2015г. на нотариус Ж.Т. с рег. № 214 на НК и  с РД – РС Варна,  не удостоверяват наличието на предпостаавките по чл.139 ал.1 ТЗ и  на чл.19.4 от Дружествения договор за надлежно уведомяване на съдружника Х. за провеждане на общото събрание, моли съда да отмени обжалваното решение  като незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалния закон и съдопроизводствените правила и вместо него постанови друго, с което да задължи Агенцията по вписванията  да извърши вписване в Търговския регистър на заявените със Заявление № 20151228174016/28.12.2015г. обстоятелства, а именно : вписване на нов съдружник и заличаване на стария, прехвърляне на дружествен дял от 28.12.2015г. по партидата на дружеството.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледната по същество същата се явява основателна, по следните съображения :

С подаденото  заявление  вх. № 20151228174016/28.12.2015г., „Хармони Ерия” ООД, гр.Варна, представлявано от управителя Н.Л.Н. е сезирало АВп – ТР с искане  за вписване на промени по партидата на дружеството, а именно  – вписване на нов съдружник и прехвърляне на дружествен дял.

С указания № 20151228174016/05.01.2016г. ДЛР е  дало указания на заявителя да представи доказателства, че отсъстващия от събранието съдружник  С.И. Х. е редовно уведомен за провеждането му, по реда и в сроковете предвидени в дружествения договор и Търговския закон, тъй като е приело, че към заявлението са представени доказателства за изпратена до съдружника  Х. покана, но не са представени доказателства за нейното получаване.

Със заявление Ж 1 № 20160107161652  и в изпълнение на така дадените указания е представено уведомление по чл.47 от ГПК за връчване на отправената до съдружника  С.И. Х. нотариалната покана, както и  Молба уточнение – л.37, в която са изложени подробни съображения защо заявителят счита, че с отправянето на писмена нотариална покана с рег. № 10675/03.12.2015г. на нотариус Ж.Т., с рег. № 214 на НК и РД – РС Варна до съдружника Х. на известните на дружеството адреси – гр.Варна, ул.”Бр.Миладинови” № 148, ет.2, ап.6 и ул.”Петър Райчев” № 14, ет.4, ап.2, с посочване на дневен ред на заседанието, място и час на провеждането му, съдружникът се явява редовно уведомен за общото събрание.

Тезата на въззивника, подробно изложена и във въззивната жалба, не се споделя, по следните съображения :

Съгласно императивната разпоредба на чл.139 ал.1 ТЗ поканата за свикване на общото събрание на съдружниците в  ООД, следва да бъде писмена, да съдържа  дневния ред на събранието и същата да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. Тъй като в посочения текст на закона  не е регламентиран способ за връчване на поканата за общото събрание,  в съдебната практика се приема, че връчването може да се осъществи по различни начини – с нотариална покана, по пощата, чрез телефакс или други средства. Т.е. - уведомяването чрез нотариална покана съставлява допустим способ за свикване на общото събрание на съдружниците на ООД при приложение на правилото на чл. 50 ЗННД. С други думи – ако конкретен  способ не е предвиден в дружествения договор, то изборът за начина на изпращане на поканата е предоставен на дружеството, като фактът на получаване на поканата за общото събрание от съдружника следва да бъде доказан от самото  дружество. Релевантен в случая е факта на доказване на получаване на поканата за събранието от съдружника, като способът, по който това е станало, няма решаващо значение. Ако обаче  в дружествения договор е предвиден конкретен способ за връчване на поканата за свикване на общото събрание на съдружниците, този способ има приоритет пред останалите способи за връчване и ако не бъде спазен, връчването е нередовно. / така решение № 84/05.06.2014г. на ВКС по т.д. № 1220/2013г., ІІ т.о., постановено по реда на чл.290 ГПК и съставляващо задължителна за настоящия състав съдебна практика/.

Видно от чл.19.4 на Дружествения договор на „Хармони Ерия „ ООД, обявен като актуален и към момента на свикване на ОСС от 28.12.2015г., Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка или връчено срещу подпис най-малко три дни преди датата на заседанието. Налице е приоритетен способ, посочен в дружествения договор, за свикване на общо събрание на съдружниците, спазването на който е условие за валидността на уведомяването им. В процесния случай уведомяването за свикване на ОСС от 28.12.2015г. на съдружника Х. не е извършено по предвидения в дружествения договор способ, предвид на което не е спазено изискването на закона за провеждане на ОСС, което от своя страна предпоставя неоснователност на направеното искане за вписване на промени по партидата на дружеството, в резултат на взетите на това събрание решения.

Не се споделя и тезата на въззивника, че извършвайки проверка за редовното свикване на съдружниците за общото събрание от 28.12.2015г. ДЛР е превишило правомощията си и излязло извън предметните предели на проверката по чл.21 от ЗТР.  Съгласно чл.21 ал.3 т.6 от Наредба  № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър при промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства"  за ООД към заявлението се прилагат поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т. 1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание.

         

В същото време обаче след справка в деловодството на Варненския окръжен съд настоящият състав установи, че в преклузивния 3-месечен срок от провеждане на ОСС от 28.12.2015г. не е постъпила молба от някой от съдружниците с правно основание чл.74 ТЗ, поради което решенията, приети на това общо събрание са стабилизирани и не подлежат на евентуална отмяна.  Съгласно трайно установената практика на Варненския апелативен съд в този случай решенията се вписват в Търговския регистър. Това налага отмяна на обжалваното решение и на потвърдения с него отказ на ДЛР.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ОТМЕНЯ  решение № 69/26.01.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 69/2016г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА :

ОТМЕНЯ  Отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20151228174016-2/08.01.2016г. за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „Хармони Ерия „ ООД, ЕИК 103746935, със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. „Св.Св Константин и Елена” – Административна сграда, представлявано от управителя Н.Л.Н. по заявление № 20151228174016/28.12.2015г., а именно -  вписване на нов съдружник и прехвърляне на дружествени дялове.

ЗАДЪЛЖАВА  длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър  да извърши вписване на промяна в обстоятелствата  на партидата на „Хармони Ерия „ ООД, ЕИК 103746935,  гр.Варна по заявление № 20151228174016/28.12.2015г., а именно -  вписване на нов съдружник и прехвърляне на дружествени дялове.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :