Р Е Ш Е Н И Е

№    99/ 04.05.2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  04.04.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Ели Тодорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 86  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

            Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

С Решение № 826/04.12.2017год., постанвовено по т.д. № 510/2016год. на ВОС, на осн.чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ е прогласена недействителността по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на  „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 гр. Варна, представлявано от А. Л. Е. – управител, открито по т.д.№696/2015г. по описа на ВОС, на сделка, обективирана в споразумение от 05.02.2015г., по силата на което „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, се задължава да заплати на „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 сумата от 135 970.45 лв., представляваща изплатени от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД месечни вноски по сключен между „ГАМОР” ООД (в н.) и Уникредит Булбанк АД инвестиционен кредит №565/05208/020020 от 13.12.2012г., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 10.03.2015 г. от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД на „Улъйбка" ЕООД, за размера на сумата от 22 661.75 лева до 135 970.48 лева: Отхвърил е иска на постоянния синдик на несъстоятелния търговец „ГАМОР” ООД (в н.) за сумата от 22 661.75 лева: Прекратил е производството по т.д.№510/2016г. по описа на ВОС по отношение на „УЛЪЙБКА“ ЕООД ЕИК 203416059 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от Н. М. О. – управител и СНЦ „БРАНШОВИ ЩИТ“ Булстат 176680359, рег.по ф.д.№43/2014г. по описа на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес  на управление гр.Пловдив, представлявано от Г. А. Д., като недопустимо: Осъдил е ответниците „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 и „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620, да заплатят всеки поравно държавна такса за водене на делото в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС общо в размер на 4532.35 лева, като сумата от 2266.18 лева следва да се събере от масата на несъстоятелността: Осъдил е „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 заплати държавна такса за водене на делото в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС в размер на 906.47 лева, която следва да се събере от масата на несъстоятелността.

Недоволни от решението са останали страните по делото: Ищецът-синдикът по делото и ответниците „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, и „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620

Ищецът-постоянния синдик на несъстоятелния търговец „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 адв. Б.Б., обжалва решението в частта, с която е отхвърлен иска за сумата от 22 661,75лв.

Счита решението за  неправилно- поради необоснованост на същото, по изложени съображения. Изразява несъгласие  с извода на съда, че солидарния съдлъжник дължи припадащата  му се част не от общия дълг, такъв, какъвто е бил в момента на възникването му, а припадащата му се част  от това, което е платено   за погасяването на дълга такъв, какъвто е бил в момента на погасяването. 

В тази връзка счита, че е неправилен извода на съда, че се касае за периодични задължения за солидарните длъжници. Договореното връщане на заема на погасителни вноски представлява съгласие на кредитора да приеме такова изпълнение, но това договора в такъв за периодични платежи, а представлява частични плащания по договора. В допълнение сочи, че солидарния длъжник не може да претендира от съдлъжниците суми по чл.127 ЗЗД, ако не е платил на кредитора такава част  от солидарното задължение,  която надхвърля припадащата му се част. За това счита, че правото регрес на съдлъжника „МЦРМ-Радост“ООД ще възникне едва с факта на плащане на сумата, представляваща горницата от 216 666,67лв. / -представляваща припадащата се 1/6 от о общия размер на дълга от 1 300 000лв./.

За това всички платени от дружеството суми, не са дължими от „Гамор“ООД, за това с поетот задължение са увредени интересите на кредиторите на дружеството, тъй като е увеличен неговия пасив.

За това счита, че решението в неговата обжалвана част е незаконосъобразно и се иска същото да бъде отменено съсс съответните последици.

Насрещните по жалбата страни- ответниците „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, и „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620, редовно уведомени чрез процесуален представител, изразяват становище за неоснователност на жалбата, по изложени съображения. Прави се извод, че доверителят е платил повече от своята част от задължението, поради което за него е възникнало право да иска изпълнение от всеки от солидарните длажници.  Наведени са твърдения, че недвижимия имот, собственост на длъжника „Гамор“ ООД в н. е възложен за сумата от 1 288 414лв., с постановление от 01.06.2017год. по изп.д. № 20157180400009, влязло в законна сила на 19.12.2017год., като остатъкът от платената цена е преведен на синдика. Излага също,  че дългът на глания длъжик е погасен, следователно, всички плащания  извършени от „МЦРМ Радост“ООД са повече от припадащата му се 1/6 част от дълга и за това, независимо дали ще бъде прието, че той е длъжник, или поръчител, жалбата също е неоснователна.

Срещу решението в частта, с която осн.чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ е прогласена недействителността по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на  „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 гр. Варна, представлявано от А. Л. Е. – управител, открито по т.д.№696/2015г. по описа на ВОС, на сделка, обективирана в споразумение от 05.02.2015г., по силата на което „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, се задължава да заплати на „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 сумата от 135 970.45 лв., представляваща изплатени от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД месечни вноски по сключен между „ГАМОР” ООД (в н.) и Уникредит Булбанк АД инвестиционен кредит №565/05208/020020 от 13.12.2012г., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 10.03.2015 г. от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД на „Улъйбка" ЕООД, за размера на сумата от 22 661.75 лева до 135 970.48 лева:  е постъпила  въззивна жалба от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД и „ГАМОР” ООД (в н.), чрез процесуален представител.

Счита решението за  неправилно- поради необоснованост на същото и простановено при нарушение на процесуалните правила, по изложени съображения. Изразява несъгласие  с извода на съда, че със сделката, предмет на обжалваната част от решението, е увредена масата на несъстоятелността.

Излага, че с посоченото действие по никакъв начин не е увредена масата на несъстоятелността, а синдикът не може да предявява искове, които да са от името на трети лица.

Оспорва и изводите на съда, относно приложимостта на чл.127 ал.1 ЗЗД, като счита, че закона е приложен неправилно, като е изложил подробни съображения в подкрепа на становището си.

В допълнение сочи, че с атакуваното споразумение не се създават нови задължения на дружеството. Поради липсата на увреждане на кредиторите-което е предпоставка за уважаване на иск по чл.647 ал.1 т.6 ТЗ,  предявения иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

С писмен отговор на постоянния синдик на несъстоятелния търговец „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 Б.Б., въззивната жалба от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД и „ГАМОР” ООД (в н.), чрез процесуален представител, се оспорва като неоснователна.

Въззивните жалби са  подадена в срока по  чл.259, ал.1 ГПК от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и са процесуално допустими.  Същите отговарят  на останалите изисквания на чл. 260 и чл. 261 от ГПК. Въззивните  жалби са надлежно администрирани.

В съдебно заседание жалбите се поддържат, съответно оспорват чрез процесуални представители.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна, относно обжалваните части на решението:

ВОС е бил сезиран с иск с правно основание чл. 647 ал.1 т.6 ТЗ.

С решение № 1009/21.12.2015 г., постановено по т.д. №696/2015г. състав на Варненски окръжен съд открива производство по несъстоятелност по отношение на длъжника „Гамор" ООД, ЕИК 200668069 и определя началната дата на неплатежоспособността - 31.12.2014г. Решението за откриване на производството по несъстоятелност е вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 22.12.2015 г., вписване 20151222103222. Решението е постановено по молба по чл.625 ТЗ вх.№ 13356/30.04.2015год.

Б.Б. като синдик на „Гамор“ ООД  в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 696/2015год. на ВОС, е предявил следният иск срещу „Гамор“ООД, чрез законен представител А. Л. Е., „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620, представлявано от А. Л. Е. – управител, „УЛЪЙБКА“ ЕООД ЕИК 203416059 и СНЦ „БРАНШОВИ ЩИТ“ Булстат 176680359, за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелния длъжник на увреждаща кредиторите сделка със свързано с несъстоятелния длъжник лице, сключена в двегодишен срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, представляваща споразумение от 05.02.2015г., по силата на което „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, при поръчителството на СНЦ „БРАНШОВИ ЩИТ“ Булстат 176680359, се задължава да заплати на „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 сумата от 135 970.45 лв., представляваща изплатени от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД месечни вноски по сключен между „ГАМОР” ООД (в н.) и Уникредит Булбанк АД инвестиционен кредит №565/05208/020020 от 13.12.2012г., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 10.03.2015 г. от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД на „Улъйбка" ЕООД.

Твърди се в исковата молба, че На 05.02.2015 г. е сключено споразумение между „Гамор" ООД        ЕИК 200668069, представлявано от управителя А. Л. Е., „Медицински център за репродуктивна медицина - Радост" ООД, ЕИК 202178620, представлявано от управителя А. Л. Е. и Сдружение „Браншови щит" гр. Пловдив, БУЛСТАТ 176680354, последното като поръчител, по силата на което „Гамор" ООД декларира и признава, че има задължения към „МЦРМ - Радост" ООД в размер на 135 970,45 лева, представляващи платени от „МЦРМ - Радост" ООД месечни вноски по Договор за банков инвестиционен кредит № 565/05208/020020 от 13.12.2012 г.

С посоченото споразумение от 05.02.2015 г. „Гамор" ООД поема задължението в срок до 02.03.2015 г., да изплати на „МЦРМ - Радост" ООД сума в размер на 135 970,45 лв. Твърди се, че за обезпечаване на задължението си „Гамор" ООД издава в полза на „МЦРМ - Радост" ООД запис на заповед за сумата от 165 000 лева с дата на издаване 05.02.2015 г. и падеж 02.03.2015 г.

Посочва се, че съгласно приложените справки-извлечения от АВп Търговски регистър, съдружниците в „Гамор" ООД и „МЦРМ - Радост" ООД са едни и същи лица - П. С. И. и А. Л. Е., като и двете дружества се представляват от А. Л. Е.. В този смисъл „Гамор" ООД и „МЦРМ - Радост" ООД се явяват „свързани лица" по смисъла на §1 от ДР на ТЗ.

Посочва се в исковата молба, че сключеното между „Гамор" ООД ЕИК 200668069, представлявано от управителя А. Л. Е., „МЦРМ - Радост" ООД, ЕИК 202178620, представлявано от управителя А. Л. Е. и Сдружение „Браншови шит" гр. Пловдив споразумение, е извършено на 05.02.2015 г., т.е. в двугодишен срок преди подаване на молбата на откриване на производство по несъстоятелност, при което първата изискуема предпоставка, за уважаване на иска по чл. 647, ал. 1, т. 6 от ТЗ е налице. Сключеното споразумение между „Гамор" ООД ЕИК 200668069, представлявано от управителя А. Л. Е., „МЦРМ - Радост" ООД, ЕИК 202178620, представлявано от управителя А. Л. Е. и Сдружение „Браншови щит" гр. Пловдив, е между свързани лица по смисъла на §1 от ДР на ТЗ - т.е. налице е и втората изискуема предпоставка на чл. 647, ал. 1, т. 6 от ТЗ. Ищецът настоява, че сключената между „Гамор" ООД ЕИК 200668069, представлявано от управителя А. Л. Е., „МЦРМ - Радост" ООД, ЕИК 202178620, представлявано от управителя А. Л. Е. и Сдружение „Браншови щит" гр. Пловдив споразумение, представлява действие, което уврежда кредиторите на „Гамор" ООД. Действието може да бъде възмездно или безвъзмездно, като за да може да бъде отменено действието трябва да уврежда кредитора. Увреждането е налице в случаите, когато намалява възможността на кредитора да се удовлетвори от имуществото на длъжника. А това става, когато длъжникът се лиши от свое имущество, или го намали, както чрез намаляване на неговия актив, така и чрез увеличаване на неговия пасив. Съгласно Договор за банков инвестиционен кредит № 565/05208/020020 от 13.12.2012 г., страни по същия са „Уникредит Булбанк" АД, в качеството си на кредитор от една страна, и от друга страна - кредитополучател „Гамор" ООД и солидарни длъжници: „МЦРМ - Радост" ООД, „Рентал" ЕООД, „НДК" ООД, П. С. И. и А. Л. Е.. „МЦРМ Радост" ООД не се явява трето лице на посочения договор за инвестиционен кредит, не е изпълнявало чуждо задължение, дружеството е изпълнявало собственото си задължение по договора за инвестиционен кредит. Съгласно разпоредбата на чл. 127 от ЗЗД това, което е платено на кредитора, трябва да се понесе от тях по равно. Всеки солидарен длъжник, който е изпълнил повече от своята част, има иск срещу останалите съдлъжници за разликата. Ако някой от последните се окаже неплатежоспособен, загубата се разпределя съразмерно между другите съдлъжници, включително и този, който е изпълнил. В настоящия случай, като солидарен длъжник наред с „Гамор" ООД, „МЦРМ Радост" ООД не може да иска от „Гамор" ООД всичко, което е платил като суми по договора. Счита се, че с постигнатото споразумение, с което „Гамор" ООД се е задължило да заплати на „МЦРМ - Радост" ООД всички платени от последния суми по договора - суми, които не са дължими от „Гамор" ООД на „МЦРМ - Радост" ООД, по силата на закона или договора за кредит, са увредени интересите на кредиторите на „Гамор" ООД, тъй като е увеличен пасива на дружеството. Твърди се, че необходимостта от знание на длъжника и на лицето, с което длъжникът е договарял, е в зависимост от това дали действието е възмездно или безвъзмездно. Когато действието е безвъзмездно е достатъчно само длъжникът да е знаел за увреждането - чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД. Не е необходимо да се съзнава увреждането на определен кредитор, достатъчно е в момента на извършване на действието длъжникът да е знаел, че има кредитори и че действието ги уврежда. Видно от решението за откриване на производството по несъстоятелност на „Гамор" ООД към датата на сключване на споразумението същото е било в неплатежоспособност и не е било в състояние да изпълни задълженията си към кредиторите си. Според ищеца това обстоятелство е добре известно на А. Л. Е., който представлява и „Гамор" ООД и „МЦРМ - Радост" ООД при сключване на споразумението от 05.02.2015 г.

Ответниците „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 и „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620, чрез писмени отговори на процесуален представител- чрез адв.г.А., в които се изразява становище за допустимост, но неоснователност на заявената претенция. Не се оспорват фактите, изложени в иска- сключването на Договор за банков инвестиционен кредит от 13.12.2012г., по силата на който банката е предоставила на дружеството – кредитополучател банков кредит в размер на 1 300 000 лева, усвоен изцяло,  както и че всички погасителни вноски по кредита в размер на 135 970.45 лева са извършени от МЦРМ Радост ООД.

Не се спори, че като солидарни длъжници по договора са се задължили МЦРМ Радост ООД, Рентал ЕООД, НДК ООД, П. С. И. и А. Л. Е.. В отговора се твърди, че макар и разписани като солидарни длъжници, посочените дружества и ФЛ участват единствено в качеството на гаранти-обезпечители на поетото от Гамор ООД парично задължение. Твърдението се обосновава с факта, че нито един от солидарните длъжници не  е получавал престация и не е усвоявал никакви части от предоставената сума по сключения договор за кредит. Доколкото същите са поели задължение по договора, то това не съставлява лично задължение, а такова в качеството им на поръчители. Позовават се на Общите условия, приложими към договора за кредит – т.12.2 от Раздел ІV „Обезпечения“ във връзка с Условията за издължаване на кредити – клаузите на Раздел VІ от Общите условия.В този смисъл се настоява, че доколкото е извършено плащане от страна на МЦРМ Радост ООД, то не е сторено в лично качество, а в качеството му на поръчител, т.е. представлява изпълнение на чуждо задължение – това на кредитополучателя Гамор ООД. По този начин ответниците обосновават и следващото си възражение, а именно, че сделката, предмет на иска, не уврежда кредиторите на несъстоятелността, тъй като с нея не се създава ново задължение за несъстоятелното дружество, а единствено се признава наличието по основание и размер на вече съществуващо такова по отношение на платилия задължението по главния дълг поръчител по него в лицето на МЦРМ Радост ООД.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

ВОС е бил сезиран с иск с правно основание чл. 647 ал.1 т.6 ТЗ.

Ищецът е синдик на ответното дружество в несъстоятелност, поради което е легитимиран да предявява отменителни искове.

По делото не се спори между страните, че с влязло в сила на решение № 1009/21.12.2015г., постановено по т.д.№696/2015г. по описа на ВОС, е обявена неплатежоспособността на  „ГАМОР” ООД гр.Варна ЕИК 200668069, с начална дата 31.12.2014г. и е открито производство по несъстоятелност. Производството е инициирано по молба от 30.04.2015г. на П. С. И.. 

Не се спори, че по силата на Договор за банков инвестиционен кредит №5658052088020020 от 13.12.2012г. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ЕИК 831919536, в качеството на кредитор, предоставя на кредитополучателя „ГАМОР” ООД ЕИК 200668069, сумата от 1 300 000 лева и със срок на погасяване 20.11.2019г.

Съгласно чл.16.3 от ОУ на приложения към молбата договор за кредит съдлъжниците „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620, „Рентал“ ЕООД ЕИК 175422148, „НДК“ ООД ЕИК 103918630, П. С. И. с ЕГН ********** и А. Л. Е. с ЕГН ********** се задължават пред банката да отговарят солидарно с кредитополучателя за всички негови задължения, произтичащи от договора, за което са положили подпис, съответно чрез законните представители и лично.

Съгласно Раздел I Предмет и условия на договора, сумата по кредита се усвоява, ползва целево и връща от кредитополучателя ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други разходи в предвидените в договора срокове и условия, и в съответствие с ОУ и при солидарната отговорност на солидарните длъжници.

Не се спори по делото и се установява от приетите писмени доказателства – преводни нареждания и извлечение от разплащателна сметка на МЦРМ Радост ООД и „Гамор“ ООД /в н./ в УКБ София, че в периода от 20.01.2014г. до 20.10.2014г., съдлъжникът  „МЦРМ Радост“ ООД е извършил седем месечни плащания в общ размер от 135 970.45 лева с основание погасяване задълженията на „Гамор“ ООД /в н./ по договора за кредит.

На 05.02.2015г. е подписано споразумение, с което „Гамор“ ООД /в н./ признава обстоятелството, че „МЦРМ Радост“ ООД е заплатило в полза на УКБ София дължими месечни вноски по инвестиционния кредит, по който  „Гамор“ ООД /в н./ в общ размер от 135 970.45 лева, и поема задължение да възстанови цялата сума на „МЦРМ Радост“ ООД в срок до 02.03.2015г.  На 10.03.2015г.  „МЦРМ Радост“ ООД, в качеството си на цедент, продава на „Улъйбка“ ЕООД, като цесионер, цялото вземане по споразумението от 05.02.2015г., ведно със съществуващите и бъдещи акцесорни вземания, произтичащи от него. На 10.03.2015г. „МЦРМ Радост“ ООД редовно уведомява „Гамор“ ООД /в н./ за прехвърленото вземане, видно от представеното уведомление по чл.99, ал.4 от ЗЗД.

Пред настоящата инстанция съдът прие Удостоверение за размера на дълга по изп.д. № 20157180400009  на ЧСИ С.Костова, от което се установява че по Договор за банков инвестиционен кредит №5658052088020020 от 13.12.2012г. на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ЕИК 831919536, задълженията на длъжниците са погасени изцяло.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните ПРАВНИ ИЗВОДИ :

Производството пред ВОС е образувано по Искова молба на жалбоподателя в качеството му на синдик в производството по несъстоятелност на „Гамор”ООД /в нес./, срещу цитираното дружество и „МЦРМ-Радост”ООД гр.Варна, чрез която са предявени искове с правно основание чл.647 ал.1, 6 ТЗ за признаване за относително недействителна по отношение на кредиторите на несъстояятелността, на  подписано на 05.02.2015г.  споразумение, с което „Гамор“ ООД /в н./ признава обстоятелството, че „МЦРМ Радост“ ООД е заплатило в полза на УКБ София дължими месечни вноски по инвестиционния кредит, предоставен на „Гамор“ ООД /в н./ в общ размер от 135 970.45 лева, и поема задължение да възстанови цялата сума на „МЦРМ Радост“ ООД в срок до 02.03.2015г.

В процеса задължение на съда е да следи служебно за правния интерес от съдебното производство, респективно от допустимостта на исковете с които е сезиран.

. С оглед предмета на иска, съдът дължи  произнасяне по допустимостта на производство по чл. 649 вр.чл.647 ал.1 т.6 ТЗ.

Във връзка с допустимостта съдът съобрази следното: В индивидуалната специфика на настоящото производство съдът съобразява безспорния, както за страните, така и за съда, факт – предмет на производството по чл. 647 ал.1 т.6 ТЗ е претенция за признаване за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, на подписаното на 05.02.2015г. споразумение, с което „Гамор“ ООД /в н./ признава обстоятелството, че „МЦРМ Радост“ ООД е заплатило в полза на УКБ София дължими месечни вноски по инвестиционния кредит предоставен на „Гамор“ ООД /в н./ в общ размер от 135 970.45 лева, и поема задължение да възстанови цялата сума на „МЦРМ Радост“ ООД в срок до 02.03.2015г.

Съдът прави извод, че ищецът няма правен интерес от така предявената искова претенция, поради следните съображения:

Предявеният иск е с правно основание чл.649 вр.чл.647 ал.1 т.1 и т.6 ТЗ:

Изброените в чл.649 ал.1 ТЗ отменителни искове са предназначени единствено за попълване на масата на несъстоятелността-/арг.-това следва и от заглавието на глава четиридесет и първа-Раздел І-ви „Попълване на масата на несъстоятелността”/.  Попълване на масата на несъстоятелността означава да бъдат върнати в имуществото на длъжника имущества и имуществени права, с които същият се е разпоредил, при определени от закона хипотези. Безспорно, при уважаване на иска за обявяване на относителната недействителност на атакуваната с иска сделка, поради нейния характер, в масата на несъстоятелността не би се върнало никакво имущество. Относно твърдението, че в резултат на тази сделка се постига задлъжнялост на длъжника:-Доколкото вече е постановено решение за откриване на производството по несъстоятелност, това обстоятелство е без значение.

Или, ищецът няма правен интерес от производството, понеже при уважаване на иска, това не би се отразило на масата на несъстоятелността, освен това,

като краен резултат с това производство  се оспорва евентуалното качество на кредитор на ответника „МЦМР Радост“ООД относно процесната сума, за което е предвиден специалния ред по чл.694 ТЗ.

Всичко това мотивира правният извод на настоящата съдебна инстанция, че първоинстанционният съд е бил сезиран с недопустим иск. За това постановеното решение следва да бъде обезсилено в частите, с които искът е разгледан по същество, а  производството по предявения иск- следва да бъде прекратено в съответните части. Съдебните разноски за държавна такса за двете инстанции-съответно сумите 5 438,82лв. и 2 719,41лв. за настоящата, следва да се възложат на несъстоятелното дружество.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                                     Р  Е  Ш  И

          ОБЕЗСИЛВА решение № 826 от 04.12.2017 г. постановено по търговско дело № 510 по описа на Варненски окръжен съд –ТО за 2016год.

В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

В ЧАСТТА С КОЯТО ПРОГЛАСЯВА на осн.чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на  „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, представлявано от А. Л. Е. – управител, открито по т.д.№696/2015г. по описа на ВОС, на сделка, обективирана в споразумение от 05.02.2015г., по силата на което „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, се задължава да заплати на „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 сумата от 135 970.45 лв., представляваща изплатени от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД месечни вноски по сключен между „ГАМОР” ООД (в н.) и Уникредит Булбанк АД инвестиционен кредит №565/05208/020020 от 13.12.2012г., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 10.03.2015 г. от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД на „Улъйбка" ЕООД, за размера на сумата от 22 661.75 лева до 135 970.48 лева.

 В ЧАСТТА С КОЯТО ОТХВЪРЛЯ иска на постоянния синдик на несъстоятелния търговец „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, с.а. гр.Варна, ул.Парижка комуна 2 Б.Б. срещу „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, представлявано от А. Л. Е. – управител и „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Константин Доганов 48, представлявано от А. Л. Е. – управител за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелния длъжник на увреждаща кредиторите сделка със свързано с несъстоятелния длъжник лице, сключена в двегодишен срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, обективирана в споразумение от 05.02.2015г., по силата на което „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, се задължава да заплати на „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 сумата от 135 970.45 лв., представляваща изплатени от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД месечни вноски по сключен между „ГАМОР” ООД (в н.) и Уникредит Булбанк АД инвестиционен кредит №565/05208/020020 от 13.12.2012г., което вземане е прехвърлено с договор за цесия от 10.03.2015 г. от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД на „Улъйбка" ЕООД, за сумата от 22 661.75 лева.

В ЧАСТТА С КОЯТО ОСЪЖДА ответниците „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, представлявано от А. Л. Е. – управител и „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Константин Доганов 48, представлявано от А. Л. Е., да заплатят всеки поравно държавна такса за водене на делото в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС общо в размер на 4532.35 лева, като сумата от 2266.18 лева следва да се събере от масата на несъстоятелността.

В ЧАСТТА С КОЯТО ОСЪЖДА  „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, представлявано от А. Л. Е. – управител да заплати държавна такса за водене на делото в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС в размер на 906.47 лева, която следва да се събере от масата на несъстоятелността.

 ПРЕКРАТЯВА производдството по  предявения иск от Б.Б. – постоянен СИНДИК на несъстоятелния търговец „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, с.а. гр.Варна, ул.Парижка комуна 2 срещу „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, представлявано от А. Л. Е. – управител, „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Константин Доганов 48, представлявано от А. Л. Е. – управител за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник на увреждаща кредиторите сделка със свързано с несъстоятелния длъжник лице, сключена в двегодишен срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, обективирана в споразумение от 05.02.2015г., по силата на което „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069, при поръчителството на СНЦ „БРАНШОВИ ЩИТ“ Булстат 176680359, се задължава да заплати на „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД ЕИК 202178620 сумата от 135 970.45 лв., представляваща изплатени от „МЦРМ-РАДОСТ“ ООД месечни вноски по сключен между „ГАМОР” ООД (в н.) и Уникредит Булбанк АД инвестиционен кредит №565/05208/020020 от 13.12.2012г., като недопустимо.

ОСЪЖДА „ГАМОР” ООД (в н.) ЕИК 200668069 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, представлявано от А. Л. Е. – управител да заплати държавна такса за водене на делото в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВаАпС в размер на 5438,92лв.-разноски за производството пред ВОС и 2 719,41лв.-разноски пред  въззивната инстанция, която следва да се събере от масата на несъстоятелността.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                 2.