ОПРЕДЕЛЕНИЕ 188

 

гр. Варна, 21.03.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 86/2019 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 613 a от ТЗ.

Подадена е частна жалба от „Морска градина Варна“ ЕАД /в несъстоятелност/, чрез управителя П* Т* против определение № 4083 от 19.11.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 916/2018 г., с което е прекратено производството по делото за установяване несъществуването на прието вземане в общ размер на 663 207.64 лева, на основание чл. 694, ал. 3, т. 1 от ТЗ, поради възможността за встъпване на ищеца като съищец по образуваното т. д. № 918/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното определение, като постановено в нарушение на материалния закон. Жалбоподателят не оспорва констатацията на съда, че предметът и на двата отрицателни установителни иска е идентичен, както и че същите следва да бъдат проведени с участието на синдика. Счита, че съдът е допуснал забавяне в констатирането на идентичността на производствата. Инвокира доводи, че следва производството по т. д. № 918/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд да бъде спряно и да се предостави възможност на настоящия жалбоподател да встъпи като съищец в производството. Моли за отмяна на обжалваното определение, евентуално за потвърждаване на същото едва след указване на възможността да встъпи в производството по т. д. № 918/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

В законоустановения срок е постъпил отговор единствено от синдика на „Морско казино“ ЕАД /в несъстоятелност/ - Т.И., в който се излагат доводи за правилност на обжалвания преграждащ съдебен акт. Посочва, че съобразно разпоредбата на чл. 694, ал. 5 от ТЗ, при предявен иск от длъжника по чл. 694, ал. 1 от ТЗ, друг кредитор не може да предяви същия иск, но може да встъпи в производството като съищец. Намира за правилен извода на съда за неприложимост на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от ГПК поради отсъствието на субективна идентичност между производствата. Моли за потвърждаване на определението.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е редовна, подадена в срок, поради което съдът я намира за допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на производството по т. д. № 916/2018 г. на Варненския окръжен съд е предявен иск от „Морска градина“ ЕАД срещу „Петрол Холдинг“ АД /в несъстоятелност/ и „Морско казино“ АД /в несъстоятелност/ за установяване несъществуването на прието вземане на „Петрол Холдинг“ АД /в несъстоятелност/ в общ размер на 663 207.64 лева, от които 508 089.26 лева – главница по договор за заем от 28.12.2002 г. и 155 118.38 лева – мораторна неустойка за периода от 28.02.2015 г. до 28.02.2018 г. в производството по несъстоятелност на „Морско казино“ ЕАД, на основание чл. 694, ал. 3, т. 1 от ТЗ, основано с твърдения за погасяване на същото по силата на извършено прихващане, евентуално поради изтичане на погасителна давност.

Пред Варненския окръжен съд на същата дата е депозирана искова молба и от длъжника „Морско казино“ ЕАД /в несъстоятелност/ срещу кредитора „Петрол Холдинг“ АД /в несъстоятелност/ с предмет установяване несъществуването на оспореното му вземане в общ размер на 663 207.64 лева, от които 508 089.26 лева – главница по договор за заем от 28.12.2002 г. и 155 118.38 лева – мораторна неустойка за периода от 28.02.2015 г. до 28.02.2018 г., на основание чл. 694, ал. 1, т. 1 от ТЗ.

В настоящото производство не се оспорва обективната идентичност на двете производства, както и задължителното участие на синдика в същите.

Настоящият съдебен състав, съобразявайки разпоредбите на чл. 694, ал. 4 и ал. 5 от ТЗ намира, че целта на законодателя е да се осуети възможността за разпиляване на имущество от масата на несъстоятелността чрез водене на паралелни производства по искове за установяване несъществуване на приети вземания по реда на чл. 694 от ТЗ.

На следващо място, кредиторът - настоящ жалбоподател разполага с възможността да встъпи като съищец в производството по т. д. № 918/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с предмет иск по чл. 694, ал. 1 от ТЗ, инициирано от самия длъжник. Предвид горното, следва да се приеме, че макар и производство по т. д. № 916/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд да е образувано с предхождащ номер, същото следва да се прекрати поради възможността за участие на кредитора в производството по т. д. № 918/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, предвид обективния идентитет на същите, на основание чл. 694, ал. 5 от ТЗ.

За пълнота на изложението, следва да се отбележи, че след служебно извършена справка, се установи, че с определение от 08.01.2019 г., постановено по т. д. № 918/2018 г., съдът е конституирал настоящия жалбоподател като съищец на „Морско казино“ ЕАД /в несъстоятелност/ и му е предоставил триседмичен срок да подаде допълнителна искова молба. Предвид горното, следва да се приеме, че е осъществено искането, заявено в условията на евентуалност в петитума на частната жалба за осъществяване на възможност за участие на жалбоподателя в производството по т. д. № 918/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Вън от горното, макар и действително констатацията на съда за идентичност между двете производства да е забавена, същото възражение на жалбоподателя не може да обуслови основателност на частната въззивна жалба.

С оглед на горното, обжалваното определение е правилно и като такова, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4083 от 19.11.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 916/2018 г..

Определението е окончателно, по аргумент от чл. 613, ал. 3 от ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.