О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

168……., гр.Варна, ………. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на 07 март 2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*ВА

ЧЛЕНОВЕ: П* Х*ВА

К* Г*КА

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Х* в.ч.т.д. № 87 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, вр.чл.121 ГПК.

Образувано е по постъпила допустима и редовна частна жалба от У* ЕООД против определение № 4916/20.11.2013 г. по т.д.№ 1527/2009 г. по описа на ВОС в частта, с което е оставено без уважение възражението в качеството му на ответник за прекратяване на делото и изпращането на същото по подсъдност на СГС, на основание чл.118 ГПК.

Доводите в частната жалба са за неправилност /необоснованост и неточно прилагане на процесуалния закон/ на обжалваното определение, т.к. към момента на подаване на възражението за местна неподсъдност седалището на ответника е било в гр.София. Претендира се същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго от въззивната инстанция, с което възражението за неподсъдност да бъде уважено.

Против частната жалба е постъпил писмен отговор от ищеца по делото П* ООД със становище за нейната неоснователност.

За да се произнесе по жалбата, съставът на Варненския апелативен съд съобрази следното:

Искът, предмет на т.д.№ 1527/2009 г. по описа на ВОС е бил предявен на 04.12.2009 г. по гр.д.№ 2503/2009 г. на ВОС, в условие на положителна евентуалност спрямо главния иск, бил е разделен от последния и образуван в отделно дело, което съответно е било спряно до приключване на първото.

Към момента на завеждане на делото, ответникът е имал седалище в гр.Варна. Това е се потвърждава както от данните по гр.д.№ 2503/2009 г., така и от направената справка в ТР по партидата на дружеството, от която е видно, че У* ООД се е пререгистрирало и съответно е било вписано в ТР със седалище в гр.Варна. Впоследствие в седалището на ответното дружество са вписани пет промени /на 26.06.2012 г. в гр.София, на 12.11.2013 г. в гр.Стара Загора, на 17.12.2013 г. в гр.Видин, на 29.01.2014 г. в гр.Ахтопол и на 21.02.2014 г. – в гр.Петрич/.

Както правилно е прието в обжалваното определение, на основание чл.120 ГПК последващите подаването на исковата молба промени в обстоятелствата, обуславящи местната подсъдност, не са основание за препращане на делото в друг местно компетентен съд. Правилото на чл.120 ГПК категорично посочва момента, определящ подсъдността, стабилизира я по седалището на ответника по време на предявяване на иска, създава условия за безпрепятствено развитие на процеса и пресича възможността за злоупотреба с процесуални права. Следователно, промяната на седалището на ответника както към момента на подаване на отговора, така и по-късно няма правно релевантно значение и не е основание за промяна в подсъдността.

С оглед гореизложеното частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4916/20.11.2013 г. по т.д.№ 1527/2009 г. по описа на ВОС в частта, с което е оставено без уважение възражението на ответника У* ЕООД с настоящи седалище и адрес на управление в гр.Петрич, ул.Ильо Войвода № 32 по чл.119 ал.3 ГПК за прекратяване на делото и изпращането на същото по подсъдност на СГС.

Определението не подлежи на касационно обжалване, съобразно ТР № 1/2013 г. на ОСГТК, т.9.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: