П Р О Т О К О Л

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА                    ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

на 04 април                                                     2017 година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ    

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ  

                                                                                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА    

секретар Е.Т.

сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава търговско дело № 87 по описа за 2017 година. 

На основание чл.150 ГПК, заседанието се провежда с осъществяване на звукозапис.   За това обстоятелство участниците в процеса са уведомени.

На именното повикване в 14:50 часа  се явиха:

Въззивникът И.С.И., ЕГН **********, с адрес *** Тошево, редовно призован чрез адв.Т.П., не се явява, представлява се от адв.П., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Въззиваемата страна „Птицекланица“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, със седалище гр.Варна, редовно призована, представлява се синдика Габриела Сулай и от адв. К.Н., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Адв.П.: Да се даде ход на делото. 

Адв.Н.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните,  не намира процесуални    пречки  по  хода  на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА

 Производството е образувано по въззивна жалба на И.С.И. *** Тошево срещу решение №889/02.12.2016 г. по т.д.514/2016 г.  по описа на ВОС, в частта с която въззивникът е осъден да заплати на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД - в несъстоятелност, ЕИК 124059588, със седалище гр.Варна, сумата от 29000 лева, получена без основание, в резултат на нищожни действия, осъществени след датата на Решение № 498/10.12.2009 г. по т.д. № 886/2009 г. по описа на ВОС за откриване на производство по несъстоятелност и установени с влязло в сила решение № 221/14.03.2011г. по т.д. № 1902/2010 г. на ВОС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - 04.04.2016г. до окончателното й погасяване, на осн. чл.55, ал.1, пр.1 ЗЗД във вр. с чл.646, ал.1, т.1 от ТЗ.

Във въззивната жалба се сочат допуснати нарушения при постановяване на решението, изразяващи се в неправилно приложение на материалния закон и нарушения на съдопроизводствените правила. Твърди се, че вземането е погасено по давност, а в евентуалност, че са налице условия за прихващане с насрещното предявено и прието вземане в производството по несъстоятелност.

В жалбата не са направени искания по доказателствата.

Насрещната страна, не е подала писмен отговор.

Адв.Н.: Представям протокол от събрание на кредиторите на „Птицекланица“ АД /н/ от 26.08.2010 г.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения от въззиваемата страна протокол от събрание на кредиторите на „Птицекланица“ АД /н/ от 26.08.2010 г..

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ заявиха, че са постигнали спогодба в следния смисъл:

СПОГОДБА

 

Днес, 04.04.2017г., в гр.Варна, между:

Птицекланица” АД в несъстоятелност с ЕИК 124059588, с адрес на управление: гр.Варна, ул.”Р.Димитриев” № 7, ет.3, представлявано от синдика Габриела Павлова Сулай, наричано по-долу Ищец,

И

И.С.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, представлявано от Адвокат Т.П., редовно упълномощена за сключване на спогодба с изрично адвокатско пълномощно от 23.12.2016г. по смисъла на чл.34, ал.3 от ГПК, наричано по-долу Ответник,

Имайки предвид, че Ищецът е завел срещу Ответника иск за присъждане на следните суми: главница в размер на 29 000 лв. и законна лихва върху нея за периода от 03.04.2013г. до пълното изпълнение на паричното задължение, предмет на т.д.№514/2016г., по описа на ВОС;

Имайки предвид, че Ответникът е кредитор с прието вземане с размер от 41 000 лв. в производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД и същият с отговора на исковата молба е направил изрично изявление за прихващане на основание чл.645, ал.2 ТЗ във вр.чл.103 ЗЗД,

страните на основание Решение от 26.08.2010г. на Събранието на кредиторите на „Птицекланица” АД – в несъстоятелност, постигнаха съгласие за сключване на съдебна спогодба по в.гр.д.№87/2017 в следния смисъл:

чл.1. Страните извършват прихващане на главницата по предявения от ищеца иск по настоящото производство с вземането на ответника като кредитор с прието вземане до размера на по-малката от двете суми.

чл.2 (1) Ответникът се задължава в 30-дневен срок, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на спогодбата и прекратяване на исковото производство, да заплати на Ищеца сумата от натрупаната законна лихва върху претендираната главница за периода от датата на подаване на исковата молба – 03.04.2016г. до датата на плащане на законовата лихва. Страните договорят, че държавната такса за двете инстанции в размера дължим при сключване на спогодба е дължима изцяло от ответника.

(2) Сумата по ал.1 се превежда по следната банкова сметка:

“***”АД

IBAN: ***: UNCR BGSF

Титуляр: “Птицекланица”АД (в несъстоятелност)

3) Страните при взаимни отстъпки, се съгласяват, че с изплащане сумата по чл.2, ал.1 от Ответника на Ищеца са уредили окончателно отношенията си по т.д.№514/2016г. по описа на ВОС и нямат претенции една към друга от финансов или друг характер във връзка със съдебното производство.

Чл.3. Останалите разноски, направени в съдебното производство и във връзка с настоящата спогодба, остават за страните, така, както са ги направили.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

За Ищеца:………………………

„Птицекланица“ АД /н/ 

Чрез синдика Габриела Сулай

 

 

За Ответника: …………………

И.С.И.

Чрез адв.Т.П.

Пълном. на л.7 от в.т.д.№ 87/17 г. ВАпС

Съдът намира, че постигнатата съдебна спогодба по делото не противоречи на закона и на добрите нрави, че за сключването й процесуалните представители на страните са надлежно упълномощени, че със същата се ликвидира изцяло повдигнатият правен спор между страните, поради което и на осн. чл.234 ал.1 ГПК следва да бъде одобрена от съда. С оглед одобряване на спогодбата първоинстанционното решение следва да се обезсили, в т.ч. и в частта за държавната такса за разликата от 580 лв. до 1160 лв., а на И.С.И. – въззивник, следва да се възстанови половината от внесената от същия държавна такса за въззивното производство на осн. чл.78, ал.9 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба по в.т.д.№ 87/2017  г. по описа на Апелативен съд – Варна на осн. чл.234 ал.1 ГПК.

ОБЕЗСИЛВА решение № 889/02.12.2016 г. по т.д.№ 514/2016 г. по описа на   Окръжен съд – Варна, в това число и в частта за държавната такса за разликата от 580 лв. до 1160 лв. и прекратява производството по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 87/2017  г. по описа на ВАпС. 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ, в едноседмичен срок от днес.

ДА СЕ ВЪРНЕ на И.С.И. ЕГН **********, с постоянен адрес *** сумата 290 лв., представляваща половината от внесената държавна такса за въззивното производство на осн. чл. 78, ал.9 ГПК.

 ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:10 часа.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                        2.

     

 

                                                                 СЕКРЕТАР: