Р Е Ш Е Н И Е

 

221

   

                гр. Варна ,16.07.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ                     КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 88 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Постъпила е молба от „Енерго-Про Продажби”АД за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 127/28.04.2015г. по в.т.д. № 88/15г. на ВнАС относно разноските в полза на посоченото дружество и за присъждане на разликата над 4137,28лв. до 10 272 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение за двете инстанции.

    В молбата се излага, че в мотивите на съдебния акт съдът е обективирал воля за присъждане в полза на „Енерго-Про Продажби”АД на разноски в размер на 4137,28лв. за адв.възнаграждение и 1025,76лв. за държавна такса по въззивната жалба, но липсва диспозитив в тази насока. Освен това счита, че реално извършените от страната разноски за адвокатско възнаграждение са в по-голям размер – 10 272 лв. за двете инстанции.

    Ответникът по молбата „Б. С. П.”ЕООД изразя становище за основателност на същата , но само до размера на посочените от въззивния съд в мотивите на решението суми за разноски- 4137,28лв. за адвокатско възнаграждение и 1025,76лв. държавна такса по въззивната жалба.

    ВнАС прецени следното:

В мотивите на решение № 127/28.04.2015г. по в.т.д. № 88/15г. на ВнАС съдът е приел , че съобразно изхода от спора следва в полза на „Енерго-Про Продажби” следва да се присъдят разноски за двете инстанции при уважено възражение по чл.78, ал.5 ГПК в общ размер на  4137,28лв. за адв.възнаграждение и 1025,76лв. за държавна такса по въззивната жалба. Като произнасяне в този смисъл липсва в диспозитива на съдебния акт. Молбата по чл.247 ГПК до тези размери се явява основателна и следва да се допусне поправка.

Неоснователно е искането на „Енерго-Про Продажби”АД за присъждане на адв.възнаграждение за двете инстанции в размер над 4137,28лв. до 10 272лв. Независимо, че са налице доказателства за реално извършване на този разход, въззивната инстанция е съобразила фактическата и правна сложност на спора – ясна фактическа обстановка и спор единствено относно приложение на правото, при налична вече многобройна съдебна практика по аналогични казуси в няколко апелативни съдебни района.

Поради което, съдът

 

               Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА  на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 127/28.04.2015г. по в.т.д. № 88/15г. на ВнАС , като след : „ Решението е постановено при участието на трето лице-помагач КЕВР на страната на ответника „Енерго-Про Продажби”АД.” ДА СЕ ЧЕТЕ :

„ОСЪЖДА „Б. С. П.”ЕООД, ЕИК 200824714, гр.София, представлявано от управителя В.А., да заплати на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, гр.Варна,представлявано от всеки от двамата от членовете на управителния съвет Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., сумата от 4137,28лв. за адв.възнаграждение за две инстанции и 1025,76лв. за държавна такса по въззивната жалба.”

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.248 ГПК на „Енерго-Про Продажби”АД за изменение на решение № 127/28.04.2015г. по в.т.д. № 88/15г. на ВнАС в частта за разноските като бъде присъдена и разликата над 4137,28лв. до 10 272лв. - адв.възнаграждение за двете инстанции.

Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: