ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 115

 

Гр.Варна, 23.02. 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори февруари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 89 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД със седалище гр.Добрич срещу определение № 10 от 05.01.2018г. по търг.дело № 287/17г. по описа на Добрички ОС, с което е прекратено производството по делото пред ОС – Добрич и делото е изпратено по подсъдност на Варненски ОС.

В частната жалба се твърди, че исковата молба и приложенията към нея са получени от ответното дружество на 23.11.2017г. и срокът за отговор изтича на 07.12.2017г., когато е постъпил и отговора на исковата молба. Молбата на ответното дружество, с която се иска на основание чл.105 от ГПК делото да се изпрати по подсъдност на ВОС е постъпила на 19.12.2017г. Твърди че молбата е подадена след изтичането на срока по чл.119 ал.3 от ГПК, поради което и възражението на ответника за местна неподсъдност на делото е преклудирано. Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови делото да бъде разгледано от Окръжен съд – Добрич.

Насрещната страна по жалбата „Агростор енд Трейд“ ООД със седалище в гр.Варна, в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е депозирала отговор.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 287/17г. е образувано по предявени осъдителни искове от „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД със седалище гр.Добрич срещу „Агростор енд Трейд“ ООД със седалище гр.Варна за незаплатена цена по два броя договори за цесия №№ А1/2016г. и 2А/2016г., и двата от 19.11.2017г., за неустойки и лихви за забава. Препис от исковата молба и приложенията към нея са редовно връчени на ответника „Агростор енд Трейд“ ООД на 23.11.2017г. Срокът за отговор на исковата молба по чл.367 от ГПК изтича на 07.12.2017г. В срока по чл.367 ал.1 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба вх.№ 7978 от 12.12.2017г., подаден по пощата на 07.12.2017г. В отговора на исковата молба от ответното дружество няма направено възражение за местна подсъдност. Възражение за местна неподсъдност на основание чл.105 от ГПК е направено от ответното дружество с молба вх.№ 8230 от 22.12.2017г., подадена по пощата на 19.12.2017г. На 05.01.2018г. от първоинстанционния съд е постановено обжалваното определение № 10, с което производството по делото пред Добрички окръжен съд е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на ВОС.

На основание чл.105 от ГПК определящ общата местната компетентност на съда е постоянният адрес или седалището на ответника. Ответното дружество „Агростор енд Трейд“ ООД е със седалище гр.Варна, поради което и по правилото на чл.105 от ГПК местно компетентен съд да се произнесе по предявения иск е Варненски окръжен съд.

На основание чл.119 ал.3 от ГПК обаче, възражението за местна неподсъдност може да се направи само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба. Пропускането на срока за възражение за местна неподсъдност, извън хипотезата на чл.109 от ГПК, преклудира възможността ответника да направи това възражение по-късно и обосновава подсъдността на сезирания съд.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че възражението за местна неподсъдност на делото на основание чл.105 от ГПК е направено от ответното дружеството след изтичане на срока за отговор на исковата молба, поради което и на основание чл.119 ал.3 от ГПК е преклудирано. Предвид на това и делото следва да бъде разгледано от сезирания с исковата молба Добрички окръжен съд.

С оглед на изложеното определение следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА Определение № 10 от 05.01.2018г. на Добрички ОС, търговско отделение, по търг.дело № 287/17г. и ВРЪЩА делото на Добрички ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: