Р Е Ш Е Н И Е

78/23.03.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  04.02.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА 

 ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

            ПЕТЯ ХОРОЗОВА 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 9  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 166/27.10.2014год. постановено по т.д. № 304/2013год., Добричкият окръжен съд е отхвърлил предявения от „К Б Г” ЕООД  гр. София, Студентски град, ул. „Д – р Йордан Йосифов” № 8б, ет. 4, ап. 15, срещу „Ф” ЕАД ( в несъстоятелност ) гр. Добрич, ул. „Бойчо Огнянов” № 6  иск за установяване съществуването на неприето вземане в размер на 1 320 000.00 евро, представляващо обезщетение за вреди от неизпълнение на договорни задължения.  Осъдил е „К Б Г” ЕООД  гр. София, да заплати на съда сумата от 102 960.00 лв., представляваща държавна такса.

Недоволен от решението е останало  „К Б Г” ЕООД  гр. София, който  го обжалва чрез процесуален представител с искане същото да бъде отменено като неправилно- същото е постановено при съществено нарушение на материалния и процесуалния закони и е необосновано, по изложени съображения.

Насрещната страна „Ф”ЕАД, чрез писмен отговор на процесуален представител, счита жалбата за неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, чрез процесуален  представител, както и чрез представени писмени бележки.

Чрез писмено становище на процесионален представител въззиваемата страна изразява становище за неоснователност на въззивната жалба.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното: 

Предявен е от „К Б Г” ЕООД  гр. София,  срещу „Ф” ЕАД ( в несъстоятелност ) гр. Добрич иск с правно основание чл.694 ТЗ за установяване съществуването на неприето вземане  от одобрен списък  с неприети вземания  в производството по несъстоятелност на ответника в размер на 1 320 000.00 евро, представляващо обезщетение за вреди от неизпълнение на договорни задължения.

  Твърди се от ищеца, че в законоустановения срок е депозирал молба за предявяване на вземане в общ размер 1 320 000евро. в производство по несъстоятелност на ответника, произтичащо от причинени вреди  от неизпълнение на задълженията по сключените с ищеца:- Предварителен договор за покупко-продажба на акциии и Споразумение към него от 21.04.2012год. С определение по търговско дело № 56/2013 г., възражението е било отхвърлено, поради което предявява настоящия иск.

Претенцията на „К Б Г” ЕООД  гр. София се основава на твърдения за възникнало право на обезщетение от причинени вреди от неизпълнение на задълженията на „Ф” ЕАД  гр. Добрич, произтичащи от предварителен договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 07.12.2010 г. и договор за допълнение на предварителния договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 21.04.2012 г. Твърдението е, че в нарушение на  поетите с договора  задължения, „Ф” ЕАД  гр. Добрич е прехвърлил всичките си дружествени дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич на „К П”  ООД  гр. София, а последният от своя страна на 27.03.2013год. прехвърлил всичките си дялове на „Б Л” Хонг Конг, Китайска Народна Република, като по този начин е станало невъзможно изпълнението на задължението на „Ф”  ЕАД  гр. Добрич за прехвърляне на „останалите 50 % от капитала на  „Н Е М” ООД  гр. Добрич” на ищеца. Това обстоятелство е попречило за реализацията на проекта за вятърен енергиен парк на „Н Е М” ООД  гр. Добрич”. Поради неизпълнение на поетите от страна на „Ф” ЕАД гр. Добрич задължения, ищецът е претърпял вреди в размер на сумата 1 320 000.00 евро, която представлявала част от първо плащане за придобитите 34% дялове от капитала  и „стъпка” към придобиване на всички дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич”.

В отговора на исковата молба „Ф”  ЕАД  гр. Добрич оспорва претенцията като неоснователа. Излага доводи, че сумата 1 320 000евро представлява част от цената за продажбата на 34 % от дружествените дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич, получена от ответното дружество и отношенията между страните са уредени съобразно разпоредбите на договора за продажба на дружествени дялове. Излага също, че прехвърлянето на дружествени дялове от „Ф”  ЕАД  гр. Добрич  на „К П” ООД  гр. София не препятства сключването на окончателен договор за прехвърляне на остатъка от дяловете, тъй като „К П” ООД  гр. София е страна по горепосочените споразумения. Последващото прехвърляне на дяловете от „К П” ООД  гр. София на трето лице не може да ангажира отговорността на „Ф” ЕАД  гр. Добрич за твърдяните от „К Б Г” ЕООД  гр. София претърпени вреди.

В с.з. поддържа предявеният иск чрез пълномощник.

Ответникът „ФЕАД, оспорва иска, чрез процесуален представител. Съдът, след като прецени събраните в процеса писмени доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

Не е спори, относно следното:

На 07.12.2010 г. между „К П” ООД гр. София  и „З Х - Ф” АД гр. Добрич от една страна като продавачи и „К Н Е К” Китайска Народна Република е сключен предварителен договор за покупко – продажба на дружествени дялове дялове от капитала на „Н Е М” ООД гр. Добрич. Задълженията на продавачите са да продадат и прехвърлят на купувача, правото на собственост върху 100 % от дружествените дялове от капитала на „Н Е М” ООД гр. Добрич, като купувача заплати на продавачите цена в размер на 7 500 000.00 евро, като „К П” ООД гр. София  получава 34 % от сумата с оглед дяловото си участие в дружеството, а „З Х - Ф” АД гр. Добрич – 66 % с оглед дяловото си участие в дружеството.

На 21.04.2012 г. между „К П” ООД гр. София  и „Ф” ЕАД гр. Добрич и „К Б Г” ЕООД гр. София е сключен договор за допълнение на предварителния договор от 07.12.2010 г., по силата на който страните се договарят и приемат, че „К Б Г” ЕООД гр. София поема всички права и задължения на „К Н Е К” Китайска Народна Република, произтичащи от предварителния договор. Потвърждават, че „К Б Г” ЕООД  гр. София превело на купувачите сумата от 575 000.00 евро като авансово плащане за закупуването на дяловете на „Н Е М” ООД гр. Добрич. Страните се споразумяват, в срок до две седмици от получаване на виза за проектиране от дружеството по проекта и на покана от продавачите, „К Б Г” ЕООД  гр. София да преведе сумата от 2 000 000.00 евро и да представи банкова гаранция на стойност 800 000.00 евро на продавачите. Посочената сума ще бъде част от заплащането за закупуване на дяловете в дружеството съгласно клаузите на предварителния договор. Продавачите следва да прехвърлят 34 % от дяловете си на „К Б Г” ЕООД  гр. София, като заплатената от „К Б Г” ЕООД  гр. София сума се разпределя между продавачите съобразно дяловото им участие в „Н Е М” ООД гр. Добрич, както следва: за „Ф” ЕАД гр. Добрич  - сумата от 1 320 000.00 евро, представляващи  66 %  от участието в капитала на дружеството и за „К П” ООД гр. София – сумата от 680 000.00 евро, представляващи 34 %  от участието в капитала на дружеството. 

На 25.04.2012 г. е сключен договор за продажба на дружествени дялове, по силата на който „К П” ООД гр. София  и „Ф” ЕАД гр. Добрич, от една страна като продавач прехвърлят на „К Б Г” ЕООД гр. София, 34 % от дружествените дяловете на „Н Е М” ООД гр. Добрич за сумата от 2  575 000.00 евро, която ще бъде платена по банков път. Според договора,  посочената сума  ще бъде разпределена между продавачите в съотношение, както следва: за „Ф” ЕАД гр. Добрич – 1 320 000.00 евро, представляващи 66 % от цената на прехвърлените дялове и за „К П” ООД гр. София – 680 000.00 евро, представляващи 34 % от дяловете.

От доказателствата по делото – платежен документ за банков превод на сумата от 1 320 000.00 евро с наредител „К Б Г” ЕООД  гр. София  и получател  „Ф” ЕАД гр. Добрич – се установява, че на 07.05.2012 г. „К Б Г” ЕООД  гр. София е изпълнило задълженията си към „Ф” ЕАД гр. Добрич, произтичащи от договор за продажба на дружествени дялове от 25.04.2012 г. за плащане на продажната цена. Според заключението на ССЕ, безкасовото плащане е отразено в счетоводните книги на „Ф” ЕАД гр. Добрич, с левовата равностойност на преведената сума – 2 581 695.60 лв.

Прехвърлянето на дяловете е вписано в търговския регистър на 07.05.2012 г., като в резултат на сделката размерът на дяловото участие на съдружниците в капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич възлиза както следва: „Ф” ЕАД гр. Добрич – 2 200 лв., „К Б Г” ЕООД  гр. София – 1 700 лв. и „К П” ООД гр. София – 1 100 лв.

На 17.01.2013 г. „Ф” ЕАД гр. Добрич прехвърля всички свои дружествени дялове от капитала на „Н Е М” ООД  на „К П” ООД гр. София. Прехвърлянето е вписано в търговския регистър на 29.01.2013 г., като в резултат на сделката  размерът на дяловото участие на съдружниците в капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич възлиза както следва: „К Б Г” ЕООД  гр. София – 1 700 лв. и „К П” ООД гр. София – 3 300 лв.

На 27.03.2013 г. „К П” ООД гр. София прехвърля всички дялове от капитала на „Н Е М” ООД  на „Б Л” Хонг Конг, Китайска Народна Република. Прехвърлянето е вписано в търговския регистър на 28.05.2013 г. В резултат на сделката  размерът на дяловото участие на съдружниците в капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич възлиза както следва: „Б Л” Хонг Конг, Китайска Народна Република – 3 300 лв. и „К Б Г” ЕООД  гр. София – 1 700 лв.

С влязло в законна сила решение № 137/12.06.2013 г. на Добричкия окръжен съд по т. д. № 56/2013 г. е открито производството по несъстоятелност на „Ф” ЕАД гр. Добрич. 

На 12.07.2013 г. „К Б Г” ЕООД  гр. София, на осн. чл. 685, ал. 1 ТЗ предявява вземане срещу „Ф” ЕАД  гр. Добрич в размер на сумата от 1 320 000.00 евро, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, претърпени от неизпълнението на задължението на „Ф” ЕАД  гр. Добрич да прехвърли на „К Б Г” ЕООД  гр. София за прехвърляне на останалите 50 % от дружествените дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич.

Вземането не е прието от синдика на „Ф” ЕАД гр. Добрич.

На 21.08.2013 г. „К Б Г” ЕООД  гр. София, на осн. чл. 690 ТЗ е направил писмено възражение пред съда по несъстоятелността срещу неприетото от синдика на „Ф” ЕАД  гр. Добрич вземане.

Съдът по несъстоятелността е оставил без уважение възражението на „К Б Г” ЕООД  гр. София.

С влязло в законна сила решение № 138/26.08.2014 г. на Добричкия окръжен съд по т. д. № 56/2013 г., „Ф” ЕАД  гр. Добрич е обявено в несъстоятелност.

При така безспорно установената фактическа обстановка следва да се направят следните изводи:

Предявеният иск отговаря ня предпоставките на чл.694 ал.1 ТЗ, поради което същият е допустим. При разглеждането му по същество, съдът съобрази следното:

Както се посочи, претенцията на „К Б Г” ЕООД  гр. София се основава на твърдения за възникнало обезщетение от причинени вреди от неизпълнение на задълженията на „Ф” ЕАД  гр. Добрич, произтичащи от предварителния договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 07.12.2010 г. и договор за допълнение на предварителния договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 21.04.2012 г. Според наведените основания в иска, увреждащите действия, от които са произлезли вредите за ищеца е извършеното на 17.01.2013 г. от „Ф” ЕАД гр. Добрич прехвърляне на собствените дружествени дялове от капитала на „Н Е М” ООД  на „К П” ООД, с което е нарушена т.4 от договора по която е поето задължеине останалите 50% от дяловия капитал да се се прехвърлят също на ищеца.

В тежест на ищеца е да докаже  неизпълнението на възникналите задължения по договора и настъпилите вреди вследствие на това неизпълнение. В тежест на ответното дружество е да докаже, че е изправна страна по сключените договори за прехвърляне на дружествените дялове. Относно задълженията на страните по договора от 07.10.2010год.:

„К П”  ООД  гр. София „З Х - Ф” ЕАД  гр. Добрич, собственици на 100% от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич като продавач 1 и продавач 2 са сключили с „КСМЕК” заместено впоследствие с „К Б Г” ЕООД  като купувач, предварителния договор за покупко – продажба на дружествени дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич от 07.12.2010 г. В б.”Е” от договора страните заявяват, че желаят прехвърлянето на 100% от дружествените дялове на дружеството, при условията на договора. . Според т.2 Продавачите ще продадат и прехвърлят на купувача дружестветните дялове срещу заплащане на сумата 7 500 000евро.

Според Договора за допълнение на предварителния договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 21.04.2012 г. визираното в т.3 задължение на продавача е да прехвърли 34% от дяловете от капитала  на  „Н Е М” ООД-което безспорно е изпълнено. В т.4 от договора е поето задължеине останалите 50% от дяловия капитал да се заплатят /респективно да се прехвърлят/ след получаването на влязъл в сила договор за  свързване  към националната електропреносна мрежа на дружествата по проекта.

Твърдението е, че в нарушение на  поетите с договора  задължения, „Ф” ЕАД  гр. Добрич е прехвърлил дружествените си дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич на „К П”  ООД  гр. София, а последният от своя страна ги прехвърлил на „Б Л” Хонг Конг, Китайска Народна Република, като по този начин е станало невъзможно изпълнението на задължението на „Ф”  ЕАД  гр. Добрич за прехвърляне на „останалите 50 % от капитала на  „Н Е М” ООД  гр. Добрич”. Това обстоятелство е попречило за реализацията на проекта за вятърен енергиен парк на „Н Е М” ООД  гр. Добрич”. Поради неизпълнение на поетите от страна на „Ф” ЕАД гр. Добрич задължения, ищецът е претърпял вреди в размер на сумата 1 320 000.00 евро, която представлявала първо плащане и „стъпка” към придобиване на всички дялове от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич”.

Това твърдение-, за настъпили вреди от посоченото действие на ответното дружество не може да бъде споделено.

Крайната цел на предварителния договор и договора за допълнение на същия, е прехвърлянето на притежаваните дялове на „К П”  ООД и „Ф” ЕАД  гр. Добрич от капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич” на „К Б Г” ЕООД. 

На 17.01.2013 г. „Ф” ЕАД гр. Добрич прехвърля всички свои дружествени дялове от капитала на „Н Е М” ООД  на „К П” ООД гр. София. Прехвърлянето е вписано в търговския регистър на 29.01.2013 г., като в резултат на сделката  размерът на дяловото участие на съдружниците в капитала на „Н Е М” ООД  гр. Добрич възлиза както следва: „К Б Г” ЕООД  гр. София – 1 700 лв. и „К П” ООД гр. София – 3 300 лв.

Следователно, дяловете на „Ф”ЕАД остават в другия съдружник „К П”ООД и няма пречка да се прехвърлят според поетите задължения по договора за продажба на дялове, по който  посоченият съдружник също е страна- която има задължение да продаде дяловете от капитала на дружеството на купувача-ищеца  в производството.  Не се спори, че ответното дружество е поело задължение да прехвърли своите дялове на ищеца, при настъпване на посочените услонвия в договора. Това прехвърляне  може да стане както директно на ответното дружество, при настъпване на посочените предпоставки в договора-наличие на сключен договор за свързване към националната електропреносна мрежа, така и косвено-чрез прехвърлянето им на другия съдружник и съответно чрез него на ответното дружество, при настъпване на посочените условия за прехвърлянето им-визирани в т.4. Или, след като е прехвърлил дяловете на съдружника „К П”ООД, който също е страна по договора, напусналия съдружник „Ф”ЕАД не е създал пречки за прехвърляне на дяловете на ответното дружество, още повече, че не е посочен брой на дяловете, който всяко от дружествата следва да прехвърли. Или, с прехвърляне на дяловете от „Ф”ЕАД на другия съдружник, не е пречка договорът да бъде изпълнен, чрез прехвърляне на притежаваните от К П”ООД дялове на ответното дружество, тъй като същите са останали в същия обем в продавача, в който са били притежавани от двамата съдружнии. Следователно, извършеното на 17.01.2013год. прехвърляне на дялове между съдружниците, не уврежда купувача по договора. Не го уврежа и защото за ищеца като купувач е без значение дали ще получи дяловете от капитала от единия или от двамата съдружници.  Следва да се отбележи, че увреждащото ищеца действие, което реално води до неизпълнение от продавача на сключения предварителен договор, е извършеното на  27.03.2013 г. от „К П” ООД гр. София прехвърляне на всички притежавани от него  дялове от капитала на „Н Е М” ООД  на „Б Л” Хонг Конг, Китайска Народна Република. Но „Ф” ЕАД не е взел участие в това прехвърляне и съответно не се установяват негови увреждащи действия. Освен това, извършеното на 27.03.2013год. прехвърляне на дяловете от капитала и извършеното въз основа на него вписване в ТР е атакувано от ищеца-по предявения от него  иск с правно основание чл.29 ЗТР е образувано т.д. № 226/13год. на ДОС, по което искът е уважен и вписаните обстоятелства са приети за несъществуващи. Решението е потвърдено с решение пж в.т.д. № 462/14год. на ВАпС. Следователно, при окончателно уважаване на иска, извършеното на 27.03.2013год. прехвърляне на дялове ще бъде обявено за недействително, респективно, дяловете от капитала на „Н Е М” ООД отново ще бъдат собственост на „К П”ООД. По този начин правата на дружеството ищец по предварителния договор ще бъдат запазени, а това е още едно основание в подкрепа на изложения извод, че извършеното  на 17.01.2013год. прехвърляне на дялове между съдружниците, не уврежда купувача по договора-ищеца  „К Б Г” ЕООД  гр. София. Относно твърдението, че предварителния договор е сключен  и с оглед на факта, че именно „Ф”ЕАД ще бъде партньор в това дружество и със своите действия ще доведе до реализиране на проекта: Доказателства  в подкрепа на това твърдение не са събрани, но следва да се отбележи, че реализацията на инвестиционния проект би следвало да се извърши от собственика на проектите- „Н Е М” ООД, поради което собствеността на неговия капитал няма отношение към самото изпълнение-тъй като същото е капиталово дружество. В допълнение следва да се отбележи, че дяловете са прехвърлени на ”КА-ПРОПЪРТИ”ООД, който е другият продавач по предварителния договор, съответно е в същата позиция по договора като „Ф”ЕАД, поради което дори и да е имало ангажименти от страна на продавачите по проектите, няма пречка същите да бъдат изпълнени от останалия съдружник. Предвид изложеното, прехвърлянето на дяловете от капитала от страна на „Ф” ЕАД и напускането му като съдружник, не е довело до вреди и в този аспект.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че не е налице неизпълнение от страна на продавача „Ф”ЕАД по договора за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на „Н Е М” ООД, респектинвно, от неговите действия -извършеното на 17.01.2013год. прехвърляне на притежаваните дялове от дружеството на „К П”ООД, не са настъпили твърдяните вреди на въззивника „К Б Г” ЕООД гр.София.

Предвид изложените съображения, не са налице предпоставките визирани в чл.79 ал.1 вр.чл.82 ЗЗД, за да бъде ангажирана отговорността на въззиваемата страна „Ф”ЕАД, за възникнали вреди вследствие на неизпълнението на договора с „К Б Г” ЕООД за продажба  на дружествените дялове на „Н Е М” ООД.

От гореизложеното следва да сде направи извод, че искът по чл. 694, ал.1 ТЗ за установяване съществуването на неприетото вземане е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено.

На основание чл. 694, ал.2 ТЗ ищецът /въззивното дружество/, следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВАпС дължимата по делото държавна такса в размер на 51 480лв.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                                   

                                                    Р  Е  Ш  И

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 166 от 27.10.2014год. постановено по търговско дело № 304 по описа на Добрички окръжен съд за 2013год.

ОСЪЖДА „К Б Г” ЕООД ЕИК 201641630, гр. София, Студентски град, ул. „Д – р Йордан Йосифов” № 8б, ет. 4, ап. 15, да заплати в полза на Варненски апелативен съд сумата 51 480лв., представляваща дължима по делото държавна такса, на основание чл.694 ал.2 ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните при предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК.    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.