О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №129

 

17.02.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                               ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 90

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна частна жалба вх. № 23/05.01.2016г. на „ БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД – гр. София, ЕИК *****, подадена чрез юрисконсулт А.З., срещу определение № 576/09.12.2015г. по т. д. № 244/2015г. по описа на Добрички окръжен съд, с което е оставено без разглеждане подадено от жалбоподателя възражение по чл. 728 ТЗ срещу изготвена от синдика на „АКРОЗА - 777“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК **, окончателна сметка за разпределение, обявена в Търговския регистър, по партидата на дружеството на 25.11.2015г., с рег. № 20151125100622.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, но не са изложени съображения във връзка с правния извод на съда за липса на правен интерес на възразилия кредитор, а се поддържат оплакванията по същество по възражението по чл. 728 ТЗ срещу законосъобразността на окончателната сметка.

Съставът на въззивния съд, в изпълнение на правомощията си за служебна проверка на допустимостта на предприетото обжалване, констатира, че частната жалба има за предмет необжалваем съдебен акт, като съображението за това са следните:

Приложим режим относно обжалване на определенията в производство по несъстоятелност е общият ред на ГПК, към който препраща чл. 613 а ТЗ. Определенията, които подлежат на самостоятелно обжалване, са посочените в две групи по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК – определения, които преграждат по - нататъшното развитие на делото, и изрично посочените от закона.

Единственият акт на съда по несъстоятелността във връзка с одобряването на изготвени от синдика частични или окончателна сметки за разпределение на получените суми от осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността, за който е предвидено обжалване, е определението по чл. 729, ал. 1 ТЗ. С този съдебен акт съдът по несъстоятелността одобрява сметката за разпределение, след като направи съответната промяна, когато служебно или при възражение на длъжника, комитета на кредиторите или на отделен кредитор, е констатирал незаконосъобразност.

Независимо от това дали подаденото възражение по чл. 728 ТЗ, съобразно възприетите правила за образуване на делата в сезирания съд, е образувано в отделно производство, със съответен номер по описа на съда, и по него е постановен нарочен съдебен акт, или оплакванията срещу законосъобразността на сметката, направени в подадените възражения по чл. 728 ТЗ от легитимирани лица са разгледани в мотивите на определението по чл. 729, ал. 1 ТЗ и сметката е одобрена, съответно със или без изменение, на обжалване подлежи определението по чл. 729, ал. 1 ТЗ. Постановяването на определение по всяко от възраженията, независимо от диспозитива, с който би могло да се признава или отрича основателността на възражението или същото да е оставено без разглеждане при извод за липса на легитимацията, в частност, на правен интерес на лицето, подало възражение, както е процесния случай, не обуславя самостоятелна обжалваемост на този съдебен акт. Последният се постановява в рамките на процедурата по одобряване на сметка за разпределение, завършваща с определение по чл. 729, ал. 1 ТЗ и следва да се разглежда като елемент от това определение.

Отказът на съда по несъстоятелността да разгледа по същество възражение по чл. 728 ТЗ, независимо от причините, няма преграждащо действие по отношение на възникналия спор за законосъобразност на сметката, тъй като за процесуалната легитимация относно подаване на жалба по чл. 729, ал. 3 ТЗ срещу определението по чл. 729, ал. 1 ТЗ е необходимо и достатъчно жалбоподателят да е от кръга на лицата по чл. 728 ТЗ и да е подал възражение по чл. 728 ТЗ при наличие на правен интерес.

В случая, частният жалбоподател „ БАКБ” АД – гр. София, чието възражение по чл. 728 ТЗ е оставено без разглеждане с обжалваното определение, е упражнил правото си на жалба срещу определение по чл. 729, ал. 1 ТЗ, по която е образувано отделно частно гражданско производство, но едновременно с това е подал и самостоятелна, недопустима жалба срещу необжалваемия съдебен акт по чл. 728 ТЗ, с аналогични оплаквания за незаконосъобразност на одобрената сметка за разпределение.

Указанията за реда за обжалване на съдебните актове не съставляват част от формираната от съда воля по спорното право, нито имат задължителен за страните или за съда характер. Погрешните указания на съда, дадени в определение № 576/09.12.2015г., не рефлектират върху действителните права на инстанционен контрол, които се определят от закона.

По тези съображения въззивна частна жалба вх. № 23/05.01.2016г. следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното частно гражданско производство – прекратено.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна частна жалба вх. № 23/05.01.2016г. на „ БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД– гр. София, ЕИК **** подадена чрез юрисконсулт А.З., срещу определение № 576/09.12.2015г. по т. д. № 244/2015г. по описа на Добрички окръжен съд, и

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. д. № 90/2016г. по описа на ВнАпС, Търговско отделение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.