Р Е Ш Е Н И Е

№   209/ 11.07.2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 28.05.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ: П. ХОРОЗОВА  

          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 91 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.258 от ГПК.

С решение № 185/21.11.2013год., постановено по т.д. № 78 по описа на ШОС за 2013год., съдът е:

      ОСЪДИЛ “П С Е.” ООД  / с предишно наименование “П. и с.” ООД /  с ЕИК 020918914 , седалище и адрес на управление гр.Шумен, бул.Мадара №12 представлявано от управителя Б. П. М. да заплати на “Т С.” ЕООД с ЕИК 200538200 ,седалище и адрес на управление гр.София ,общ.Столична , район Слатина , бул. Асен Йорданов №11 , представлявано от управителя Т. И. Т.   на осн.чл.55 ал.1 пр.3 от ЗЗД във вр. с чл.87 ал.1 от ЗЗД сумата от 156 000лв.,   авансово платена по предварителен договор от 20.08.2010г., изменен и допълнен с Анекс №1 от 22.02.2012г. и Анекс №2 от 25.09.2012г.   ведно със законната лихва върху тази сума,  считано от датата на завеждане на исковата молба  6.02.2013г.   до окончателното й заплащане:

 ОСЪДИЛ е  “П С Е.” ООД с ЕИК 020918914 , да заплати на “Т С.” ЕООД с ЕИК 200538200, на осн.чл.92 от ЗЗД  сумата от 23 158.78лв. неустойка дължима на основание т.8.1 от предварителен договор от 20.08.2010г., изменен и допълнен с Анекс №1 от 22.02.2012г. и Анекс №2 от 25.09.2012г.  Признал за установено на осн.чл.194 ал.2 във вр. с чл.193 ал.2 от ГПК, че представените от ответника “П С Е.” ООД с отговора му приемо-предавателен протокол №1 и приемо-предавателен протокол №2 са неистински в частта относно вписаната в  тях допълнително с химикал и ръкописно дата и ги е изключил частично  от доказателствата по делото,  само относно вписаната в тях дата.

 ОСЪДИЛ е “П С Е.” ООД с ЕИК 020918914 , седалище и адрес на управление гр.Шумен , бул.Мадара №12 представлявано от управителя Б. П. М. да заплати на “Т С.” ЕООД с ЕИК 200538200 ,седалище и адрес на управление гр.София ,общ.Столична , район Слатина , бул. Асен Йорданов №11 , представлявано от управителя Т. И. Т.   разноски по делото в размер на 11 699.52лв.

 

Производството е образувано по постъпила жалба от „ПС Е.”ООД, представлявано от Б.М., чрез пълномощникът си адв.Г.А.–ответник по т.д. № 78/2013год. по описа на ОС-Шумен, срещу постановеното решение по делото, с което исковете срещу дружеството са уважени.

Счита решението за  неправилно- поради незаконосъобразност и  необоснованост на същото и като постановено в нарушение на процесуалните правила, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което исковете да бъдат отхвърлени, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуални представители.

Въззиваемата страна „Т С.” ЕООД – гр.София с писмен отговор  на процесуален представител, оспорва основателността на жалбата и моли за потвърждаване на първоинстанционното решение, като същото поддържа и в с.з. чрез процесуалния си представител. Становищата се поддържат и чрез представени писмени бележки от процесуалните представители.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е  неоснователна.

В исковата молба и в допълнителна искова молба на Дружество “Т С. “ ЕООД гр.София срещу „П. и с. Е.” ООД гр.Шумен се твърди, че между страните по делото, на основание предложена оферта от ответното дружество, е бил сключен предварителен договор на 20.08.2010г. за извършване на доставка и монтаж на технологично оборудване за строеж  “Изграждане на фотоволтаични централи”:- Първи етап “Изграждане на ФВЦ Росица 1”, Втори етап “Изграждане на ФВЦ Росица 2. Към офертата са приложени технически параметри на монокристарлни фотоволтаични модули Sunsystem мощност 190 Wp и инвертори SMA SUNNY TRIPOWER, които по тех. параметри следва  да отговарят на SUNNY TRIPOWER 12 000 TL.

На 26.08.2011г. между ищеца и ДФ “Земеделие” бил сключен договор №04/311/00322 за отпускане на финансова помощ за изпълнението на строежа, а това съобразно т.2.1 от предварителния договор е условие за влизане в сила на договора. На 22.02.2012г. между страните по делото бил подписан  Анекс №1, в който се уговаря изменение на цената и размера на авансовото плащане на всеки етап поотделно. Към анекса е приета и КСС, неразделна част от същия.

С възлагателно писмо изх.№06 от 29.02.2012г. изпратено на ответника на 1.03.2012г., съобразно договореното в т.3.5 от предварителиня договор, ищецът възложил извършването на доставка и монтаж на технологично оборудване на строеж  “Изграждане на фотоволтаични централи” и извършил първото авансово плащане на ответника на сумата от 120 000лв. с ДДС., за което ответното дружество е издало фактура №2000001135/8.03.2012г. С възлагателно писмо с  изх.№20 от 7.08.2012г. получено от ответника на 7.08.2012г. било възложено изграждането на Втори етап: Изграждане на ФВЦ “Росица 2 и било извършено второ авансово плащане в размер на 36 000лв. с ДДС  и издадена от ответника фактура №2000001852 от 14.08.2012г.

Срокът за изпълнение по договора е 30 дни, считано от датата на доставката на необходимите материали и съоръжения за всеки етап поотделно-т.2.2., а в Анекс № 2 от 25.09.20012год. крайния срок на доставка е определен на 15.10.2012год.

Страните са уговорили приемането на материалите и съоръженията да се извърши в склада на изпълнителя в гр.Шумен до 20.10.2012год., съгласно приложените образци на приемо-предаветелни протоколи и констативни протоколи.

При проведена среща  на 13.11.2012год. от представители на ищцовото дружество в склада на ответника е установено, че наличните монокристални фотоволтаични модули не са с мощност 190 Wp, а с мощност 195 Wp. Това представлява съществено изменение на работния проект и същите не съответстват с КСС от предварителния договор и сключениет анекси, поради което е налице освен забавено и пълно неизпълнение на договореносттите.

С нотариална покана, връчена на ответника на 19.11.2012год., ищецът е дал 10 дневен срок за точно изпълнение на договорените доставки, като при неизпълнение посочил, че ще счита договора за развален, ответнникът следва да върне сумите, като платени на отпаднало основание. В дадения срок за изпълнение, ответникът не е доставил договорените съоръжения, като не е върнал и авансовите плащания в общ размер на 156 000лв.

Ответника, като неизправна страна по договора дължи обезщетение за вредите, изразяващи с в договорена в т.8.1 неустойка в размер на 23 158,78лв., представляваща 5% от стойността на договора.

В ДИМ оспорва твърдението на ответника, че на 25.09.2012г. било извършено предаване и приемане съгласно приложените от ответника приемо-предавателни протоколи №1 и №2 като невярно.

Ищецът оспорва представените от ответника протоколи относно датата. Документите били антидатирани и изготвени с оглед процеса , за да се извлекат изгодни за ответника последици, поради което същите не били годни документи удостоверяващи действия по приемане и предаване на стоките описани в тях. По твърденията за неплащане на сумата от 288 876,60лв. без ДДС излага, че такова плащане е необосновано, с оглед липса на реалното приемане и предаване на стоките и издадена данъчна фактура за това

Иска се от съда, ответното дружество да бъде осъдено да заплати сумата от 156 000лв.-авансови плащания по предварителния договор и сключените анекси, ведно със законната лихва считано от датата на исковата молба до окончателното изплащане: сумата от 23 158,78лв. неустойка на основание т.8.1 от предварителния договор, както да бъдат присъдени и извършените разноски.

Ответникът “П. и с.” ООД преименувано по време на процеса на  /“ПС Е.”  ООД гр.Шумен / в срок е депозирал отговор с който оспорва исковете като неоснователни и моли съдът да ги отхвърли. Не оспорва, че между страните бил сключен договор за доставка на технологично оборудване за строеж  “Изграждане на фотоволтаични централи” Първи етап “Изграждане на ФВЦ Росица 1”, Втори етап “Изграждане на ФВЦ Росица 2” съгласно приложени количествено –стойностни сметки, който договор станал окончателен на 26.08.2011г.

 С Анекс №1 от 25.09.2012год. страните са приели, че след подписване на приемателно-предавателни протоколи ищецът следва да заплати сумата от 288 876,60лв. без ДДС и в тридневен срок от издаване на разрешение за ползване-сумата от 44 382,32лв. без ДДС-представляваща остатък от цената. На 25.09.2012год. страните са подписали приемо-предавателни протоколи, на 19.11.2012год. ответника е изпратил на ищеца писмо, в което е даден тридневен срок за извършване на плащането, което ищецът отказал да получи. На 27.12.2012год. чрез нотариус е изпратено ново писмо, което същият отново отказал да получи.  Счита, че ищецът е в неизпълнение на задълженията си по договора, поради което не са налице твърдените основания за развалянето му и за искане за връщане на платените суми. Становището на ищеца, че първо следва да се достави оборудването и договорените СМР и след това да се плати е  недобросъвестно и противоречи на поетите договорни задължения. Моли за отхвърляне на исковете като неоснователни.

Съдът, като съобрази становищата на страните, събраните по делото доказателства и приложимите към спора правни норми, за да се произнесе по същество на предявения иск, взе предвид следното:

Не се спори относно следното:

Представена е оферта от ответното дружество до дружеството ищец, относно участие в конкурс предмет-доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на строеж “Изграждане на фотоволтаични централи”:- Първи етап “Изграждане на ФВЦ Росица 1”, Втори етап “Изграждане на ФВЦ Росица 2 в землището на с.Росица, Община Павликени. Офертата включва и доставка на монокристални фотоволтаични модули Sunsystem с максимална мощност 190 Wp.

Към офертата са приложени технически параметри на монокристални фотоволтаични модули Sunsystem мощност 190 Wp и инвертори SMA SUNNY TRIPOWER. В т.3 от офертата относно начина на плащане е  предложено:-30% авансово плащане за всеки етап поотделно, след писмено възлагане от страна на възложителя: 70% се изплащат периодично по време на изпълнение на СМР.

На 20.08.2010г. въз основа на предложена оферта от ответното дружество, между страните е сключен предварителен договор за извършване на доставка и монтаж на технологично оборудване за строеж  “Изграждане на фотоволтаични централи”:- Първи етап “Изграждане на ФВЦ Росица 1”, Втори етап “Изграждане на ФВЦ Росица 2. В т.3.5 страните са приели разплащането да става по следния ред: -30% авансово плащане за всеки етап по отделно, след писмено възлагане от страна на възложителя. 70% се изплащат периодично по време на изпълнение на СМР. Към сключения договор са приложени КСС за етап 1 и етап 2, като в т.1 от раздела „Доставка на материали” е посочено:

„Доставка на монокристални фотоволтаични модули Sunsystem мощност 190 Wp.

Ищеца е сключил Договор за присъединяване на обект на независим производител на ел.енергия № 3017-2009-П-ГО 10-2-12-01.2011 на 10.03.2011год. по който Е.ОН България мрежи АД се задължава да присъедини електрическата централа, собственост на производителя /ищеца/, която представлява „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули” със заявена мощност: 164,16кв., която ще се изгради в землището на с.Росица, общ.Павликени. Съобразно чл.25 от договора, производителят е длъжен да изгради съоръженията за присъединяване съобразно одобрените проекти. При несъответствие, електропреносното дружество има право да откаже присъединяване към електроразпределителната мрежа.

На 26.08.2011г. между ищеца и ДФ “Земеделие” е сключен договор №04/311/00322 за отпускане на финансова помощ за изпълнението на строежа, а това съобразно т.2.1 от предварителния договор е условие за влизане в сила на договора. На 22.02.2012г. между страните по делото е подписан  Анекс №1, в който се уговаря изменение на цената и размера на авансовото плащане на всеки етап поотделно. Към анекса е приета и КСС, неразделна част от същия. С възлагателно писмо изх.№06 от 29.02.2012г. изпратено на ответника на 01.03.2012г. ищецът възложил извършването на доставка и монтаж на технологично оборудване на строеж  “Изграждане на фотоволтаични централи Първи етап : Изграждане на ФВЦ Росица 1 ”  и извършил авансово плащане на ответника на сумата от 120 000лв. с ДДС., въз основа на издадена от ответника проформа фактура №0000001075/6.03.2012г. За извършеното авансово плащане по предварителния договор ответното дружество е издало фактура № 2000001135/08.03.20012год. С възлагателно писмо с  изх.№20 от 7.08.2012г. получено от ответника на 7.08.2012г. било възложено изграждането на Втори етап: Изграждане на ФВЦ “Росица 2” и било извършено второ авансово плащане в размер на 36 000лв. с ДДС  и издадена от ответника фактура №2000001852 от 14.08.2012г. На 25.09.2012г. страните са подписали анекс №2 към договора относно срока за доставка, и към анекс №1 от 22.02.2012г., в който са се договорили в т.2.2. от договора- Срокът за доставка за двата етапа ФВЦ “Росица 1” и ФВЦ “Росица 2”  на необходимите материали и съоръжения е 15.10.2012г.  Възложителят приема монокристалните фотоволтаични модули и трифазните инвертори за двата етапа за ФВЦ “Росица 1” ФВЦ “Росица 2” в склада на изпълнителя, в гр.Шумен бул. „Мадара” №12 до 20.10.2012г. .Изпълнението на СМР на двата етапа за ФВЦ “Росица 1” ФВЦ “Росица 2” ще се извърши за срок от 15 работни дни, считано от датата на заплащане по т.3.5.1 и т.3.5.2 от анекса. В т.3.5 Разплащане се уговарят в т.3.5.1. до 50% авансово плащане за всеки етап по отделно ФВЦ “Росица 1” и ФВЦ “Росица 2” след писмено възлагане от страна на възложителя , а в т.3.5.2 уговарят стойността на оборудването по КСС за доставка на материали на ФВЦ “Росица 1 и КСС за доставка на материали на ФВЦ “Росица 2” към анекс №1 от 22.02.2012г. След приспадане на авансово плащане на стойност от 130 000лв. без ДДС от възложителя, след подписване на приемо-предавателният протокол от представители на възложителя и изпълнителя се заплаща сумата от 288 876.60лв. без ДДС. Според т.3.5.3 остатъкът от общата стойност  на договора за всеки етап по отделно се изплаща до 3 дни ,след издаване на разрешението за ползване, но не по-късно от 20.12.2012г.    Приемането на материалите по КСС се извършва с приемо-предавателен протокол по приложен образец, неразделна част от анекс № 2, а приемането на извършените СМР-та се удостоверява с приемо-предавателен протокол /Акт Образец 19/ неразделна част от анекса.  Ищецът е сключил на 12.03.2012год. Договор за упражняване на строителен надзор с „КА Консулт-04”ООД с управител Каню Христов Канев с предмет-осъществяване на строителен надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация на фотоволтаичните централи, съгласно утвърден работен проект. На 01.11.2012год. „Т С.”ЕООД е сключило договор с „ИнфраКеър” гр.София, с предмет-извършване на консултанска услуга по управленсие на проекта по част Технологична за двата етапа на строежа.

По делото е представен  констативен протокол от  13.11.2012г./стр

94/  в който са отразени наличностите в склада на ответното дружество, по договорените материали и съоръжения по процесният договор  в присъствието на представители на възложителя и изпълнителя-управителите на двете дружества, Каню Христов Канев- строителен надзор на строежа и Нели И. Стойчева консултант на Т С. ЕООД.  Установява, че по т.1 вместо договорените модули от 190 Wp са налични и доставени модули с мощност 195 Wp, за което е отбелязано, че е съществено изменение на проекта и същите не са в съответствие с КСС към договора. Протокола не е подписан от  представителите на изпълнителя.

От съдържанието на нотариална покана, връчена на ответника на 19.11.2012г., се установява, че ищецът е дал 10 дневен срок на ответното дружество да изпълни точно задълженията си по доставка на материалите и съоръженията, съгласно КСС към Анекс №1 от 22.02.2012г. Заявено е, че ако в посочения срок изпълнителят не достави горепосочените съоръжения, договорът ще се счита за развален на осн.чл.87 от ЗЗД и в срок до един работен ден след изтичането на 10 дневният срок и при неизпълнение да върне авансовите вноски по сметка на ищеца. Не се спори, че в дадения срок ответника не е извършил доставки, както и че платените авансово суми в общ размер на 156 000лв  не са върнати на ищеца.

С писмо изх. №2433/20.11.2012год. ответното дружество е дало на ищеца тридневен срок за плащане на сумата от 288 876,60лв., на основание подписването на приемо-предавателните протоколи №1 и №2- неразделни части към Анекс №2.

С писмо вх.№ 1694/18.12.2012год. ищецът е поискал ответното дружество незабавно да върне сумата от 156 000лв., която поради неизпълнение на задълженияята в дадения с нотариалната покана срок, е следвало да бъде възстановена на 30.11.12год.

В първото открито съдебно заседание съдът е събрал допуснатите гласни доказателства, чрез разпит на допуснатите свидетели. Според депозираните показания на разпитаните по делото свидетели на ищцовата страна- Каню Христов Канев, управител на “К Консулт -04” ООД, което дружество както се посочи, извършва строителният надзор на строежа на фотоволтаичната централа, същият в това си качество, е присъствал на проверката на 13.11.2012г. в склада на ответното дружество, заедно сдъс свидетелката Нели Стойчева: Според свидетеля, про проверката констатирали, че в склада не са налични описаните по договора материали и съоръжения. Наличните панели били 195 вата-т.е. с 5 вата повече от договорените 190 вата. Това е от съществено значение, защото с увеличаване на мощността реално се намалявало количеството на панелите и оттам се променяла конструкцията на цялата централа.

Според показанията на управителя на ответното дружество Б.М.,  Страните са подписали образците на приемо-предавателни протоколи-№ 1 и №2, както и образци обр.19, но е нямало фактическо предаване на материалите и е нямало плащане по сделката. Протоколите са образци, в които са описани материалите, които ответното дружество е трябвало да предаде и изработи.

Според заключението на вещото лице по ССЕ, в счетоводството на ответника не са осчетоводени първични документи доказващи, че действително възложителят е приел и вдигнал от склада на изпълнителя материалите и съоръженията описани в 4 броя КСС към Анекс №1 от 22.02.2012г.

Съобразно първата СТЕ, при проверката  в склада на ответното дрружество, и съобразно получени справки от счетоводствата на ответното дружество и „НЕС Нови енергийни системи” ООД, към периода 25.09.2012год.-29.11.2012год., материали съгласно образците  на приемо-предавателните протоколи към анекс 2 не са били  налице.  При проверка в склад на „НЕС Нови енергийни системи” ООД, с което ответното дружество е сключило договор за доставка, са установени следните наличности за модули фотоволтаични монокристални: -747 бр.-195вата: 19бр.-190вата и 37 бр.-185 вата.

Според заключението на СТЕ допусната и приета от настоящата инстанция, фотоволтаичните модули с максимална мощност Р мах-190Wp и Рмах-195Wp са с еднакви габаритни размери, брой клетки и тегло-15,5кг. По-мощните ф. панели са с по-високи технологични характеристики. При панели с мощност от 190 Wp-общо 864 броя съгласно КСС, инсталираната пикова мощност на централата е 164,16  КWp, която мощност е договорена за присъединяване с „Е.ОН България Мрежи”АД. При панели с мощност от 195 Wp, инсталираната пикова мощност на централата е 168,48 КWp, която надвишава договорената мощност за присъединяване. При фотоволтаични панели с мощност от 195 Wp най близката стойност до разрешената  мощност 164,16 К Wp са  при общо монтирани 864 броя -163,02 К Wp.

С оглед на установеното  съдът прави следните правни изводи :

Ищецът е предявил обективно съединени искове с правно основание  чл.55 ал.1 пр.3 от ЗЗД във вр. с чл.87 ал.1 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД. 

Не се спори, че чрез сключения на 20.08.2010год. договор и анекси към него, страните са били обвързани с валидно облигационно отношение.

Основният спор в процеса е относно изправността на страните по договора, като всяка страна твърди че е изправна, съответно се твърди неизправност на насрещната страна. В тежест на ищеца е да докаже, че са налице предпоставките за ангажиране на отговорността  на ответника за връщане на авансово платените суми и заплащане на уговорената неустойка, а именно:- че е изправна страна по договора и е изпълнил задълженията си по него, съответно, че ответникът  е неизправна страна и на тези предпоставки ищецът е придобил право да развали договора на осн.чл.87 ал.1 от ЗЗД.  

 

Относно изправността на ищеца: Не се оспорва, че след писмено възлагане, ответникът е получил в изпълнение на договора от ищеца авансово  сумата от 120 000лв. за първи етап и сумата от 36 000лв. с ДДС за втори етап. Поддържа се, че ответникът е неизправната страна тъй като не е изпълнил задължението си по т.2.2 от Анекс №2 да достави в срок до 15.10.2012г.   необходимите материали и съоръжения за двата етапа на ФВЦ  Росица 1 и ФВЦ Росица 2.

 

Ответникът оспорва изправността на ищеца и поддържа, включитено пред настоящата инстанция, че с оглед на подписване на протокол №1 и 2, за ищеца е възникнало уговореното в т.3.5.2 от Анекс 2 задължение за плащане на сумата от 2 888 876,60лева, което не е сторил. Това становище не може да бъде споделено. Установи се, че протоколите са подписани заедно с Анекс 2, в който са коментирани като образци и като неразделна част от анекса. Не се спори, а това се установява и от обясненията на  управителя на ответното дружество М., че подписаните приемо-предавателни протоколи №1 и №2  са образци и реално доставки не е имало, не и извършено и плащане. В т.3.5.1 от Анекс №2 се съдържа задължение на ищеца за авансово плащане. Както се отбеляза, ищецът е изпълнил задължението си за авансово плащане за всеки етап поотделно, не се твърди, че авансовото плащане е недостатъчно, напротив същото е определено от ответника с издаване на проформа фактура и след това фактура за авансовата сума. Съобразно съдържанието на т.3.5.2. от Анекс 2, предпоставка за заплащане на сумата от 288 876,60лв. е подписване на приемо-предавателен протокол от представители на възложителя и изпълнителя. След цитираната точка, в Анекс № 2 изрично е посочено, че приемането на материалите по КСС се извършва с приемо-предавателен протокол по приложен образец, неразделна част от анекса.

Следователно, подписаният от страните приемо-предавателен протокол №1 и приемо-предавателен протокол №2, на който ответникът основава възраженията си, респективно, че ищецът е неизправна страна, имат характера на образци.

Пред окръжния съд на осн.чл.193 от ГПК, неправилно е открито производство по оспорване истинността на тези документи в частта им относно вписаната в тях дата с химикал и ръкописно. Същите имат характер на частни документи, които безспорно са подписани от страните, поради което не е налице хипотезата на чл.193 ал.3 ГПК и производството се явява недопустимо.

 Решението в тази част  следва да бъде обезсилено.

Както се посочи по-горе, предпоставка за заплащане на сумата е приемо-предавателен протокол, който е съставен при приемане на материалите по КСС-т.е. при реално извършена доставка. Не се спори, че доставка на панели от 190 вата не е извършвана, поради което и не е съставен приемо-предавателен протокол. Следователно, не е възникнало задължение за заплащане на сумата от 288 876,60лв. от страна на ищеца-тъй като според договора, както се изложи по-горе, предпоставка за възникване на задължение за плащане е: след подписване на приемо-предавателния протокол от представители на възложителя и изпълнителя за приемане на материалите по КСС.

Предвид изложеното, ищецът е изпълнил задълженията си по договора, съответно се явява изправна страна по същия.

 

Относно изправността на ответника:

Предвид неизпълнението на ответника да изработи и достави в срок до 15.10.2012г. /според Анекс № 2/ материалите и съоръженията по договора, ищецът с нотариална покана, връчена на ответника на 19.11.2012г. е  дал    10 дневен срок на изпълнителя за точно изпълнение на договорените доставки на материали и съоръжения съгласно КСС към Анекс №1 от 22.02.2012г. При условие, че в цитираният срок изпълнителят не достави горепосочените съоръжения, договорът ще се счита за развален на осн.чл.87 от ЗЗД и в срок до един работен ден след изтичането на 10 дневният срок и при неизпълнение да върне авансовите вноски по сметка на ищеца, платени на отпаднало основание и в размер на 156 000лв.  В посочения срок, доставки не са извършени, не е върната и авансово платената сума. Следователно, ответника не е изпълнил задълженията си по договора и в дадения от ищеца срок, поради което същият валидно е упражнил правото си по чл.87 ал.1 от ЗЗД и т.7.2.2 от договора да го развали. Предвид изложеното, съдът прави извод, че договорът между страните е развален, поради виновното поведение на ответника.

 

Съдът не споделя евентуално въведеното възражение на въззивното дружество, че е налице частично неизпълнение по договора, тъй като е имал готовност да достави ф. панели от 195 вата.  От една страна, същото е направено несвоевременно, но разгледано и по същество, същото е неоснователно.  Съобразно заключението на СТЕ, при панели с мощност от 190 Wp-общо 864 броя съгласно КСС, инсталираната пикова мощност на централата е 164,16  КWp, която мощност е договорена за присъединяване с „Е.ОН България Мрежи”АД. При панели с мощност от 195 Wp, инсталираната пикова мощност на централата е 168,48 КWp, която надвишава договорената мощност за присъединяване. При фотоволтаични панели с мощност от 195 Wp най близката стойност до разрешената  мощност 164,16 К Wp са  при общо монтирани 864 броя -163,02 К Wp.

 

По делото не е  приложено становище на проектанта за възможна замяна на фотоволтаични модули, а според вещото лице, може да има преработка на проекта с нов доклад за съответствие, а промяната по време на строителството /относно променения брой панели/, следва да се извърши по съответния ред по ЗУТ.

Следва да се отбележи още, че дори и да се извърши необходимата промяна на проекта, това би противоречало на Договора от 26.08.2011год. за отпускане на финансова помощ, тъй като същият е сключен на основание одобрен проект и при определени параметри-т.1.2 от договора.

Предвид изложеното, съдът счита, че въпреки възможността да се доставят фотоволтаични панели с мощност 195 вата, следва да се направи извод, че е налице пълно неизпълнение от страна на ответното  дружество.

При така установената фактическа обстановка, съдът счита предявеният иск по чл.55 ал.1 пр.3 от ЗЗД за основателен и доказан . Сумата от 156 000лв. с ДДС е заплатена  от ищеца на ответника на отпаднало основание, с нея ответникът се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца и същата    подлежи на връщане.

Предвид на това ответникът следва да се осъди да заплати на ищеца сумата от 156 000лв. ,ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба 6.02.2013г. до окончателното й заплащане. 

 

Относно иска с правно основание чл.92 от ЗЗД:

Същият се основава на  уговорената между страните в договора неустойка по т.8.1  - при забавено изпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.2% върху стойността на неизплатената част, но не повече от 5% върху стойността на договора. С оглед цената на договора - 463 175.59лв. без ДДС размера на уговорената неустойка е сумата от 23 158.78лв. Ответникът, като неизправна страна по договора и на осн.т.8.1 дължи на ищеца сумата от 23 158.78лв. представляваща договорена неустойка. 

  Предвид изхода на спора и съответно неоснователността на въззивната жалба, на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски по делото в размер на 4 033лв.- юрисконсутско възнаграждение определено на осн.чл.7 ал.2 т.4 от Наредба №1/9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

Водим  от изложеното, съдът

                                         

                                          Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА   Решение № 185 от 21.11.2013 год., постановено по т. д. № 78/2013 год. по описа на Шуменски окръжен съд в ЧАСТТА с която е  признато  за установено на осн.чл.194 ал.2 във вр. с чл.193 ал.2 от ГПК , че представените от ответника “П С Е.” ООД с отговора му приемо-предавателен протокол №1 и приемо-предавателен протокол №2 са неистински в частта относно вписаната в  тях допълнително с химикал и ръкописно дата и ги изключва частично  от доказателствата по делото ,  само относно вписаната в тях дата.

 ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите части. 

ОСЪЖДА “П С Е.” ООД с ЕИК 020918914 , седалище и адрес на управление гр.Шумен , бул.Мадара №12 представлявано от управителя Б. П. М. да заплати на “Т С.” ЕООД с ЕИК 200538200 седалище и адрес на управление гр.София ,общ.Столична , район Слатина , бул. Асен Йорданов №11 , представлявано от управителя Т. И. Т.   разноски по делото в размер на 4 033лв. /четири хиляди тридесет и три лева/.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.