О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер114/13.02.2015                              , град Варна

Варненски Апелативен съд,    Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  М* Н*

                                                                                     А* Б*

като разгледа докладваното от съдия А.Б*

в.т.дело № 92 по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба на К.К.М. против решение № 1097/24.11.2014 год., постановено по т.д.№ 299/2014 год. по описа на ОС-Варна.

Въззивникът претендира изрично и ревизия на съдебния акт в частта за разноските. Поддържа несъответствие между формираната воля на съда в мотивите и нейното външно обективиране в диспозитива на съдебния акт.

Наведени са още и твърдения за непълнота на съдебния акт по смисъла на чл. 250 ГПК.  

Във връзка с депозираната въззивна жалба съдът намира следното:  Поради самостоятелния характер на вземането за разноски законодателят е уредил специален процесуален ред за защита срещу решението в частта за разноските – чл. 248 ГПК, който не се припокрива с реда за защита срещу решението по съществото на спора.  По този процесуален ред следва да бъдат разгледани и възраженията на страната за неправилност. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното решение, а определението му по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението – чл.248, ал.3 ГПК. На посоченото основание производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ВОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните във въззивната жалба оплаквания срещу постановеното решение  в частта за разноските.

По идентичен начин следва да се процедира и по отношение на оплакванията във въззивната жалба за непълнота на съдебния акт. В случай, че страната изрично уточни, че претендира допълване, ВОС следва да се произнесе по допустимостта и основателността на направеното искане по реда на чл. 250 ГПК.

След произнасянето на ВОС, делото следва да бъде върнато на АС – Варна за произнасяне по предявената въззивна жалба.

            Така мотивиран, съд

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по възз.т.дело № 92/15 г. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА  делото на ВОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: