О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

148 / 11.03.                                                 2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на единадесети март                                                              година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 92 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.66 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Сдружение „Агробизнес център/Бизнес инкубатор – Шумен“, с БУЛСТАТ 127 532 637, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 130, представлявано от П* В* П. против протоколно определение на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 92/18г. в съдебно заседание от 20.11.2018г., с което е оставена без уважение депозираната от сдружението молба  от 09.11.2018г. с правно основание чл.64 и 65 от ГПК за възстановяване на срока за подаване на отговор на исковата молба. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до твърдението му, че на адреса на седалището на сдружението, находящ се в гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 130 редовно получава кореспонденция и няколко пъти седмично има човек, поради което при връчване на препис от исковата молба неправилно е приложена фикцията на чл.50 ал.2 ГПК, моли съда да отмени обжалваното определение и възстанови срока за подаване на отговор на исковата молба. Прилага писмени доказателства – договор за наем, фактури относно заплатен наем и консумативи за имота. Прави искане за разпит на двама свидетели, при режим на водене, обитаващи офиси в близост и в съседство на неговия, които да установят обстоятелствата сдружението ползва ли офис на адреса, на който фингирано му е връчен препис от исковата молба, има ли присъствие на негов служител в него и някой нещо опитвал ли се е да връчва.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение. Противопоставя се на разпита на исканите свидетели.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е по дадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

При разглеждането й по същество съдът констатира следното :

          В депозираната молба за възстановяване на срок за подаване на отговор на исковата молба от 09.11.2018г. молителят излага твърдения, че препис от исковата молба изобщо не му е връчван, респ. че хипотезата на чл.50 ал.2 ГПК е неправилно приложена в случая, тъй като на адреса на седалището на юридическото лице, находящ се в гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 130 редовно получава кореспонденция и няколко пъти седмично има негов представител, който да получава книжа и съобщения. Т.е. – твърденията са, че срокът за отговор на исковата молба изобщо не е започнал да тече, поради липсата на  редовно връчване на препис от нея. При това положение според трайната съдебна практика молбата за възстановяване на срока е недопустима. Процесуалният ред по чл. 64 ГПК е приложим  единствено при условие, че сроковете в съдебното производство са пропуснати, който пропуск предполага редовно връчване на препис от исковата молба по реда на чл. 367, ал.1 ГПК и редовно връчване на препис от допълнителната искова молба по чл.373, ал.1 ГПК.  Пропуснатите срокове по ГПК се възстановяват при наличие на особени непреодолими и непредвидени обстоятелства, чието настъпване следва да се е осъществило в периода след началния момент на срока до неговото изтичане.

Твърденията на молителя за липса на редовно връчване на препис от исковата молба първостепенният съд е длъжен да разгледа с оглед вмененото му задължение да съблюдава законосъобразността на осъществените процесуални действия съгласно  чл. 7 ГПК. Актовете на съда по движението на делото подлежат на ревизия от възивния съд единствено по реда на чл. 258 и следв. ГПК при евентуално обжалване на постановения съдебен акт.

С оглед на изложеното и при съобразяване на наведените твърдения на страната, съдът приема, че депозираната молба за възстановяване на срока е недопустима като лишена от правен интерес и същата е следвало да бъде оставена без разглеждане.

По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго, с което молбата да възстановяване на срок да бъде оставена без разглеждане като преждевременно предявена, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И    :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 92/18г. в съдебно заседание от 20.11.2018г., с което е оставена без уважение депозираната от Сдружение „Агробизнес център/Бизнес инкубатор – Шумен“, с БУЛСТАТ 127 532 637, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 130, представлявано от П* В* П. молба  от 09.11.2018г. с правно основание чл.64 и 65 от ГПК за възстановяване на срока за подаване на отговор на исковата молба и вместо него

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на сдружението от 09.11.2018г. за възстановяване на срока за подаване на отговор на исковата молба.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :