ОПРЕДЕЛЕНИЕ№143

 

Гр.Варна, 19.02.2016………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осемнадесети февруари през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 93 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК във връзка с чл.92 ал.3 от ГПК и чл.621 от ТЗ образувано по частна жалба на И.Т.Б. – синдик на „Полимери” АД срещу определение № 211 от 21.01.2016г. по търг.дело № 1132/12г. по описа на Варненски ОС, с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена на синдика с определение № 107 от 12.01.2016г. глоба в размер на 2 000лв. на основание чл.663 от ТЗ.

В частната жалба се изразява несъгласие с изводите на съда за лошо изпълнение от негова страна на задълженията му като синдик на „Полимери” АД. Твърди че вземанията, включени в списък № 10 са включени по изрично настояване на съда по несъстоятелността, обективирано в определение № 4124 от 07.12.2015г., както и че са възникнали след надлежно решение на Комитета на кредиторите и разрешение на съда по несъстоятелността. Твърди че реда за реда за плащане на тези вземания, представляващи разноски в производството по несъстоятелност е само с разрешение на съда по несъстоятелността, не чрез включването им сметка за разпределение. Излага че за да изпълни указанията на съда от 07.12.2015г. следва да бъде изготвен списък на приети вземания. Оспорва изложеното в определението, че не е полагал необходимата грижа по отношение на имуществото на длъжника, като твърди че в резултат на съвместната дейност с посочените адвокати  в масата на несъстоятелността е възстановено имущество на значителна стойност, позволяващо удовлетворяване на кредиторите. Твърди че е невъзможно вземанията да бъдат приети два пъти. Твърди че дори и да е извършено нарушение от негова страна, то е формално и не представлява лошо изпълнение на негови задължения. Твърди че не са налице основания за налагане на глоба, и при това в максимален размер. Моли съда да отмени обжалваното определение и да отмени наложената му глоба в размер на 2 000лв.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Предмет на проверка е наложена с определение № 107 от 12.01.2016г. на И.Б., в качеството му на синдик на „Полимери” АД в несъстоятелност, глоба в размер на 2 000лв. на основание чл.663 от ТЗ за лошо изпълнение на задълженията на синдик по търг.дело № 1132/15г. Като лошо изпълнение на задълженията на синдика, съдът по несъстоятелността приема съставянето на допълнителен списък № 10 на приети и предявени вземания от синдика в срока по чл.688 ал.3 от ТЗ. Съдът по несъстоятелността е констатирал, че списъкът е съставен от синдика за вземания на кредитори, които не са предявени по предвидения в чл.685 ал.1 от ТЗ ред – пред съда по несъстоятелността.

Определенията на съда, с които се налагат глоби, имат за предмет налагане на имуществена санкция за неизпълнение на участниците в производството на техни законоустановени задължения по осигуряване на законосъобразното и срочно провеждане на същото. Целта на наложената глоба е от една страна санкциониране на констатирано неизпълнение на задълженията на участника и от друга мотивирането му към съобразяване на поведението му с императивните предписания на закона по осигуряване движението на производството, включително и при наложително съобразяване със законоустановените срокове и задължения.

На основание чл.685 ал.1 от ТЗ адресат на молбата за предявяване на вземане е съдът по несъстоятелността, който следва да препрати молбата на синдика за произнасяне по съществото на исканията и съставяне на предвидените в закона списъци. Изпратените по погрешка до друг съд, държавен орган или до синдика молби следва да бъдат препратени служебно до компетентния съд /приложение по аналогия на чл.62 ал.2 от ГПК/ като срокът за тяхното депозиране следва да бъде приет за спазен. Редът по чл.685 от ТЗ е приложим и в случаите на чл.688 ал.3 от ТЗ. 

В настоящия случай молбите за предявяване на вземанията на кредиторите – адв.К*и адв.А*, са депозирани пред съда по несъстоятелност съответно с вх.№№ 38096 от 22.12.2015г. и 28469 от 28.12.2015г. Допълнителен списък № 10, с който двете вземания са приети е представен на съда с молба вх.№ 38196 от 22.12.2015г., а справка в търговския регистър по партидата на дружеството сочи че е обявен на 29.12.2015г. В изготвения допълнителен списък № 10 от 21.12.2015г. като дата на предявяване на вземанията синдикът е посочил 21.12.2015г.

Безспорно синдикът е изготвил допълнителен списък № 10 преди молбите на кредиторите за предявяване на вземанията да постъпят пред съда по несъстоятелност. Копия от молбите на кредиторите, идентични с депозираните пред съда, ведно с приложенията към тях, са представени от синдика, като получени от него. Синдикът е следвало да уведоми съда по несъстоятелността за получените при него молби за предявяване на вземания, да ги изпрати на съда – като адресат на молбите или да изчака връчването на същите от съда по несъстоятелността. Синдикът не е сторил това, а е съставил списък на предявените вземания, представил го е за обявяване в търговския регистър и го е представил на съда по несъстоятелността. Тези действия сочат на преждевременно представяне на съставения списък.

Извън предмета на настоящето производство е законосъобразността на дадените указания и въпроса за това следва ли вземанията за неплатените на падежа разноски по несъстоятелността да бъдат включвани в допълнителен списък. При посочен от съда по несъстоятелността ред за изплащане на дължимите възнаграждения синдикът следва да съобрази действията си с дадените му указания, което синдикът е сторил, съставяйки допълнителен списък № 10.

Възззивният съд намира, че депозирането на допълнителен списък № 10 на 22.12.2015г. пред съда по несъстоятелността, не представлява лошо изпълнение на задълженията, за което на синдика да бъде наложена имуществена санкция по реда на чл.663 от ТЗ.  Не е налице посочената от първоинстанционния съд липса на основание за изготвяне на допълнителен списък № 10.

Касае за допълнителен списък, съставен в резултат на предявяване на вземане, възникнало след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и неплатено на падежа. Списъкът е съставен по разпореждане на съда след указания  дадени с определение № 4124 от 07.12.2015г. за плащане на дължимите адвокатските възнаграждения, представляващи разноски по несъстоятелността по смисъла на чл.723 от ТЗ  чрез включването им в сметка за разпределение.

Списък е изготвен въз основа на копия на молби за предявяване на вземания, депозирани пред синдика. Съдът отчита вида на вземанията, включени в допълнителен списък № 10 – вземания, представляващи адвокатски възнаграждения за водене на специални искове в интерес на кредиторите, възникнали след решение на Комитета на кредиторите и след разрешение на съда по несъстоятелността, част от които са изплатени текущо в уговорените срокове. Кредиторите са предявили вземанията си пред съда по несъстоятелността с копия до синдика. Синдикът е изпълнил задължението си да изготви списъци въз основа на идентични копия на молбите, постъпили при него и представени по късно и пред съда по несъстоятелност. На следващо място изпреварващото във времето представяне на допълнителен списък № 10 пред съда по несъстоятелността не засяга права на други участници в производството, доколкото има ред за оспорване на списъка. Още повече, че в случая допълнителен списък № 10 е обявен в търговския регистър на 29.12.2015г., към която дата предявените вземания, включени в списъка, вече са представени и пред съда по несъстоятелност.

Изложените в обжалваното определение за отказ да се отмени наложена глоба мотиви досежно съдържанието на списъка и липсата на индивидуализация на вземанията, не следва да бъдат обсъждани, защото глобата не е наложена за изготвяне на списък с непосочване на изискуемото съобразно чл.686 а.1 т.1 от ТЗ съдържание – основание на вземането, а за представяне на списък № 10, преди молбите на кредиторите да бъдат връчени на синдика. А доколкото глобата е вид имуществена санкция тя следва да бъде отнесена за конкретно нарушение, което в производството по обжалване на глобата не може да бъде изменяно.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено ново, с което наложената глоба да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 211 от 21.01.2016г. на Варненски ОС по търг.дело № 1132/12г., с което молбата на И.Т.Б. за отмяна на наложена глоба е оставена без уважение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯВА наложена с определение № 107 от 12.01.2016г. на основание чл.663 от ТЗ глоба в размер на 2 000лв. на И.Т.Б. в качеството му на синдик на „Полимери” АД в несъстоятелност.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: