ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      __108_______ /__11.02._______2015 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В*А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                       А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия А* в.т.д. № 94/2015 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Д*” ООД – гр. София, против решение № 1127 от 02.12.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1078/2014 г., с което са отхвърлени исковете на дружеството срещу „Е* п* М*” АД – гр. Варна с правно основание чл. 55, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД, за присъждане на сумата от 404 829.99 лева, претендирана като сбор от цени за достъп до мрежата на ответника по издадени от него фактури № № 1100676/11.10.2012г., 1100684/11.10.2012г., 1100688/11.10.2012г., 1100690/11.10.2012г., 1100691/11.10.2012г., 1100693/11.10.2012г., 1100695/11.10.2012г., 1100724/06.11.2012г., 1100750/06.11.2012г., 1100773/06.11.2012г., 1100902/06.11.2012г., 1100906/06.11.2012г., 1100914/06.11.2012г., 1100931/06.11.2012г., 1100993/06.12.2012г., 1101196/06.12.2012г., 1101185/06.12.2012г., 1101150/06.12.2012г., 1101045/06.12.2012г., 1101107/06.12.2012г., 1101140/06.12.2012г., 1101492/07.01.2013г., 1101502/07.01.2013г., 1101286/07.01.2013г., 1101426/07.01.2013г., 1101481/07.01.2013г., 1101498/07.01.2013г., 1101330/07.01.2013г., 1101595/05.02.2013г., 1101607/05.02.2013г., 1101698/05.02.2013г., 1101750/05.02.2013г., 1101778/05.08.2013г., 1101790/05.02.2013г., 1101792/05.02.2013г., 1101887/05.03.2013г., 1102142/05.03.2013г., 1102079/05.03.2013г., 1102089/05.03.2013г., 1102000/05.03.2013г., 1101979/05.03.2013г., 1102114/05.03.2013г., 1102199/03.04.2013г., 1102309/03.04.2013г., 1102356/03.04.2013г., 1102445/03.04.2013г., 1102442/03.04.2013г., 1102217/03.04.2013г., 1102326/03.04.2013г., 1102659/07.05.2013г., 1102769/07.05.2013г., 1102800/07.05.2013г., 1102732/07.05.2013г., 1102744/07.05.2013г., 1102596/07.05.2013г., 1102533/07.05.2013г., 1102889/05.06.2013г., 1102973/05.06.2013г., 1103098/05.06.2013г., 1103006/05.06.2013г., 1103118/05.06.2013г., 1103030/05.06.2013г., 1103009/05.06.2013г., 1103249/05.07.2013г., 1103293/05.07.2013г., 1103352/05.07.2013г., 1103473/05.07.2013г., 1103478/05.07.2013г., 1103510/05.07.2013г. и 1103515/05.07.2013г., платени от ищеца в периода 15.10.2012г. – 09.07.2013г., подлежащи на връщане поради отпадане на основанието за плащането им предвид отмяната на раздел VІІ, т. 1 и 2 на Решение № Ц-33 от 14.09.2012г. на ДКЕВР с влязло в сила съдебно решение № 4025/21.03.2013г. на ВАС, ІV-то отделение по адм. д. № 12423/2012г. и сумата от 52 672.40 лева, представляваща мораторна лихва върху всяка от главниците от датата, следваща датата на плащане, до датата на предявяване на исковата молба 13.06.2014г., като неоснователни.

След служебна проверка редовността на подадената въззивна жалба съобразно изискванията на чл. 260 – 261 от ГПК, съдът установи, че същата е нередовна, като неотговаряща на чл. 261, т. 2 от ГПК, а именно надлежно пълномощно за удостоверяване представителната власт на процесуалните представители на въззивника. Представеното пред първоинстанционния съд пълномощно на л. 14 /гръб/ е изрично до приключването на делото пред първа инстанция.

При това положение, делото следва да се върне на окръжния съд за надлежното администриране на жалбата – изискване на пълномощно за представителство пред апелативния съд, потвърждаване на извършените процесуални действия от лицата без представителна власт, след което делото да се изпрати обратно на Варненския апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.дело № 94/2015 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за администриране на подадената въззивна жалба, като се укаже на жалбоподателя да представи пълномощно за представителство пред въззивната съдебна инстанция, евентуално да се потвърдят извършените процесуални действия от лицата без представителна власт, след което делото да се изпрати обратно на Варненския апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.              

 

 

                2.