ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  179                                               15.03.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  15-и март                                                               Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 94 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

         С Определение № 548 от 18.11.2015год. по т.д. № 125/2011год. по описа на ОС-Добрич е  одобрена депозираната от синдика на „Роси Транс Импорт-експорт 88” ЕООД гр.Добрич в /н./,като са внесени изменения в сметката.

Срещу определението, в частта, с която е отказано включване  на сумата от 12 020,48лв. е постъпила частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София.

С частната жалба се иска определението да бъде отменено като неправилно, в частта, с която е одобрено разпределение на сумата от 23 290,54лв. за удовлетворяване на приети вземания с поредност по чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ, след внесени изменения на частичната сметка за разпределение, по изложени съображения. Иска се, след отмяна на обжалваното определение, да бъде постановено ново, с което в полза на НАП да бъде предвидена за разпределение сумата от 12 020,48лв. за удовлетворяване на публични вземания по чл.722 ал.1 т.7 ТЗ.

Чрез писмен отговор синдика на „Роси Транс Импорт-експорт 88” ЕООД гр.Добрич в /н./ счита частната жалба за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането и по същество, съдът съобрази следното:

Синдикът на „Роси Транс Импорт-експорт 88” ЕООД гр.Добрич в /н./ е представил Частична  сметка  за разпределение на събраните средства от продажба на имущество на „Роси Транс Импорт-експорт 88” ЕООД гр.Добрич в /н./. От обща разпределените 58 556,47лв. на НАП-София е разпределена сумата 23 452,67лв. по реда на чл.722 ал.1 т.т. 3, 6 и 7 ТЗ. Останалата част от сумата е разпределена на кредитори с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.8 ТЗ.

Срещу частична сметка е постъпило възражения на основание  чл.728 от ТЗ от Национална агенция за приходите, гр.София, в което е изразено становище за незаконосъобразност на разпределението. Счита

че в разпределението е следвало да бъдат включени дължими суми, след датата на решението за обявяване на съдебното решение по несъстоятелност-постановено на 03.01.2011год. по т.д. № 242/2010год.-на основание чл.721 ал.3 ТЗ.

         Претендират се суми  произхождащи от влязъл в сила Акт за установяване на публично държавно вземане №107-145/25.06.2013год., а именно –суми в общ размер на 9 945,25лв.-главници и лихви, възникнали до 03.01.2011год., както и задължения в общ размер на 10 561,17лв., възникнали след откриване на производството по несъстоятелност. Синдикът е оспорил подаденото възражение като неоснователно. По възраженията съдът е образувал ч.т.д.н. № 125/2015год. по които е  намерил възражението за частично основателно, което е дало основание да постанови обжалваното определение.  Видно от диспозитива на определението, съдът Одобрява депозираната от синдика сметка, след извършена промяна, като е разпределил и вземанията на възразилия кредитор, установени с Акт за установяване на публично държавно вземане №107-145/25.06.2013год., възникнали след 03.01.2011год.-датата на постановяване на решението по чл.630 ТЗ.

         Респективно, съдът е оставил без уважение възражението срещу отказът на синдика да разпредели суми за вземания на НАП, възникнали преди решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Определението в частта му, с която е извършена промяна на частична сметка за разпределение,е частично незаконосъобразно, поради следните съображения:

  Относно претендираната с възражението сума в размер на 2 152,40лв.-данъци и задължения за осигурителни вноски, декларирани от синдика с декларации обр.6 от 2013год.  Според неоспореното заключение на ССЕ /стр.102/,същото установява, че длъжника има неплатени суми за ДОО, ЗО и ДОД за периода м.01.-07.2013год. в размер на 2 152,40лв.,  като тези суми стоят като задължение по образувано от НАП изпълнително дело. Експертизата е установила, че по набирателната сметка в НАП длъжника има надплатени суми в размер 2075,23лв. Следователно, задълженията са възникнали след датата на решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност и не са платени на падежа, поради което същите следва да бъдат включени в разпределението, съгласно разпоредбата на чл.721 ал.3 ГПК, както и законосъобразно е приел окръжния съд.  Настоящата инстанция счита, че съдът неправилно е извършил служебно прихващане на двете суми. В случая не са налице предпоставките за извършване на прихващане на основание 645 ТЗ, понеже двете задължения не са съществували към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Ето защо, сумата от 2075,23лв. следва да бъде включена в сметката за разпределение.

Относно претенцията за разпределяне на сумата от 9 945,25лв: претенцията се основава на влязъл в сила Акт за установяване на публично държавно вземане №107-145/25.06.2013год., –сумата в общ размер на 9 945,25лв.-предстовляваща според ССЕ главници-задължения в общ размер 8 383,8лв. и лихви 1561,45лв., възникнали до 03.01.2011год.

        Главниците от 8 383,8лв. и лихвите в размер на 1561,45лв. следва да бъдат разпределенни в полза на кредитора НАП. Съобразно чл.687 ал.2 ТЗ, синдикът е длъжен да впише служебно в списъка на предявените вземания, установените с влязъл в сила акт публични вземания. Както се посочи, Акт за установяване на публично държавно вземане №107-145/25.06.2013год.,  лично е получен от синдика, същият не е възразил относно направените констатации. Предид изложеното и на основание чл.687 ал.2 ТЗ, както и на осн. чл.721 ал.3 ТЗ, сумите, установени с Акт за установяване на публично държавно вземане №107-145/25.06.2013год., следва да бъдат включеви в сметката за разпределение. Сумата от 9 945,25лв. следва да бъде разпределена по чл.722 ал.1 т.7 ТЗ, поради следните съображения: Задълженията са определени на основание подадени декларации по чл.54 и чл.14 ЗМДТ от управителя и от синдика. Недвижимия имот, находящ се в гр.Добрич е деклариран на 18.02.2011год. от управителя, а две МПС-Седлови влекач „Волво”,  са декларирани от синдика с декларации от 17.06.2013год.  С факта на деклариране на посочените активи са възникнали и задълженията за заплащане на съответните данъци и такси по тях, както и лихви за забава. 

        Както се посочи, решението по чл.630 ТЗ е постановено на 03.01.2011год. по т.д. № 242/2010год. на ДОС. Следователно, задълженията в размер на 9 945,25лв. са възникнали след постановяване на съдебното решение, поради което са с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.7 ТЗ.  Определението в обжалваната част се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като в полза на НАП следва да бъде отредена допълнително сума в общ размер 12 020,48лв.

По изложените съображения, вземането на НАП в размер на 12 020,48лв.  с поредност по чл.722 ал.1 т.7 ТЗ следва да бъде включена в т.2 в изменената от първоинстанционния съд сметка.  С допълнително включените от съда суми за удовлетворяване на вземане по реда на чл.722 ал.1 т.7 от ТЗ в размер на 12020,48 лв. следва да бъде намалена предвидената сума за удовлетворяване на кредитори по реда на чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ. Тъй като се налага допълнително преизчисляване на дължимите суми на кредиторите с вземания по реда на чл.722 ал.1 т.8 ТЗ, както и допълнителни изчисления във връзка с процента на удовлетворяване, частичната сметка в тази и част не следва да бъде одобрена, а върната на синдика за ново изготвяне. Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде отменено в съответните части, а изготвената частична сметка-изменена в посочения по-горе смисъл.

По изложените съображения и на основание чл.729 от ТЗ Варненският апелативен съд

                     

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОТМЕНЯ определение № 548 от 18.11.2015г. постановено по т.д.№ 125/2015г. по описа на Добрички окръжен съд, с което е одобрена частична сметка за разпределение на парични средства от продажбата на движими и недвижимо имущество на „Роси Транс Импорт – Експорт – 88” ЕООД в несъстоятелност, в частта и досежно разпределени суми на кредитори по реда на чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ /т.3 и т.4 от сметката/, както и в ЧАСТТА с която се оставя без уважение възражението на НАП за разпределение на сума в размер 12 020,448лв.:

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

Одобрява изготвената от синдика частична сметка за разпределение, със следните корекции:

ВКЛЮЧВА В СМЕТКАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  в т. № 2 вземане в полза на НАП-София в размер на 12 020,48лв.  с поредност по чл.722 ал.1 т.7 от ТЗ, включваща: сумата от 9 945,25лв. установени с Акт за установяване на публично държавно вземане №107-145/25.06.2013год.: --сума в размер на 2075,23лв.-данъци и задължения за осигурителни вноски, декларирани от синдика с декларации обр.6 от 2013год .

ОТКАЗВА да одобри изготвената от синдика частична сметка за разпределение на парични средства от продажбата на движимо и недвижимо имущество на „Роси Транс Импорт-Експорт-88”ЕООД /в н./, гр.Добрич за изплащане на кредитори по ред 722 ал.1 т.8 от ТЗ. 

         Определението да се обяви в търговския регистър.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, на основание чл.613 а ал.3 ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.