О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№  154 / 12.03.                                         2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на дванадесети март                                                              година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 94 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.  

          Образувано е по подадена частна жалба от адв.П.Т. , като пълномощник на К.В.К., с ЕГН ********** *** против  определение № 4387/10.12.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 1818/18г., с което е оставена без разглеждане молбата му,  инкорпорирана в частна жалба вх. № 62044/25.09.2018г. по описа на ВРС за приемане на възражение по чл.414 ГПК срещу заповед за изпълнение №5841/31.07.2018г., издадена по ч.гр.д. №11658/2018г. на Варненски районен съд, 18 състав, подадено пред въззивен съд по реда и при условията на чл.423, ал.1 от ГПК, като недопустима и производството по делото е прекратено. По съображения, изложени в частната жалба и свеждащи се основно до това, че пълномощното, с което майката на жалбоподателя се е легитимирала като негов пълномощник пред ЧСИ не включва представителство пред частен съдебен изпълнител, че липсва произнасяне от първоинстанционния съд по твърдението му за връчване на неизвестен акт „заповед за незабавно изпълнение“, отразено в съобщението за връчване, както и че липсва връчване на адреса, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото за разглеждане.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда обжалваното определение да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно. Претендира разноски за производството в размер на 100 лв адв.хонорар с представяне на съответните доказателства за това.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Производството по в.ч.т.д. № 1818/2018г. на ВОС е образувано по подадено възражение по чл.423 ГПК от К.В.К. против заповед за изпълнение № 5841/31.07.2018г., издадена по ч.гр.д. №11658/2018г. на Варненски районен съд, 18 състав, в полза на кредитор Ж.С.М., ЕГН **********,***. Възражението е подадено на 25.09.2018г.  За да бъде процесуално допустимо, то трябва да е подадено в преклузивния едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение, визиран в нормата на чл.423 ал.1 ГПК.

          От данните по ч.гр.д. № 11658/18г.  на ВРС, 18-ти състав, се установява, че на 13.08.2018г. заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК, издадена по делото, е връчена на длъжника К.В.К. чрез неговата майка А* М* Д*, която се е легитимирала като негов пълномощник с приложено по делото пълномощно. Съгласно същото на нея й е учреден мандат от сина й К.К. да го представлява пред всички държавни, общински, административни, данъчни, съдебни, финансови и др.органи и „навсякъде, където е необходимо“, като от негово име получава всякакви документи, актове, удостоверения, преписи и др., свързани със защитата на неговите права и интереси. С оглед на така описания обем на учредената представителна власт, съдът намира  оплакването в частната жалба, че майката на К.К. не е разполагала с пълномощно да го представлява и пред частен съдебен изпълнител за неоснователно и направено в разрез с изразената от жалбоподателя воля в коментираното пълномощно.

          Второто оплакване в частната жалба, че връчването не е осъществено по предвидените в ГПК правила, тъй като не е спазена поредността, установена в чл.45 и чл.46 ГПК също е неоснователно, по следните съображения :        

           

 

 

 

 

 

 

 

Разпоредбата на чл.46 ГПК регламентира надлежното връчване на съдебни книжа на "друго лице". Това „друго лице“ може да бъде всеки пълнолетен от домашните или което живее на адреса, или работник, служител или работодател на адресата, изразил съгласие да ги приеме и предаде, удостоверено чрез подписа му на призовката. В съдебната практика се приема, че с получаване на съдебните книжа от това "друго лице", връчването е осъществено. Полагането на подпис от страна на лицето-получател е достатъчно да се приеме, че същото не само е дало съгласие за приемане на книжата, но  и е запознато с тях и със задължението си да предаде същите на адресата. /Решение № 281 от 5.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 539/2009 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Е*Б*/. Доколкото получателят не е могъл да изпълни поетото задължение за предаване на съдебните книжа по обективни причини, то адресатът разполага с възможността, предвидена в чл.46 ал.4 ГПК да иска възстановяване на срок, ако е отсъствал от адреса и не е било възможно да узнае своевременно за връчването.

          С оглед на горното, настоящият състав намира, че с връчването на поканата за доброволно изпълнение на майката на длъжника, връчването е надлежно осъществено на самия адресат. От този момент започва да тече и срокът за подаване на възражение по чл.414 ГПК, както и срокът за депозиране на възражение по чл.423 ГПК, който е изтекъл на 13.09.2018г. Възражението по чл.423 ГПК е подадено на 25.09.2018г., поради което се явява просрочено и като такова недопустимо.

          По изложените съображения обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И    :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 4387/10.12.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 1818/18г., с което е оставена без разглеждане молбата на адв.П.Т. , като пълномощник на К.В.К., с ЕГН ********** ***,  инкорпорирана в частна жалба вх. №62044/25.09.2018г. по описа на ВРС за приемане на възражение по чл.414 ГПК срещу заповед за изпълнение №5841/31.07.2018г., издадена по ч.гр.д. №11658/2018г. на Варненски районен съд, 18 състав, подадено пред въззивен съд по реда и при условията на чл.423, ал.1 от ГПК, като недопустима и производството по делото е прекратено.

          ОСЪЖДА К.В.К., с ЕГН ********** *** да заплати на Ж.С.М., с ЕГН ********** сумата от 100лв – разноски за водене на делото в настоящата инстанция.

          Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :