О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

173 / 14.03                                                 2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на дванадесети март                                                   година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                               М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 96  по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от В.С.С., в качеството й на синдик на „Одисей 96” ЕООД / в несъст./, против определение № 4345/23.12.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2148/2014г., с което е отменено  протоколно определение на съда, постановено в съдебно заседание, проведено на 01.12.2015 г., с което е даден ход на устни състезания по делото, на осн. чл. 253 ГПК и е постановено прекратяване на  производството по т.д. № 2148/2014 г., по описа на ВОС, ТО, образувано по предявен иск на В.С., в качеството й на синдик на „ОДИСЕЙ 96” ЕООД (н.) срещу „ОДИСЕЙ 96” ЕООД (н.), ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „К*“, № 27-29, ет. 1, магазин с офис 6, представлявано от Е*Н* Н*, „ОДИСЕЙ БИЛД” ООД, ЕИК 200520743, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Козлодуй“, № 27-29, ет. 1, магазин с офис 6, представлявано от Д* И* М*, с правно основание чл. 135 ЗЗД. По съображения за неправилност на обжалваното определение, свеждащи се до това, че срокът за предявяване на предявения иск започва да тече от вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност в ТР, а не от постановяването му, в който първи случай предявените от нея искове няма да са недопустими като просрочени, моли съда да отмени атакувания съдебен акт, със следващите се от това законни последици.

В законоустановения срок не  е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Производството по т.д. № 2148/2014 г., по описа на ВОС, ТО  е образувано по искова молба от  В.С.С., в качеството й на синдик на „ОДИСЕЙ 96” ЕООД / в несъст./, срещу „ОДИСЕЙ 96” ЕООД / в несъст./, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „К*“, № 27-29, ет. 1, магазин с офис 6, представлявано от Е* Н* Н*, „ОДИСЕЙ БИЛД” ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „К*“, № 27-29, ет. 1, магазин с офис 6, представлявано от Д* И* М*, с която е предявен иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД.

Не се оспорва във въззивната жалба, че с Решение № 197/09.07.2013 г., постановено по в.т.д. № 172/2013 г., по описа на ВАпС, е обявена неплатежоспособността на „Одисей 96“ ЕООД и е  открито  производство по несъстоятелност с начална дата 31.12.2008 г.  Вписването на решението е извършено под № 20130712164247, т.е. – на 12.07.2013г. Исковата молба  е входирана във Варненския окръжен съд  на 14.07.2014 г., след като е била изпратена по  куриерска служба на 11.07.2014 г.

Съгласно чл.649 ал.1 ТЗ,  в приложимата редакция към момента на подаване на исковата молба,  искът по чл.135 ЗЗД, свързан с производството по несъстоятелност, може да бъде предявен в едногодишен срок от откриване на производството, съответно от момента на обявяване на решението по чл.632 ал.2 ТЗ.  Преценката за спазен срок за предявяване на иска следва да бъде направена в първата хипотеза, тъй като в процесното производство по несъстоятелност не е постановено решение по чл.632 ал.2 ТЗ. По регламент на  чл. 634а ТЗ производството по несъстоятелност се смята за открито от датата на решението по чл. 630, ал. 1 ТЗ.  Липсва опора в закона да се приеме, че едногодишният срок по чл.649 ал.1 ТЗ започва да тече от момента на вписване на решението по чл.630 ал.1 ТЗ в ТР.

С оглед на горното съдът  споделя извода на първоинстанционния съд, че  срокът за предявяване на иска по чл. 135 ЗЗД е започнал да тече на 09.07.2013 г., на която дата е  постановено решението по чл.630 ал.1 ТЗ  и е изтекъл на 09.07.2014 г. – работен ден. Исковата молба е подадена на 11.07.2013г. и следователно се явява просрочена.

С оглед на горното обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е   Д    Е    Л    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4345/23.12.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2148/2014г., с което производството по делото е прекратено поради недопустимост /просрочие/ на исковата молба.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :