Р Е Ш Е Н И Е :

 

                                         50/ 24.02.2015

Апелативен съд гр. Варна

търговско отделение трети състав

В закрито заседание                                                в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

           ЧЛЕНОВЕ:  Златка Златилова

                                Радослав Славов

Сложи за разглеждане докладваното от Златилова ч.възз.т. дело номер 98 по описа за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК вр.с чл. 717з ал. 3 ГПК. .

Образувано е по частна жалба на длъжника „Полимери” АД /в несъстоятелност/ със седалище гр. Девня срещу постановление № № 29/01.12.2014 г. в производството по несъстоятелността по т.д. 1132/2012 г., с което на осн. чл. 717з ал. 1 от ТЗ на И.М.П. са възложени движими вещи собственост на длъжника.

Частният жалбоподател навежда оплаквания за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, поради нарушение на процедурата за продажба на движими вещи в производството по несъстоятелност и иска отмяната му.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 436 ал.1 ГПК вр. с чл. 717з ал. 3 ГПК от надлежна страна при наличието на правен интерес и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения: Конкретно посочените от жалбоподателя нарушения не се установяват от събраните по делото доказателства.

Видно от представения протокол за разгласяване изискванията на закона по чл. 717в от ТЗ са спазени. Компетентността за определяне реда и начина на осребряване и метода и условията за оценка на имуществото, съгл. чл. 677ал. 1 т. 8 от ТЗ е на събранието на кредиторите, като по приетия протокол от 25.06.2013 г. на проведено събрание на кредиторите е допусната поправка с определение от 23.07.2013 г, съобразно която при определяне метода и условията на оценка на имуществото на длъжника, оценката да се извърши по чистата стойност на активите и по метода на ликвидационната стойност, отделно за всеки актив, като се вземе предвид по - високата стойност, без разходите за ликвидация на актива. Съобразно тези параметри са оценени поотделно всички посочени движими вещи. В приложения протокол за разгласяване от 27.10.2014 г. изготвен от синдика е декларирано, че на 20.10.2014 г., т.е в срока по чл. 717а от ТЗ са поставени обявления в сградата на Община Девня, на портала на сградата по адреса на управление на длъжника и за публикация в сайта на МИЕ. Спазено е изискването на чл. 717е от ТЗ, като за купувач е определен наддавачът предложил най- висока цена. В случая П. е кандидатствал общо за 42 позиции, като за част от тях няма друг кандидат. Възложени са му движими вещи по 35 позиции, като останалите са възложени на наддавача, които е предложил най- висока цена. Търгът е проведен на 5.11.2014 г., а предложената цена е внесена от купувача с платежно нареждане /л. 79 / по сметката на „Полимери” АД /в несъстоятелност/, която е заверена  за получената сума на 10.11.2014 г. , т.е в 5 дневния срок по чл. 717д от ТЗ.

Поради изложеното обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление № 29/01.12.2014 г. в производството по несъстоятелността по т.д. 1132/2012 г., на Варненския окръжен съд, с което на осн. чл. 717з ал. 1 от ТЗ на И.М.П. са възложени движими вещи собственост на длъжника „Полимери” АД /в несъстоятелност.

Препис да се изпрати на ВОС за вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.

Решението е окончателно по арг. от чл. 613а ал. 3 от ТЗ.

 

Председател:                                    Членове: