ОПРЕДЕЛЕНИЕ №108

 

гр. Варна, …21.02.………2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 98/2019 година по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частни жалби на Я.З.П. и С.М.М. против определение № 4085 от 19.11.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 87/2018 г., в частта, с която е прекратено производството по делото поради липсата на правен интерес.

В частните жалби се излагат аналогични твърдения за неправилност на обжалваното определение, като постановено в противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Посочват, че е налице правен интерес от предявяване на иска доколкото преценката за съществуването му следва да се прави в момента на депозиране на исковата молба. Считат, че смъртта на управител на търговско дружество не води до автоматично заличаване на вписането. Молят за отмяна на определението и присъждане на съдебно-деловодни разноски.

В закононоустановения срок са депозирани писмени отговори от страна на „Продерма“ ООД, чрез адв. А.К., в които се излагат аналогични доводи за неоснователността на жалбите. Намира за правилен извода на съда, че дори при положително решение по спора, вписването на промяната в ТР не би било възможно предвид междувременно настъпилата смърт на управителя на дружеството. Моли за потвърждаване на определението.

Частните жалби са подадени от надлежни страни, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими. Разгледани по същество са неоснователни по следните съображения:

Производството пред Варненския окръжен съд е образувано по предявен иск от В* И* П* срещу „Продерма“ ООД по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗТРРЮНЦ за приемане за установено по отношение на страните несъществуването на вписаните обстоятелства, представляващи освобождаване на ищцата като управител и заличаване на вписания начин на представляване, заявени със заявление с вх. № 20160323094935, вписани под № 20160329163141.

В хода на производството е настъпила смъртта на ищцата. Съобразно удостоверението за наследници като ищци са конституирани настоящите жалбоподатели - Я.З.П. и С.М.М..

С обжалваното определение производството пред Варненския окръжен съд е прекратено поради недопустимост на същото, изразяваща се в липсата на правен интерес за наследниците от предяването на иска.

По същество:

Настоящият съдебен състав намира, че за наличието на положителни процесуални предпоставки, респ. отсъстието на отрицателни такива, които обусловяват недопустимост, съдът следи служебно във всеки етап на производството, поради което неоснователно се явява възражението на жалбоподателите за преценка за наличието на правен интерес само към депозиране на исковата молба.

Предмет на иска по чл. 29, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ е да се установи несъществуването на вписаните обстоятелства, свързани с освобождаване на наследодателя като управител и заличаване на вписания начин на представляване на ответното дружество. Дори при уважаване на същия иск не би могло да се постигне целения резултат по чл. 30 от ЗТРРЮЛНЦ, а именно да се извърши вписване по партидата на дружеството поради настъпилата смърт на управителя в хода на производството. Този извод се подкрепя и от дадените указания в ТР № 1/2002 г., ОСТК на ВКС, в които е посочено, че заличаването на вписването има действие занапред.

Вън от горното и само за пълнота на изложението следва да се посочи, че макар и действително фактът на смъртта на управител да няма автоматично действие по повод вписаното обстоятелство в ТР, същият обаче не може да доведе до допустимост на настоящия установителен иск на наследниците на управителя, поради вече разгледаното действие на заличване на вписването.

Предвид горното, въззивният съдебен състав намира, че искът на наследниците по чл. 29, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ е недопустим поради отсъствие на абсолютна, положителна, процесуална предпоставка, а именно интерес от поддържане на висящността на спора.

С оглед гореизложеното, определението в обжалваната преграждаща част е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4085 от 19.11.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 87/2018 г., в частта, с която е прекратено производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването на страните, по реда на чл. 280, ал. 1, респ. ал. 2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.