Р Е Ш Е Н И Е   № 94

 

26.04.2017г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на четвърти април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при участието на секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова въззивно т. д. № 99 по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 258 и сл. ГПК във вр. 713 ТЗ, образувано по жалба на „ЛЪКИ-99” ЕООД, ЕИК-118552384, и „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО -СС” ЕООД /н./, срещу решение № 117 от 30.12.2016г. по т. д. № 22/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което длъжникът „Търговия на едро-СС” ЕООД е обявен в несъстоятелност, постановено е прекратяване дейността на предприятието, обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, прекратени са правомощията на органите на дружеството, длъжникът е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и е постановено започване на осребряването на имуществото.

Жалбоподателите инвокират конкретни оплаквания за недопустимост и за неправилност на решението, като искането е за обезсилването му, или, евентуално, за неговата отмяна. Твърди се преждевременно постановяване на акта по чл. 710 ТЗ по съображения, че образуваното производство по т. д. № 141/2016г. по описа на СОС, предмет на което е предявен иск по чл. 694 ТЗ за оспорване вземане на „ОББ“ АД, не е приключило и в резултат на това, поради неяснота по отношение размера на вземанията, не може да бъде предложен план за оздравяване по чл. 700 ТЗ. Излага се също, че молбата на синдика за обявяване в несъстоятелност е недопустима, тъй като не е проведено събрание на кредиторите с правомощията по чл. 677 ТЗ.

Жалбата е подадена в предвидения в чл. 713, ал. 1 ТЗ седемдневен срок от вписването в ТР, по партидата на дружеството, от легитимирани лица, чрез законен представител – управител на двете дружества, срещу подлежащ на обжалане съдебен акт, при наличие на интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Възражение е подаден само от кредитора „ ОББ“ АД, който изразява становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора съставът на въззивния съд взе предвид следното:

С влязло в сила решение № 67/07.06.2016г.,  постановено по т. д. № 22/2016г. по описа на СОС, е обявена неплатежоспособността на „Търговия на едро - СС” ЕООД – гр. Силистра, ЕИК 200419751, с начална дата 31.12.2013г. и е открито производство по несъстоятелност. С определение № 241/19.07.2016г., въз основа на решение на първо събрание на кредиторите, за постоянен синдик на длъжника е назначен И. А. М., встъпил в длъжност на 22.07.2016г. В съответствие с правомощията си и на основание чл. 686 ТЗ синдикът е изготвил списъци на приетите и неприетите вземания, предявени в сроковете по чл. 685, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 ТЗ. Допълнителният списък по чл. 688, ал. 1 ТЗ е одобрен от съда, с изменения, с определение № 370 от 15.11.2016г., обявено в ТР, по партидата на дружеството, на 15.11.2016г. / рег. № 20161115172459/.

Съгласно разпоредбата на чл. 698 ал. 1 ТЗ, срокът за предлагане на оздравителен план от лицата по чл. 697 ал. 1 от ТЗ е едномесечен от обявяване в ТР на определението на съда по чл. 692, ал. 1 от ТЗ.

До изтичане на срока по чл. 698, ал. 1 ТЗ – 15.12.2016г., считано от датата на обявяването в ТР на определение № 370 от 15.11.2016г. за одобряването на последния по време списък на приетите вземания по чл. 692 ТЗ, не са постъпили предложения за оздравителен план по чл. 696 ТЗ от лицата по чл. 697, ал. 1 ТЗ. На основание чл. 710 ТЗ съдът по несъстоятелността е бил длъжен служебно да обяви длъжника в несъстоятелност, произнасяйки се с решение по чл. 711 ТЗ, тъй като са били налице предвидените в закона предпоставки за това, както и за преминаване в следващата фаза на производството по несъстоятелност за осребряване имуществото на длъжника и удовлетворяване на кредиторите.

В тази връзка, неоснователно е оплакването на въззивниците за недопустимо произнасяне на съда по несъстоятелност, с доводи за недопустимо сезиране с подадената на 29.12.2016г. молбата от синдика и за непровеждане на събрание на кредиторите. Оплакването е основано на ирелевантни факти, извън предвидения от закона фактически състав, тъй като за постановяване на решение по чл. 711 ТЗ не е необходимо съдът по несъстоятелността да е сезиран от синдика или от събрание на кредиторите.

По аргумент чл. 694, ал. 9 ТЗ, съгласно който в плана за оздравяване задължително се заделят резерви за вземане, предмет на установителен иск, висящността на производства по чл. 694 ТЗ не са пречка за предлагане и одобряване на план за оздравяване, нямат отношение към срока по чл. 698, ал. 1 ТЗ и са без значение за задължението на съда по несъстоятелността да постанови решение по чл. 711 ТЗ при осъществяване на предпоставките по чл. 710 ТЗ.

Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции по отношение наличието на предпоставките по чл. 711 ТЗ, първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, съставът на ВнАпС

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 117 от 30.12.2016г., постановено по т. д. № 22/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд.

 

Препис от решението да се изпрати на съда по несъстоятелността за вписване в книгата по чл. 634в, ал. 1 ТЗ.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните, при наличие на основания за допустимост на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.