ОПРЕДЕЛЕНИЕ

99

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 18.02.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№99 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от адв. М. *** като пълномощник на ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация – гр.Санкт Петербург, Руска федерация срещу определение №644/06.12.2018 г. на Окръжен съд Добрич - ТО за връщане на нейна жалба срещу определение №527/12.10.2018 г. по т.д. №123/2018 г. за смяна на синдика на „Хил Сити“ АД в несъстоятелнос - гр.Търговище.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна. Обжалваното определение №527/12.10.2018 г. по т.д. №123/2018 г. за смяна на синдика на „Хил Сити“ АД - в несъстоятелност гр.Търговище не подлежи на обжалване по аргумент за противното от чл.657, ал.4, т.1 – ТЗ, доколкото искането на синдика за освобождаването му по ал.1, т.1 е уважено, а не е оставено без уважение.  Съдът е отказъл пък да освободи синдика при условията на чл.657, ал.2 във връзка с ал.1, т.4 – ТЗ с определение №568/26.10.2018 г., като отказът не е обжалван от подалия искането кредитор – „Банка Пиреос България“ АД и е влязъл в сила. Дори съдът да беше уважил искането на кредитора, право на обжалване в този случай би имал само синдикът съгласно  чл.657, ал.6, изр.последно – ТЗ.  И в двата случая частният жалбоподател не е легитимиран да обжалва освобождаването на синдика, още повече че в случая той е обжалвал само определение №527/12.10.2018 г. на ДОС.

Отделно от това следва да се посочи, че предвид данните по делото за приключване на ликвидацията на дружеството на 23.10.2014 г. съдът е в правото си да изисква от адвокат-пълномощника доказателства за надлежно упълномощаване от ликвидатора, т.е. че дружеството продължава да е в ликвидация, а не е заличено, както и за приложимото руско материално право относно ликвидация на търговски дружества.

ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация – гр.Санкт Петербург, Руска федерация не може и да представлява в производството по несъстоятелност евентуални права на друго офшорно американско дружество – „Сийк Фаундейшън“ ЛЛС- Сейнт Питърс, Мисури. Представителството по пълномощие по българския процесуален закон е уредено в чл.32 – ГПК, който е приложим и в производството по несъстоятелност. По делото поначало няма данни за права на посоченото американско дружество, като за кредитор в списъка на приетите вземания е прието ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация. Освен това целта на ликвидацията на търговско дружество е приключване на всички сделки, събиране на вземанията му, осребряване на останалото имущество и удовлетворяване на кредиторите му, което е несъвместимо с упражняването от дружеството в ликвидация на чужди процесуални права в производство по несъстоятелност въз основа на твърдян сключен агентски договор /договор за търговско представителство/. Целта на последния е сътрудничество на търговския представител на друг търговец при извършване на търговската му дейност, евентуално – извършване на сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка – чл.32, ал.1 – ТЗ. Представителство по агентство се възлага най-често за извършването на правни и материални действия по Кодекса за търговското корабоплаване. Търговското представителство няма място в производството по несъстоятелност, ето защо адв. М. може да бъде в най-добрия случай процесуален представител на кредитора с приети вземания ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация – гр.Санкт Петербург, Руска федерация, доколкото продължава да съществува в правния мир.

Определението за връщане на жалбата е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №644/06.12.2018 г. на Окръжен съд Добрич - ТО за връщане на жалба на адв. М. *** като пълномощник на ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация – гр.Санкт Петербург, Руска федерация срещу определение №527/12.10.2018 г. по т.д. №123/2018 г. за смяна на синдика на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност - гр.Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.